Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

28-10-1999 Toelichting millenniumgereedheidsverklaring

Inleiding

Veel zorginstellingen worden door organisaties in de regio aangeschreven met het verzoek een millenniumbestendigheidsverklaring af te geven. Met deze verklaring zou een instelling moeten aangeven dat zij als organisatie millenniumbestendig is. Op basis van een dergelijke verklaring garandeert de zorginstelling dat ieder apparaat en (deel)systeem millenniumbestendig is. De instelling verklaart volledig (en zonder voorbehoud) bestand te zijn tegen de millenniumovergang. Wat zijn de mogelijke (met name juridische) gevolgen van een dergelijke millenniumbestendigheidsverklaring?

Millenniumbestendigheidsverklaring: resultaatsverplichting

De door de instelling gebruikte apparaten en deelsystemen functioneren veelal niet geïsoleerd. De zorginstelling staat niet op zich maar is opgenomen een grootschalige en wijdvertakte keten. Het functioneren van de keten is afhankelijk van het functioneren van de onderliggende deelcomponenten en visa versa.
Het verstrekken van ongeclausuleerde
millenniumbestendigheidsverklaringen door een instelling is derhalve niet aan te raden. De wederzijdse afhankelijkheid is veelal te groot om de verantwoordelijkheid uitsluitend bij één partij te leggen. De afgifte van een millenniumbestendigheidsverklaring houdt een resultaatsverbintenis in waarmee een instelling juridisch gezien een onevenredig risico loopt. Zij kan niet instaan voor activiteiten / verplichtingen van derden. Als het resultaat niet wordt bereikt dan schiet de instelling tekort. Een dergelijk risico moet worden vermeden. Het MPZ adviseert zorgaanbieders om zeer terughoudend te zijn in de afgifte van een millenniumbestendigheidsverklaring.

Millenniumgereedheidsverklaring: inspanningsverplichting

Zoals gesteld is gegeven de onderhavige problematiek en de wederzijdse afhankelijkheden de afgifte van een millenniumbestendigheidsverklaring door een instelling niet verstandig. Immers hierbij ligt het accent op de garantiestelling ten aanzien van het feitelijke resultaat. Het MPZ adviseert zorginstellingen om bij garantiestelling ten aanzien van de door haar gebruikte apparatuur en (deel)systemen het accent te verleggen naar een inspanningszijde.
De instelling kan verklaren dat zij als instelling al het mogelijke heeft gedaan om toekomstige problemen te voorkomen en in geval van (onverhoopte) calamiteiten in staat is om deze te beheersen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van continuïteitsplannen en worden teruggevallen op zogenaamde `second best practices'. Wanneer een zorginstelling millenniumgereed is en wat daaronder wordt verstaan staat beschreven in de MPZ definitie Millenniumgereed. De genoemde aspecten in deze definitie kunnen voor u als leidraad dienen aan de hand waarvan u kunt toetsen in hoeverre u daadwerkelijk millenniumgereed bent.
Het afgeven van een millenniumgereedheidsverklaring is vanzelfsprekend geen vrijbrief voor de desbetreffende zorginstelling. Om de mogelijke juridische risico's ten aanzien van een af te geven millenniumgereedheidsverklaring te beperken is het zaak om zeer kritisch de door u geleverde inspanningen inzake de onderhavige problematiek tegen het licht te houden.

Millenniumgereedheid: hoe vast te stellen

In de definitie van millenniumgereedheid staan 5 inspanningen genoemd. Onder elke inspanning staan een aantal mogelijk resultaten die de gepleegde inspanning zouden kunnen aantonen. Let wel het is geen limitatieve opsomming van de mogelijke resultaten, noch is het zo dat er geen andere resultaten in plaats van de genoemde resultaten de gepleegde inspanning zou kunnen aantonen.
Op basis van de beschreven inspanningen en de genoemde voorbeelden van mogelijke resultaten kunt u voor uzelf de afweging maken of u en wanneer u millenniumgereed bent of denkt te kunnen zijn.

Millenniumgereed: op welke wijze hierover te communiceren?

Het MPZ heeft twee brieven ontwikkeld waarmee u aan de informatiebehoeften van derden kunt voldoen. In geval een contractpartij van u een verklaring vraagt, dan kunt u hiervoor gewoon modelbrief D gebruiken. In geval niet contractpartijen zoals gemeentebesturen, zorgaanbieders, patiëntenorganisatie etc. u om een verklaring vragen dan kunt u de bijgevoegde modelbrief Millenniumgereed gebruiken.
U kunt ook actief kenbaar maken dat u millenniumgereed bent door publicatie op de website van het MPZ. Indien u dit wilt kunt u dit in de 7e enquête aangeven. Wel dient u laatstgenoemde modelbrief aan het MPZ te sturen. Vanaf 15 november zullen de eerste millenniumgereedheidsverklaringen op de website worden geplaatst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Toelichting millenniumgereedheidsverklaring MPZ '
Lees ook