Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

28 januari 2003


1. Utrecht wil uit recreatieschappen


Het college heeft besloten om overleg op te starten met de besturen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en het Plassenschap Loosdrecht en omgeving over haar voornemen om met ingang van 2004 uit te deze schappen te treden. Dit volgt uit het collegewerkprogramma 2001-2006 en zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Reden voor uittreding is dat binnen de gemeente alle uitgaven tegen het licht worden gehouden en heroverwogen. Daarnaast speelt een rol dat het merendeel van het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht als gevolg van de gemeentelijke herindeling in de provincie Noord-Holland komen te liggen. Verder heeft de gemeente Utrecht geen grondgebied in het plassenschap Utrechtse Heuvelrug en recreatieschap Utrechtse Heuvelrug.

De gemeente Utrecht wil in de toekomst de bestuurlijke aandacht voor het buitengebied concentreren op het werkgebied van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierbinnen ligt het grootste en directe recreatieve belang voor de inwoners van de stad. Ook vindt de groei van de stad (Leidsche Rijn) met name plaats grenzend aan en deels in het werkgebied van dit schap. Met de groei van dit nieuwe stadsdeel hangt een toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen samen.

De gemeente Utrecht neemt deel aan de drie schappen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, samen met de provincie Utrecht en een aantal andere gemeenten. De schappen dragen namens de deelnemende gemeenten zorg voor de recreatieve openluchtvoorzieningen in het buitengebied in de regio.

De jaarlijkse totale verplichte bijdrage aan de drie schappen bedraagt EUR 1.003.500 (2002). Daarvan gaat EUR 616.200 naar Stichtse Groenlanden', EUR 292.000 naar Plassenschap Loosdrecht en EUR 95.300 naar Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug.


2. Aanvullend krediet voor Veilig fietsen


Voor het project Veilig fietsen De Uithof heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvullend bedrag van EUR 363.000 beschikbaar gesteld. Het doel van het project is om een aantal knelpunten voor fietsers op te lossen. Als de gemeenteraad daarmee instemt wordt het fietspad langs de Koningsweg dit voorjaar aangepakt. Kleinere aanpassingen voor fietsers vinden plaats rond het UMC. Het project Veilig fietsen is sinds oktober 2002 in uitvoering; zo is het fietspad langs de Sorbonnelaan al aangepakt. Eerder is overleg geweest over het project met de bewoners en andere betrokkenen, zoals de fietsersbond.


3. Peuterspeelzaal Mykonosdreef gerenoveerd
Het initiatief van de bewonerscommissie Theemsdreef e.o. in de wijk Overvecht voor het renoveren van een peuterspeelplaats aan de Mykonosdreef is gehonoreerd.

Het project Theemsdreef zal worden uitgevoerd door de DSB. De uitvoering van dit project is begroot op EUR 22.700. De kosten voor de uitvoering komen ten laste van het budget Recht van Initiatief 2002.

Wijkwethouder van Kleef heeft dit op 6 januari 2003 besloten en het college van burgemeester en wethouders van dit besluit op de hoogte gesteld. De bewoners hadden in juli 2002 een initiatiefvoorstel ingediend. Het is op 16 oktober 2002 behandeld in de raadscommissie voor de wijk Overvecht.


4. Wijziging Kinderopvang

De gemeente Utrecht bereidt zich voor op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK). De nieuwe wet zal naar verwachting op 1 januari 2004 in werking treden. De wet heeft gevolgen vooor de sector kinderopvang maar ook voor de gemeentelijke organisatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft een Plan van Aanpak vastgesteld om iedereen te informeren over de gevolgen en de wijze van voorbereiding daarop.

Zo vervallen de huidige subsidies voor kinderopvang. Ouders die voorheen recht hadden op een subsidieplaats met financiering via de gemeente, krijgen het geld straks zelf in handen om een kinderopvangplaats mee te betalen. Verder krijgt de sector kinderopvang te maken met de principes van volledige marktwerking wat ook een andere rol van de gemeente met zich meebrengt. Tenslotte krijgt de gemeente nieuwe taken toebedeeld, zoals een financiële regeling maken voor specifieke doelgroepen, een register met kinderopvangvoorzieningen openstellen en toezicht houden op de kwaliteit, gebaseerd op landelijke normen.


5. JOP voor Oog in Al

Het voorstel van de Initiatiefgroep Jongeren Oog in Al uit de wijk West voor het aanleggen van een JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) op het terrein van de St. Dominicuskerk is gehonoreerd. De raadscommissie voor de wijk West verkoos deze locatie boven de locatie bij het Jochem Uijtdehageplantsoen, die door het Platform Händelstraat werd voorgesteld.

Het project Händelstraat JOP zal voor wat betreft feitelijke realisatie en het onderhoudsbeheer worden uitgevoerd door de DSB. De DMO zal in overleg met betrokkenen een beheerplan opstellen en bewaken. De uitvoering van dit project is begroot op maximaal EUR 30.000. De kosten voor de uitvoering komen ten laste van het budget Recht van Initiatief 2002.

De raadscommissie voor de wijk West heeft dit op 6 november 2002 besloten en het college van burgemeester en wethouders van dit besluit op de hoogte gesteld. Bewoners van de van de Händelstraat en omstreken hadden in maart 2002 een initiatiefvoorstel ingediend.


6. Herinrichting Heijermanstraat

Het initiatief van de werkgroep "Heijermanstraat in bloei" in de wijk West voor het herinrichten van de straat met o.a. planten van bomen, herstraten, parkeerstroken.

Het project Heijermanstraat zal worden uitgevoerd door de DSB. De uitvoering van dit project is begroot op EUR 29.743. De kosten voor de uitvoering komen ten laste van het budget Recht van Initiatief 2002.

Wijkwethouder Verhulst heeft dit op 6 januari 2003 besloten en het college van burgemeester en wethouders van dit besluit op de hoogte gesteld. De bewoners hadden in juli 2002 een initiatiefvoorstel ingediend. Het is op 10 december 2002 behandeld in de raadscommissie voor de wijk West.


7. Recht van Initiatief verbeterd

In 2002 zijn tot nu toe 12 projecten gehonoreerd in het kader van de regeling Recht van Initiatief. Hiermee is het totale budget van EUR 455.000 besteed. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Het gaat om initiatiefvoorstellen van groepen bewoners uit de Utrechtse wijken ter verbetering van hun leefomgeving.

Uit de rapportage blijkt verder dat de vernieuwde regeling, die in april 2002 na een proefperiode van twee jaar van kracht werd, de gewenste resultaten heeft opgeleverd. De procedure is korter en overzichtelijker geworden, zowel voor de indieners van een voorstel als voor de betrokken ambtenaren. Limitering van de financiële bijdrage van de gemeente per project en van het aantal projecten per wijk heeft ertoe geleid dat indieners zich vooraf op de hoogte stellen van de mogelijke uitvoeringskosten en dat bijna alle wijken met voorstellen zijn gekomen. De sindsdien vereiste inzet van de bewoners zelf heeft als resultaat dat de indieners zelf meewerken aan de uitvoering of een beheercontract opstellen met de Dienst Stadsbeheer.

Dat de regeling populair is, werd afgelopen zomer duidelijk toen bleek dat bijna het hele jaarbudget 2002 nodig zou zijn om alle projecten te bekostigen die op dat moment in behandeling waren genomen.

In maart en oktober 20003 volgen opnieuw voortgangsrapportages.


8. Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie
Er komt een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie dat het college gaat adviseren over alle beleid dat van belang is voor de positie van etnische minderheden in de stad Utrecht en de relaties tussen allochtonen en autochtonen beïnvloedt. Het nieuwe adviesorgaan wordt samengesteld op basis van deskundigheid van de leden. Dat doet recht aan de diversiteit van de populatie minderheden in de stad en aan het interculturalisatiebeleid dat Utrecht sinds 1997 voert. Een evaluatie van de huidige Adviesraden Minderhedenbeleid door onderzoeksbureau Van de Bunt heeft geleid tot de keuze voor één Stedelijk Adviesorgaan. Het nieuwe adviesorgaan gaat het college adviseren en niet de raad. Dit is besloten om redenen van dualiteit in het lokale bestuur.

Een stuurgroep zal de procedure tot de oprichting van het nieuwe Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie begeleiden. Gedurende die periode zal een interim-adviesorgaan functioneren als tijdelijk adviesorgaan. Zowel bij dit interim-adviesorgaan als bij de stuurgroep zijn leden van de huidige adviesraden Minderhedenbeleid gevraagd mee te denken.

In het voorjaar van 2003 zullen maximaal tien allochtone en autochtone Utrechters worden geworven die naar verwachting voor de zomer het Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie zullen vormen.


9. Mariaplaats opnieuw ingericht

De Mariaplaats wordt opnieuw ingericht. Het ontwerp gaat uit van een herkenbare uitstraling met de allure van een echt plein, die beter past bij de historische binnenstad. Het asfalt wordt vervangen door speciale straatstenen, er komt passend straatmeubilair en verlichting, nieuwe fietsklemmen zijn in de maak. Er komt ook een nieuwe fietsroute. Het gaat om de herinrichting van het gehele plein, 'van gevel tot gevel'. Dat betekent dat niet alleen de rijbaan, maar ook de fietspaden en stoepen aangepakt worden. Er komt voorlopig geen fietsenstalling op of onder de Mariaplaats. Bovengronds is daar geen ruimte voor en ondergronds zijn de kosten veel te hoog in verhouding tot het beschikbare budget. Een ondergrondse fietsenstalling voor 325 fietsen is geraamd op EUR 2,4 miljoen. De risico's zijn bovendien groot waar het gaat om de bodemschatten in dit gebied.

De bewoners en belangenorganisaties, verzameld in de Kwaliteitskring Mariaplaats, zijn uitvoerig bij het maken van de plannen betrokken geweest. Bovendien is er een inloopavond gehouden en is de fietsersbond geconsulteerd. Met hun wensen is zoveel mogelijk rekening gehouden. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie voor Verkeer en Beheer.


10. Toestemming plaatsing steiger Winkel van Sinkel verlengd
De toestemming voor het plaatsen van een steiger op de openbare weg voor het gebouw aan Oudegracht 158 wordt verlengd tot 1 juni van dit jaar. De steiger is nodig voor de restauratie van gevel en dak van de Winkel van Sinkel. Inmiddels zijn alle voorbereidingen voor de restauratie achter de rug en wordt komende week gestatr met de werkzaamheden. De verlenging van de vergunning voor het plaatsen van de steiger staat los van de vergunningverlening voor steigerdoekreclame.


11. Planning Leidsche Rijn

De nieuwe planning Leidsche Rijn laat zien hoe dit stadsdeel zich de komende jaren zal ontwikkelen op het gebied van woningbouw, bouw van bedrijven, kantoren en voorzieningen en aanleg van infrastructuur.

Het streven van het college is gericht op snelle realisatie van een forse woningvoorraad. Gekoerst wordt op een productie van 2.000 tot 2.500 woningen per jaar. Dit is alleen mogelijk als voor verschillende deelgebieden de stedenbouwkundige planvoorbereiding snel en tegelijkertijd wordt uitgevoerd. In 2003 verwacht de gemeente de planvorming voor Het Zand, Terwijde, De Balije en Vleuterweide grotendeels af te ronden. Dan kan in deze gebieden vanaf 2004 in volle vaart met het bouwrijp maken en met het daadwerkelijke bouwen doorgegaan worden.

Logistiek haalbare planning

Vele factoren zijn van invloed op de voortgang van de bouw. Sommigen zijn beïnvloedbaar, andere niet. Dat hebben de afgelopen jaren geleerd. In deze planning is uitgegaan van een logistiek haalbare productie van maximaal 500 tot 700 woningen per deelgebied per jaar. Dat komt neer op maximaal 2.000 tot 2.500 woningen per jaar voor totaal Leidsche Rijn.

Verwachte productie tot 2005

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er in 2005 al 20.000 woningen zouden zijn gebouwd. Om allerlei redenen is dat niet gelukt. Het ziet er naar uit dat er op basis van de nu vastgestelde realistische planning aan het eind van 2004 zon 10.000 woningen in aanbouw danwel opgeleverd zijn. Stond de teller eind 2001 op bijna 4600 woningen, vandaag zijn dat er inmiddels 5659.

De deelgebieden Terwijde, Veldhuizen, Vleuterweide, Het Zand en in mindere mate Langerak en Parkwijk dragen de komende jaren bij aan de woningbouwproductie in Leidsche Rijn.

Kantoren en bedrijven

De ontwikkelingen in de kantoren- en bedrijvenmarkt hebben vooralsnog weinig invloed gehad op de uitgifte en oplevering van de bedrijven en kantorenlocaties in Leidsche Rijn. In 2003 en 2004 zullen vooral in Papendorp Zuid kantoren worden ontwikkeld. In dezelfde periode zullen bedrijventerreinen worden ontwikkeld in De Wetering Noord, Papendorp Noord en ook in Papendorp Zuid. Het voornemen is om vanaf 2005 ook andere kantorenlocaties en bedrijventerreinen op te leveren. Het college realiseert zich wel dat veranderingen in de marktsituatie verschuivingen teweeg kunnen brengen in het kantoren- en bedrijvenprogamma voor Leidsche Rijn.

Voorzieningen

In 2003 en 2004 worden het voorzieningencluster Parkwijk, voorzieningencentrum De Veldhof in Veldhuizen, kindercluster Waterwin en enkele tijdelijke voorzieningen in Terwijde gebouwd en opgeleverd. Datzelfde geldt voor het voorzieningencluster, de brandweerkazerne en de wijkpost in deelplan Het Zand. Vóór de zomer van 2003 zal voor de sportvoorzieningen een uitvoeringsplanning zijn gemaakt. In 2005 worden sportvelden in het Rijnsche Park opgeleverd; de voorbereidingen hiervoor starten in 2003/2004.

Deel: ' Toelichting besluiten college van B&W Utrecht '
Lees ook