Toepassen Beleidsregel AWBZ door rechter verboden


CIZ en Bureau Jeugdzorg mogen bij kinderen geen 'bovengebruikelijke zorg' meer aftrekken

UTRECHT, 20130513 -- Belangenbehartiger.nl heeft bij de Centrale Raad van Beroep betoogd dat de 'eigen risico-regel' met betrekking tot ‘bovengebruikelijke zorg’ voor kinderen met een beperking, in strijd is met de wet. De rechter heeft Belangenbehartiger.nl op 1 mei jongstleden in het gelijk gesteld. Zowel het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als Bureau Jeugdzorg (BJZ) mogen de eigen risico-regel niet meer toepassen. Met andere woorden: er is geen aftrek meer mogelijk van de eerste zeven uur bovengebruikelijke zorg per week bij minderjarige kinderen.

Kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Het gaat dan alleen om de zorg die zij - vanwege hun handicap - nodig hebben. Dit is de 'bovengebruikelijke zorg'.

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'bovengebruikelijke zorg' krijgen geïndiceerd, maar dat hiervan een uur per dag wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risico-regel' genoemd.

Belangenbehartiger.nl heeft eerder bij de Rechtbank Leeuwarden gesteld dat deze 'eigen risico-regel' in strijd is met de wet en zodoende niet mag worden toegepast. Belangenbehartiger.nl werd door de rechter in het gelijk. Het CIZ is in hoger beroep gegaan.

Tijdens het hoger beroep heeft Belangenbehartiger.nl nauw samengewerkt met mr. Matthijs Vermaat van ‘Van de Woude de Graaf Advocaten.’ Op 1 mei 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) - de hoogste bestuursrechter - in een tussenuitspraak bepaald dat het CIZ de beleidsregel niet mag toepassen. (LJN: BZ9358)

Uitspraak

Volgens de CRvB zijn de Beleidsregels alleen bedoeld om de werkwijze van het CIZ vast te leggen. Ze regelen als het ware het beleid van de Minister. In de beleidsregels mogen geen bepalingen worden opgenomen die de aanspraak op zorg beperkt, want dit mag alleen via een wettelijke regeling.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat zowel het CIZ als Bureau Jeugdzorg (BJZ) de eigen risico-regel niet meer mogen toepassen.

Bezwaar

Heeft het CIZ of BJZ de beleidsregel toch doorgevoerd en is de termijn om bezwaar aan te tekenen nog niet verstreken? Dan is het verstandig om meteen bezwaar te maken. Belangenbehartiger.nl kan u hierin adviseren.

Is de termijn om bezwaar te maken verstreken, terwijl de indicatie nog (lange tijd) doorloopt? Dan is het misschien mogelijk om - op grond van veranderde omstandigheden - een her-indicatie aan te vragen. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Het is raadzaam om u vooraf goed te laten informeren door bijvoorbeeld MEE, PerSaldo of uw eigen patiënten- en/of cliëntenorganisatie.

Meer informatie

Belangenbehartiger.nl heeft zich als juridische adviesbureau gespecialiseerd op het terrein van de AWBZ, Wmo en jeugdzorg. Belangenbehartiger kan u ondersteunen bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Kijk voor meer informatie op www.belangenbehartiger.nl .


Deel: ' Toepassen Beleidsregel AWBZ door rechter verboden '
Lees ook