Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 26-07-2002
Onderwerp: Zorg en welzijn

Het college van B. en W. heeft besloten dat het totale gebied binnen de bestaande driehoek (A28, Haersterveerweg, Bergkloosterweg) vanaf 2020/2025 bestemd is voor de uitbreiding van uitvaart-, begraaf- en crematieactiviteiten. De huidige sportvoorzieningen aldaar zullen vanaf die periode gefaseerd moeten worden verplaatst. Daarnaast wordt de uitbreiding op korte termijn voor de begraafplaats Bergklooster verplaatst naar het uitbreidingsgebied van de gemeentelijke begraafplaats Kranenburg. Dit besluit is genomen na gesprekken met het bestuur van de begraafplaats Bergklooster en de projectgroep Kranenburg. Zij staan positief tegenover het besluit met inachtneming van enkele kanttekeningen. Deze direct betrokkenen en vertegenwoordigers van de sport zijn op de hoogte gesteld van het genomen besluit.

In de toekomst nemen de uitvaart-, begraaf- en crematieactiviteiten toe door de vergrijzing van de samenleving. In het bijna afgeronde Masterplan begraaflandschap Kranenburg in Zwolle worden deze activiteiten zo ingericht dat er voldoende begraafcapaciteit is voor de komende 40 à 50 jaar. Het rapport "begraven en cremeren in de 21e eeuw" - opgesteld in opdracht van de gemeente Zwolle - vormt de basis voor het op te stellen Masterplan.

Aanleiding
Het besluit is genomen, omdat op de korte termijn de begraafplaats Bergklooster zou starten met een uitbreiding richting de korfbalvereniging Oranje Zwart en richting de tennis- en hockeyvelden. Daarnaast brachten de sportverenigingen van Sportpark De Pelikaan en het ROC Landstede een notitie uitbrachten in februari over het project sporttalentencentrum. De komst van een sporttalentencentrum betekent een intensivering van de sport op sportpark De Pelikaan met een reële kans op toenemende geluidsoverlast voor de nabije begraaffunctie. Op deze ontwikkelingen heeft de gemeente geanticipeerd door middel van het hierboven genoemde besluit te nemen na overleg met betrokkenen.

Gevolgen

· Gevolgen van het besluit zijn dat het Masterplan Kranenburg wordt aangepast. Dit levert een vertraging op van twee maanden, omdat de gewijzigde uitbreiding van Bergklooster hierin moet worden verwerkt.
· De verplaatsing van de bestaande sportaccommodaties wordt meegenomen in de brede maatschappelijke discussie en/ of bij het opstellen van het nieuwe structuurplan van Zwolle.

· Ook houdt de gemeente met het nemen van dit besluit rekening met de toekomstige verbreding van de A 28. Want ook binnen deze toekomstplannen moeten de sportverenigingen rekening houden met een waarschijnlijke omlegging van enkele sportvelden.

Bron: Communicatie Datum van 26-07-2002 tot 01-08-2002

Deel: ' Toekomstplannen uitbreiding begraafactiviteiten Zwolle vastgesteld '
Lees ook