X Gemeente Amsterdam


Toekomst ambulancedienst GG&GD

Uit een vergelijkend onderzoek tussen de Ambulancediensten van de GG&GD van Amsterdam en Rotterdam blijkt dat er een aanzienlijk verschil is in de financiële vergoedingen die beide diensten ontvangen. De vergoeding die de Ambulancedienst van Rotterdam krijgt is ongeveer 2,5 miljoen gulden hoger dan de vergoeding die de Ambulancedienst van Amsterdam ontvangt, bij gelijkblijvende kosten. Bovendien blijkt dat Amsterdam een vrijwel gelijk aantal ritten uitvoert met 20% minder formatie.

De vergelijkende studie is in opdracht van de directie van GG&GD in Amsterdam uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorzaken van de financiële tekorten bij de Amsterdamse Ambulancedienst. Het college van B&W heeft besloten om op bestuurlijk niveau te gaan onderhandelen met het ministerie van VWS en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg over deze historisch gegroeide achterstandssituatie. Door de grote werkdruk is het ziekteverzuim hoog.

De directie van de GG&GD zal op korte termijn een plan van aanpak voor terugdringing van het ziekteverzuim presenteren. Omdat de Rijksoverheid verschillende knelpunten heeft geconstateerd in de landelijke ambulancezorg, de traumazorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, wil men komen tot de vorming van een Regionale Ambulance Voorziening.

Dit zal ook organisatorische consequenties hebben voor de Ambulancedienst van de GG&GD Amsterdam. Daarnaast heeft het Bureau IKON bij een onderzoek naar de toekomstige positionering van de GG&GD geconcludeerd dat de Ambulancedienst in beginsel uitgeplaatst zou kunnen worden. Door deze laatste ontwikkelingen heeft het college de GG&GD gevraagd in het tweede kwartaal van 2000 een notitie te leveren waarin staat of een eventuele uitplaatsing van de Ambulancedienst kan passen in de vorming van een Regionale Ambulance Voorziening. Behandeling in de raadscommissie is in februari of maart.

Huub Winthagen 5523245

© gemeente Amsterdam - 9-02-2000

Deel: ' Toekomst ambulancedienst GG&GD Amsterdam '
Lees ook