Ministerie van Justitie

Toename veiligheid niet aangetoond
13 februari 2003

De vraag of Nederland veiliger is geworden door de investeringen in de politie, valt als gevolg van gebrekkige informatievoorziening niet te beantwoorden. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer. Die onderzocht de belofte van Paars 2 om Nederland veiliger te maken.

Het regeerakkoord van 1998 meldde dat Nederland in 2002 aantoonbaar veiliger moest zijn. Het is niet te zeggen of dat is gelukt. Ondanks vooruitgang is de informatie over de prestaties en resultaten van de politiekorpsen zowel bij de korpsen zelf als op landelijk niveau te onvolledig en onbetrouwbaar. Bovendien wordt er bij de inzet van de politie nog te weinig rekening gehouden met waar en wat voor soort criminaliteit er plaatsvindt. Dat meldt het vandaag gepubliceerde rapport Zicht op taakuitvoering politie.

De informatie over de prestaties van de politie is vaak niet volledig. De korpsen zijn bijvoorbeeld niet in staat om het aantal succesvol afgesloten zaken te noemen. Verder worden preventieve werkzaamheden, zoals het voorkomen van geweld op straat, niet geregistreerd. De informatie over het werk van de politie is soms ook onbetrouwbaar. Alle zes bezochte korpsen vinden het systeem waarin de werkzaamheden worden verantwoord gebruiksonvriendelijk. Hierdoor worden fouten gemaakt bij de invoer van gegevens. Volgens één korps zou opschoning van de gegevens de criminaliteitscijfers met 10% doen dalen, althans op papier.

Het onderzoek vond plaats bij de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag. Daarnaast werden ook medewerkers geïnterviewd van zes van de 25 politieregio's en de bijbehorende arrondissementen van het OM.

De ministers van BZK en Justitie zeggen in hun reactie dat ze het rapport in het algemeen onderschrijven. Zij melden dat er al veel in gang is gezet om de informatie over het werk van de politie te verbeteren.

Deel: ' Toename veiligheid niet aangetoond '
Lees ook