Ministerie van Defensie_________________________________________________________________

Toespraken

_________________________________________________________________

Medaille-uitreiking van de Koninklijke luchtmacht

16-12-1999

Dames en heren,

De uitnodiging van uw Bevelhebber om hier vandaag aanwezig te zijn, heb ik graag geaccepteerd. Generaal Droste heeft gelijk wanneer hij stelt dat wij uw inzet tijdens de Kosovo-crisis op de voet hebben gevolgd. Dat gold overigens niet alleen mij, de staatssecretaris en de ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie, maar ook de minister-president en de bewindslieden van de andere ministeries.

De Nederlandse krijgsmacht heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de NAVO-operaties rond Kosovo. Eenheden van de krijgsmachtdelen zijn ingezet voor een vredesafdwingende, een toezichthoudende en een humanitaire rol. Het personeel van de Koninklijke luchtmacht, maar ook uw collega's van de marine en het korps mariniers, de landmacht en het korps marechaussee, hebben daar een belangrijke rol in vervuld.
Het voltallige kabinet was zich zeer bewust van de zware taak die we aan u allen hadden opgedragen. Een taak die u op uitstekende wijze hebt uitgevoerd.

Onder druk van de NAVO-bombardementen ging het regime in Belgrado overstag. Tevens werden talloze vluchtelingen in Macedonië en Albanië op een efficiënte wijze opgevangen, vervoerd en verzorgd. Daarvoor mijn complimenten. Uiteraard geldt deze waardering ook uw collega's die in Nederland verantwoordelijk waren voor de ondersteuning van uw inzet.

De Kosovo-crisis is door mij net zo intens beleefd als door u. Dagelijks werd ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in en rond Kosovo. Zo hoorde ik over het aantal F-16 missies, de aangevallen doelen, de risico's, de spanning en de professionaliteit. Zaken die een oorlogsituatie heel dichtbij brachten, ook al zit je in Den Haag.
Maar het waren de werkbezoeken die ik bracht aan de Nederlandse militairen in Albanië, Macedonië en Amendola, die de meeste indruk hebben gemaakt. Daar waren immers de mensen die het werk moesten doen. Tijdens het bezoek aan het F-16 detachement in Amendola heb ik kunnen zien dat ook de luchtmacht in buitengewone omstandigheden als in een oorlogsituatie, een professionele organisatie is die staat voor zijn taken. Een organisatie die je als bewindsman met vertrouwen kunt inzetten bij het realiseren van het veiligheidsbeleid. Zonder u allen was deze inzet niet mogelijk geweest.
Eén categorie zou ik speciaal willen noemen, namelijk de vliegers. U vormde de voorhoede, u liep de meeste risico's. Voor uw werk past slechts respect.

Wanneer we kijken naar het effect van het optreden van de Nederlandse militairen rond Kosovo, dan meen ik te mogen concluderen dat mede door die inzet Defensie in Nederland mag rekenen op een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.

Dat is belangrijk voor de opgave waarvoor Defensie wordt gesteld bijvoorbeeld als het gaat om bijdragen in internationaal verband, een taak waar wij in de toekomst ook nadrukkelijk rekening mee moeten blijven houden.
Want sedert de val van de Berlijnse Muur en de val van de Sovjet-Unie, nu al weer bijna tien jaar geleden, is er weliswaar veel in de wereld veranderd, maar de wereldvrede zoals die toen werd verwacht, is helaas nog niet tot stand gekomen. Wie vandaag de dag het nieuws volgt, zal moeten constateren dat die wereldvrede ook niet op korte termijn te verwachten is. Daarmee blijft de noodzaak tot het in stand houden van een op haar taken berekende krijgsmacht aanwezig en zal er ook in de toekomst met een mogelijke uitzending rekening moeten worden gehouden.

Dat is echter vandaag niet aan de orde. Vandaag gaat het om de afronding van uw betrokkenheid bij de Kosovo-crisis: het uitreiken van de certificaten en de verschillende herinneringsmedailles. Zo dadelijk zult u de u toegekende onderscheidingen ontvangen. Op voorhand feliciteer ik u daar al mee.

Ook U, dames en heren, de 'achterban' van de uitgezonden militairen, wil ik nadrukkelijk in deze gelukwensen betrekken. Ook voor u moet het een zware en emotionele periode zijn geweest, maar uw steun was en blijft onmisbaar voor uw partners, vaders, zonen en dochters, vrienden of kennissen.

Dan stel ik nu, generaal Droste, voor om te beginnen met datgene waarvoor we allemaal naar Utrecht zijn gekomen, namelijk het uitreiken van de certificaten en de onderscheidingen.

Deel: ' Toespraak bij medaille-uitreiking Koninklijke Luchtmacht '
Lees ook