Ministerie van Defensie


Toespraken

Medaille-uitreiking door de CDS

10-12-1999

Dames en Heren,

Mede namens de Minister van Defensie, de Staatssecretaris en de Bevelhebbers van de Krijgsmachtdelen, heet ik u van harte welkom bij de uitreiking van de herinneringsmedaille aan het personeel van het 12 Mechbat Regiment Van Heutsz en aan het personeel van het Nederlandse Contingentscommando.

Vandaag is het officiële einde van de uitzending van SFOR 6. De militairen ontvangen zo dadelijk de medaille voor deelname aan multinationale vredesoperaties en ook u - familie, partners en vrienden - zult delen in een blijk van waardering.

Enige maanden geleden reikte ik de medailles uit aan SFOR 5. Bij die gelegenheid heb ik aan uw voorgangers van het 17 Mechbat en hun Contingentscommando gezegd dat het succes van een eenheid niet alleen afhankelijk is van de gevechtskracht. Het welslagen van een uitzending is ook afhankelijk van al het personeel dat ook thuis in Nederland de operationele man of vrouw steunt. Dit geldt onverkort voor de mannen en vrouwen die vallen onder het 12 Mechbat en dit Contingentscommando. Maar vandaag wil ik hier het begrip "flexibiliteit" aan toevoegen.

Velen van u hebben in het recente verleden bewust de keus gemaakt om te dienen bij een luchtmobiel bataljon. Voor luchtmobiel optreden bent u opgeleid en getraind. Voordat u werd uitgezonden, heeft de Koninklijke landmacht u - tijdelijk - omgeschoold tot pantserinfanterist.
Tijdens uw uitzending in Bosnië heeft de krijgsmacht bovendien nog eens een beroep gedaan op talrijke andere kwaliteiten. U heeft geen gevechtspatrouille gereden, maar - zo zou je kunnen zeggen - in plaats daarvan heeft u een sociale patrouille uitgevoerd. U heeft bewezen te kunnen werken als een soldaat met diplomatieke gaven. Niet uw gevechtskracht, maar uw overredingskracht voerde de boventoon. Uw luchtmobiele basisopleiding is daarbij van groot belang geweest. Die wisselingen in opleiding en optreden hebben van u een grote mate van flexibiliteit gevraagd. U heeft getoond dat u die flexibiliteit bezit.
Eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk als je kijkt naar de traditie van het Regiment Van Heutsz die u voortzet.
Reeds in 1898, ruim honderd jaar geleden werd het Regiment op Noord-Sumatra ingezet om de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren en de economie te helpen opbouwen.
U doet met uw flexibel optreden dus recht aan het vertrouwde motto: "Het moet, dus het kan". U geeft daarbij tevens aan een waardig drager te zijn van de "Indianhead".

Zoals u weet, is flexibiliteit' ook een belangrijk aspect in de Defensienota, die de minister op 29 november heeft gepresenteerd. De 24 bataljons, waaruit de krijgsmacht in de naaste toekomst kan kiezen voor uitzending, kunnen afhankelijk van de opdracht op zeer gevarieerde wijze worden ingezet. Het is het doorzetten van een keuze die juist blijkt te zijn. Immers, ook nu al zien we Gele Rijders optreden als infanterist in Kosovo; en luchtdoelartilleristen en cavaleristen patrouilleren langs de bestandslijn op Cyprus. Om vooral niet te vergeten de luchtmobiele infanteristen, die in Bosnie druk bezig zijn het klimaat te creëren waar onder verschillende etnische groeperingen weer in vrede samen kunnen leven.

De Defensienota leert dat u gereed en geoefend moet zijn voor de primaire taak, maar dat u ook gereed moet zijn een andere opdracht te kunnen uitvoeren.
Op die wijze georganiseerd kunnen we dan aan een groot aantal verschillende operaties deel nemen en hoeven dan bij uitzendingen niet steeds terug te vallen op dezelfde eenheden.

Terug naar uw uitzending in Bosnië. Ik hoef u niet uit te leggen hoe het er in Bosnië toegaat. U hebt er zes maanden gewerkt en gewoond. U weet hoe lang het duurt voordat er weer sprake kan zijn van enig vertrouwen tussen de door de strijd uiteen gedreven bevolkingsgroepen. Onderling vertrouwen, dat is de basis voor de opbouw van het land. U heeft daar daadwerkelijk aan bijgedragen. Niet alleen door zaken als inspecties van opgeslagen munitie van de partijen, maar vooral op het gebied van civiel-militaire samenwerking. Ik heb dat met eigen ogen tijdens mijn bezoeken aan de Balkan mogen zien. Ook tijdens mijn laatste bezoek aan u. Door weersomstandigheden bleek het niet mogelijk de Nederlandse eenheden van SFOR 6 verder in het gebied te bezoeken. Er werd een alternatief programma gemaakt waarin ik een aantal plaatsen bezocht waar het bataljon hulpverleningsprogramma's ondersteunde. Praten, weliswaar via een tolk, met de lokale bevolking biedt een indringend beeld van de ontberingen die zij heeft geleden. Tegelijk geven die gesprekken een zeer goede indruk van het uitstekende werk dat door het bataljon is verricht.

U heeft mij toen ook naar de BILA-brug gebracht. Voorafgaande aan het bezoek aan die plek heeft u mij geïnformeerd over het belang van dat object. Ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat ik mij op dat moment een iets andere voorstelling had gemaakt van die locatie. Toen we daar aankwamen was mijn eerste indruk dat de brug niet zo heel erg groot was; maar vrijwel direct realiseerde ik mij dat de afmetingen van die brug van geen enkel belang zijn.
Het gaat immers om het proces van het scheppen van vertrouwen. U heeft ervoor gezorgd dat daar ter plaatse rivaliserende partijen weer bereid zijn gezamenlijk de handen ineen te slaan. Ik heb hier diep respect voor. Ik ben ervan overtuigd dat u nog lang en met terechte tevredenheid aan uw werk in Bosnië zult terugdenken.

In zijn algemeenheid moet ik vaststellen dat Bosnië de komende jaren nog veel steun zal moeten krijgen van de internationale gemeenschap. Uit recente cijfers blijkt dat naar schatting 600.000 vluchtelingen zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke woonplaats. In vergelijking met de circa 2 miljoen mensen die hun geboortegrond hebben verlaten, blijkt hieruit dat er nog het nodige gedaan moet worden. De Regering onderkent het grote belang hiervan en is bereid daaraan een belangrijke bijdrage te blijven leveren. De Nederlandse krijgsmacht zal vanaf april volgend jaar haar inspanningen aan SFOR geleidelijk opvoeren en de activiteiten in Kosovo afbouwen. Onze huidige sterkte van circa 1000 Nederlandse militairen in Bosnië zal worden vergroot tot ongeveer 1700 personen. Nederland zal daarbij ook voor een bepaalde periode het bevel over de Multinational Division South-West gaan voeren.

Vandaag is het officiële einde van uw uitzending als SFOR 6. Wij sluiten dat af met de uitreiking van de Nederlandse herinneringsmedaille voor multinationale vredesoperaties. Een symbool voor uw betrokkenheid, inzet enthousiasme en professionaliteit. Met veel genoegen reik ik dan ook zo dadelijk deze medaille aan u uit.

Ik heb zo juist een beeld geschetst van uw professioneel en flexibel optreden. Daartoe zou u niet in staat zijn geweest zonder een goede ondersteuning. Ik bedoel daarmee zeer bewust de achterban. Partners, familie, vrienden en kennissen hebben ook een groot deel van de last van de uitzending gedragen. Zes maanden lang hebben zij hun man of vrouw, vader of moeder, zoon of dochter, vriend of vriendin gesteund. Maar dat niet alleen: bij terugkeer hebben zij begrip opgebracht voor uw verhalen, uw ervaringen en uw afwezigheid. Maar ook zij hebben hun ervaring en stille momenten gehad. Ook zij hebben, weliswaar thuis, uw steun gemist. Ik hoop dat zij dan ook deze periode goed zijn doorgekomen.
Namens het Thuisfrontcomité zal aan hen een verzilverd roosje worden uitgereikt als symbool van dank.

Dan wil ik nu overgaan tot het uitreiken van de medailles.

Deel: ' Toespraak bij medaille-uitreiking door de CDS '
Lees ook