Provincie Limburg

Toekomst Zuid-Limburgse platteland is kiezen of verliezen

26 juni Startconferentie 'Zuid-Limburg, Vitaal Platteland'

De Provincie Limburg en haar betrokken partners moeten nu kiezen als Zuid-Limburg in 2020 een platteland wil hebben dat vitaal is. Vitaal in economische zin, maar ook in termen van leefbaarheid, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit én natuurwaarden. Het is kiezen of verliezen en kiezen vereist durf, zo nodigt gedeputeerde mevrouw Odile Wolfs (plattelandsontwikkeling Zuid-Limburg) belanghebbenden uit voor de Startconferentie 'Zuid-Limburg, Vitaal Platteland' in Kasteel Hoensbroek.

Het motto 'Kiezen of Verliezen' loopt als een rode draad door de Startconferentie ' Zuid-Limburg, Vitaal Platteland'. Centraal tijdens de conferentie staat de gezamenlijke ondertekening van het convenant dat op een bijzondere manier wordt vormgegeven. Vandaag kiezen betekent óók kiezen voor het landschap van de toekomstige generatie. Wat houdt kinderen bezig en wat vinden zij belangrijk? Gedeputeerde Odile Wolfs gaat het de kinderen zelf vragen en zij antwoorden in woord en beeld op indringende wijze.

Convenant
Het convenant 'Zuid-Limburg, Vitaal Platteland' geeft aan wie welke taken en bevoegdheden heeft. Geen vrijblijvendheid, wel veel eigen verantwoordelijkheid voor betrokkenen. Waar mogelijk worden bestaande programma's van de convenantpartners benut en gecombineerd. Jaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd en naar bevinding bijgesteld. De bijlage geeft een overzicht van de ruim vijftig convenantpartners.

Op weg naar 2020
Zuid-Limburg is economisch sterk. De welvaart is de laatste jaren toegenomen; het werkloosheidsprobleem vrijwel opgelost en de achterstandspositie van de regio is (dankzij het beleid uit de Perspectieven Nota Limburg) voor een belangrijk deel weggewerkt. Zuid-Limburg is krachtig genoeg energie te steken in andere, veelal unieke waarden van dit gebied. Landelijk Zuid-Limburg is onderdeel van het Drielandenpark, het Groene Hart van de stedenband Maastricht, Heerlen, Aken en Luik. De steden trekken op richting buitengebied met bebouwing die voor de stedelijke agglomeraties van groot belang is. Dit mag echter niet ten koste gaan van de identiteit van het landelijk gebied. De verstedelijking is in de laatste tien jaar nergens zoveel toegenomen als juist hier. De kwaliteit van natuur, landschap én de variatie van flora en fauna neemt hierdoor nog steeds af. Maar ook leefbaarheid, bereikbaarheid en cultuurhistorische waarden hebben hieronder te lijden.

Vitaal Platteland
Het grootste vraagstuk en misschien wel de grootste bedreiging schuilt in de ontwikkeling van de landbouw. Zolang er boeren blijven, blijft het unieke landschap intact.
Maar hoeveel boeren zijn er nu in 2020? Vraagstukken die tijdens deze startconferentie uitvoerig aan bod komen. Het gaat over bewoners, lokale bestuurders, agrariërs, (horeca)ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en anderen. De belangen lijken soms tegengesteld, maar de wil eruit te komen, is er bij iedereen. De erfenis moet zijn dat het Limburgse platteland in 2020 een leefbaar, fraai en economisch gezond gebied is, kortom 'vitaal'. Voor het bereiken van deze doelstelling kunnen de partners ieder afzonderlijk projectvoorstellen indienen.

Investeringsimpuls
De Provincie schat dat jaarlijks een gezamenlijke investeringsimpuls van 8 miljoen minimaal noodzakelijk is. De ambitie ligt echter op het dubbele. Naar verwachting is 50% van de investeringen verwerfbaar uit provinciale-, rijks- en Europese regelingen.

De conferentie, met diverse inleiders, wordt geleid door dagvoorzitter Wouke Scherenburg, bekend van 'Den Haag Vandaag' en wordt gehouden op woensdag 26 juni a.s. van 10.00 15.00 uur in Kasteel Hoensbroek te Hoensbroek.
19-6-2002 10:11

Deel: ' Toekomst Zuid-Limburgse platteland is kiezen of verliezen '
Lees ook