Gemeente Breda


TOELICHTING OP ONTWIKKELINGSPROGRAMMA GROTE-STEDENBELEID NAAR MINISTER VAN BOXTEL

Het College van B&W heeft op verzoek van de minister voor Grote-stedenbeleid een nadere toelichting gegeven op het Ontwikkelingsprogramma Grote-stedenbeleid dat onlangs bij de Stadsvisie is gepresenteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een zogenoemde quick scan gemaakt van de ontwikkelingsprogrammas van de 25 grote steden. In de quick scan voor Breda wordt gevraagd om een aantal basispunten nader toe te lichten en bepaalde onderdelen nog nader uit te werken. Het college heeft hieraan voldaan en de toelichting naar minister Van Boxtel van Grote-stedenbeleid gestuurd.

Het programma is nader toegelicht op de onderwerpen arbeidsmarktbeleid, versterking economische concurrentiepositie van de stad en verbetering van de fysieke woonomgeving. Ook is het punt gedifferentieerde woonmilieus verduidelijkt. Daarnaast is het draagvlak voor het programma onder de lokale en regionale partners inzichtelijk gemaakt in de toelichting. Het college heeft nog een extra onderdeel toegevoegd, namelijk de onderbouwing van het gemeentelijk bodemprogramma. Tot slot is de financiële paragraaf uitgebreid en voorzien van een toelichting.

De aanvulling op het programma is tevens naar de raadsleden gestuurd. Op 28 oktober bespreekt de gemeenteraad de Stadsvisie en het Ontwikkelingsprogramma Grote-stedenbeleid.

De commissie ECG heeft het ontwikkelingsprogramma in haar vergadering van 20 oktober besproken.

Breda, 20 oktober 1999

Deel: ' Toelichting ontwikkelingsprogramma grote-stedenbeleid Breda '
Lees ook