Van der Hoop Effektenbank NV

Toelichting beoogde strategie Van der Hoop Effektenbank

Persbericht

Van der Hoop Effektenbank N.V. zal vandaag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een toelichting geven op de beoogde strategie voor de komende jaren. De focus zal komen te liggen op het in bredere zin bedienen van de vermogende particuliere cliënt. Naast de van oudsher bestaande effectendiensten zullen debet- en creditproducten in toenemende mate van belang worden. Voorbeelden hiervan zijn het Toptarief en de maatwerk hypotheek.

In de strategische beschouwingen is bovendien besloten te onderzoeken of de werkzaamheden van zowel de IT-afdeling als de backoffice in de toekomst buiten de bank kunnen plaatsvinden. Een dergelijke outsourcing past bij de focus op de kerncompetenties en dient de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren tegen lagere en meer variabele kosten. Tegelijkertijd is er voor de 100% dochter First Alliance Trust N.V. een ambitieus businessplan opgesteld voor de komende jaren. Er zijn aanzienlijke investeringen gewenst ten behoeve van de optimale internationale positionering van het trustbedrijf. Er wordt daarom onderzocht of het zoeken van een strategische partner zou kunnen bijdragen om de doelen van First Alliance Trust sneller te verwezenlijken. Verkoop wordt daarbij niet uitgesloten.

Bij het bepalen van de strategie heeft de directie van de bank een aantal financiële doelen gedefinieerd, die zij per 2008 wil realiseren. Het niveau van de winst stijgt daarbij naar E 5 miljoen met een beoogd rendement op eigen vermogen van 12%-15%. De verhouding rente:provisie verandert daarbij van 1:5 naar 1:2. Dit is het basis-scenario waarbij onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing zijn gelaten en rekenschap gevend van het feit dat beursbewegingen een volatiel karakter hebben.

Teneinde de groei van de bancaire activiteiten mogelijk te maken heeft de directie het stellige voornemen om in de loop van 2004 kapitaal aan te trekken. Afhankelijk van de marktomstandigheden en interesse van bestaande en nieuwe aandeelhouders wordt beoogd na de halfjaarcijfers van 2004 een emissie van nieuwe aandelen te doen. In het persbericht van 11 maart 2004 was aangekondigd dat met de heer Veen overeenstemming was bereikt voor de onderhandse plaatsing van 5% nieuwe aandelen en additioneel een optie op 5% nieuwe aandelen. Zeer recentelijk is deze optie komen te vervallen ten faveure van een participatie van 240.299 aandelen door de heer Veen in een voorgenomen emissie. De andere grootaandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld hun verwatering te voorkomen op hetzelfde koersniveau als in de onderhandse plaatsing aan de heer Veen zoals aangekondigd per 11 maart 2004. Als gevolg hiervan zullen na de ex-dividend datum van 19 mei 2004 in totaal 340.299 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een koers van E 4,20.

Tijdens de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 24 juni 2004 zal een statutenwijziging worden voorgesteld die ondermeer voorziet in een naamswijziging. De nieuwe naam van de bank zal worden Van der Hoop Bankiers N.V.

De bestuursvoorzitter Peter van Hooijdonk stelt vast: "De aanscherping van de strategie beoogt een bodem in de winst te leggen met daarbij behoud van het 'upward potential. Van der Hoop heeft de storm van de afgelopen jaren op de effectenmarkten goed overleefd door middel van stringent kosten management. Het afgelopen jaar hebben we weer de weg naar boven gevonden en gemerkt dat er duidelijk behoefte is aan een klantgerichte bank met service, snelheid, maatwerk en transparantie. Er blijkt veel behoefte te zijn aan een 'Personal Bank met een Professional Touch' en we zien daarom met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.".

Tenslotte is vermeldenswaardig dat ten laste van de eerste helft van 2004 kosten zijn gemaakt en een voorziening is genomen van in totaal circa E 0,8 miljoen voor de beoogde schadeloosstelling van participanten in film C.V.'s waarvan van der Hoop syndicaatslid is geweest. Ondanks deze aanzienlijke incidentele last verwachten wij dat, onverwachte gebeurtenissen daargelaten, het resultaat van de bank over de eerste helft van 2004 beperkt hoger zal uitkomen dan over dezelfde periode van 2003.

Amsterdam, 14 mei 2004

Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
Mr. S.P.G.M. van Hooijdonk
Prof. dr. Ph.A. Stork
Tel.: 020-5226046


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Toelichting beoogde strategie Van der Hoop Effektenbank '
Lees ook