Ministerie van Financien

Titel: Goudverkoop De Nederlandsche Bank N.V.Aan:

De voorzitter van de Vaste

Commissie voor Financiën

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

67-99-Fin

BGW 99/2862-U

22 februari 2000

Onderwerp

Goudverkoop De Nederlandsche Bank N.V.

In reactie op uw brief van 17 december 1999, waarin u vraagt om een uitgebreidere toelichting op het besluit tot de goudverkoop van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), kan ik u het volgende melden.

Aanleiding

Als aangegeven in mijn brief van 6 december jl. is in de eerste helft van 1998, vooruitlopend op de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, overleg gevoerd tussen Financiën en DNB over de financiële plaatsbepaling van DNB. In dit overleg stonden twee uitgangspunten centraal. Ten eerste dat het van belang is dat DNB als onderdeel van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) een sterke, onafhankelijke centrale bank is met een goede vermogenspositie. Ten tweede dat het beoordelen van de vermogenssamenstelling primair een zaak van DNB zelf is.

Uit het overleg over de financiële positie van DNB kwam naar voren dat DNB over een goede vermogenspositie beschikte, waarbinnen ruimte was voor afdracht van f 5 mrd aan de aandeelhouder, daarbij rekening houdend met de voorgenomen verkoop van 300 ton goud. De met deze afdracht gepaard gaande rentebesparing voor het Rijk is opgenomen in het Regeerakkoord.

Openbaarmaking

Het voornemen tot de goudverkoop is om de volgende redenen niet eerder openbaar gemaakt. In eerste instantie is conform de in het verleden gehanteerde lijn gehandeld; openbaarmaking van het voornemen tot de goudverkoop is ook ditmaal niet eerder geschied vanwege mogelijke repercussies voor de goudmarkt.

Openbaarmaking kon echter wel plaatsvinden nadat afspraken tussen 15 Europese centrale banken over de goudverkoop in september 1999 openbaar waren gemaakt. De afspraken omtrent de toekomstige goudverkopen van de 15 centrale banken zijn gemaakt om de markt transparantie te bieden en onzekerheid over mogelijke toekomstige goudverkopen weg te nemen. De afspraken houden in dat de komende vijf jaar door 15 Europese centrale banken gezamenlijk niet meer dan 2000 ton zal worden verkocht, en er per jaar niet meer dan 400 ton op de markt zal worden gebracht.

Balanssamenstelling

DNB beschikte voor aanvang van de derde fase EMU over een goede vermogenspositie, waarbinnen ruimte was voor een afdracht aan de aandeelhouder. Dit vermogen bestond echter voor een groot deel uit gebonden reserves (ongerealiseerde waarderingswinsten, met name ten gevolge van een stijging van de goudprijs). Deze gebonden reserves zijn bedoeld als buffer om een daling van de goudprijs op te vangen en mogen niet voor andere doeleinden worden aangewend. Daarnaast beschikte DNB over een adequaat niveau van vrij beschikbare reserves (kapitaal en Algemeen Reservefonds). Deze vrije reserves vormen een buffer voor alle soorten risicos.

Met de voorgenomen goudverkoop zou de omvang van de vrij beschikbare reserves toenemen, omdat de ongerealiseerde waarderingswinsten op het goud worden gerealiseerd en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Aangezien een afdracht aan de aandeelhouder alleen kan geschieden uit de vrije reserves, ontstond door de geplande verkoop van het goud de ruimte om tot een uitkering aan de aandeelhouder over te gaan.

Het handhaven van een vrij beschikbare buffer is van belang voor het opvangen van bepaalde risicos waarmee DNB te maken heeft, met name als gevolg van de boekhoudkundige principes, zoals deze sinds 1999 binnen het ESCB worden gehanteerd (zie ook hoofdstuk 9 van het Jaarverslag 1998 van DNB). Deze principes leiden vanwege onderstaande aspecten tot grotere fluctuaties in de winst van DNB dan voorheen.
1. Balansposten (waaronder goud en deviezen) worden gewaardeerd tegen marktprijzen.
Het effect van het waarderen tegen marktprijzen op de winst wordt versterkt door:

2. Asymmetrie; ongerealiseerde waarderingsverliezen (voorzover hier geen ongerealiseerde winsten tegenover staan) worden direct ten laste van de Winst- en Verliesrekening gebracht, terwijl ongerealiseerde winsten op de Herwaarderingsrekening blijven staan;

3. Compensatie van ongerealiseerde waarderingsresultaten op verschillende activa (zoals compensatie van waarderingsverlies op deviezen met waarderingswinst op goud) is niet meer mogelijk, omdat er voor iedere categorie activa een aparte post waarderingsverschillen aanwezig is. Voorheen was deze compensatie wel mogelijk; ongerealiseerde waarderingsverliezen op verschillende activa konden worden opgevangen in de verzamelpost Waarderingsverschillen goud en deviezen.

Vanwege de waardering tegen marktprijzen is de financiële positie van DNB gevoelig voor veranderingen in wisselkoersen en de goudprijs. Zo kan een daling van de koersen van vreemde valuta tot verliezen leiden. Met het oog hierop is het handhaven van een buffer aan vrij beschikbare reserves van belang.

Overig

Voor de goede orde kan nog worden opgemerkt dat de activa in de vorm van goud en deviezen van DNB niet als een netto-bezit mogen worden beschouwd. Tegenover deze activa staan immers aan de passiefkant verplichtingen zoals bankbiljetten in omloop en in het kader van het geldmarktbeleid van het ESCB door het bankwezen bij DNB aangehouden tegoeden.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Deel: ' Toelichting Financien op goudverkoop De Nederlandsche Bank '


Lees ook