Provincie Overijssel

Toekomstbeeld polder Mastenbroek duidelijk via scenarios

Hoe gaat de polder Mastenbroek er in de toekomst uitzien? Krijgt de landbouw alle ruimte of wordt de polder onderdeel van een netwerk met stedelijke gebieden aan de rand? Speciaal voor de bewoners van de polder en andere belangstellenden heeft de provincie Overijssel een nieuwsbrief gemaakt, waarin informatie wordt gegeven over de stand van zaken van de structuurvisie voor de polder Mastenbroek. De nieuwsbrief is ook te lezen op www.poldermastenbroek.nl.

In de nieuwsbrief valt onder meer te lezen hoe de betrokkenen denken dat de polder er in de toekomst uit moet zien. Aan de hand van drie scenario's konden de bewoners via zogeheten scenariospelen het toekomstperspectief van de polder bepalen. De scenario's geven een beeld van de landschappelijke, programmatische, culturele en economische mogelijkheden die er liggen voor de polder Mastenbroek en welke keuzes gemaakt moeten worden om dit te bereiken. Het eerste scenario gaat uit van een vitale polder, een landelijk gebied met grote aandacht voor de landbouw. Het tweede scenario speelt in op de dynamiek van de randen. De polder gaat intensieve relaties aan met het stedelijk gebied en is daar een aanvulling op. In het derde scenario vormt de polder Mastenbroek een onderdeel van een netwerk van snelwegen en spoorlijnen zoals de nieuwe zuiderzeelijn en de doortrekking van de A10.

De resultaten gaven een duidelijk toekomstbeeld te zien: een agrarische bestemming voor de polder waarbij activiteiten als wonen en bedrijven beperkt blijven tot de randen. Het centrale deel van de polder blijft gereserveerd voor de traditionele melkveehouderij. Boeren zien weinig toekomstperspectief in ecologische bedrijfsvoering of een toename van recreatie. De deelnemers waardeerden unaniem de kwaliteit en relatieve rust van het open landschap. Nieuwe doorgaande wegen en veel bebouwing achtten de 'spelers' niet wenselijk. De snel groeiende grootschalige woon- en werkgebieden in Genemuiden en Zwolle moeten worden ingekaderd. Een beperkte toename van het aantal woningen in de kleine kernen moet wel mogelijk blijven.

Horizontenspel

Wie invloed wil uitoefenen op hoe de polder Mastenbroek er in de toekomst uit gaat zien kan via de projectwebsite poldermastenbroek meedoen aan het 'Horizontenspel'. In dit spel kan de speler zelf aangeven waar huizen, weilanden en bedrijven moeten komen. Nadat de keuzes zijn gemaakt krijgt de speler de door hem of haar geschapen werkelijkheid als een film op het scherm te zien. Er zijn drie opties: Genemuiden-Zwolle, Zwolle-Kampen en Kampen-Genemuiden.

Met dit 'Horizontenspel' wil de provincie de bewoners in staat stellen om hun mening te geven over de toekomst van de polder. De reacties die via de website binnenkomen, worden verzameld in een database en vervolgens gebruikt bij het opstellen van de structuurvisie.

Bron: Petra Timmer , telefoon 038 425 23 18


© 09-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Toekomstbeeld polder Mastenbroek duidelijk via scenarios '
Lees ook