Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 18-01-1999

Toespraak

Opening van de "School voor de Toekomst"

Toespraak van drs. L.M.L.H.A. Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ter gelegenheid van de opening van de "School voor de Toekomst" van het Koning Willem I College, 18 januari 1999 te Den Bosch

Dames en heren,

De School voor de Toekomst, die ik vandaag graag officieel wil openen, is een zeer interessant initiatief. Het Koning Willem I College kan er zijn maatschappelijke rol nog beter mee vervullen. Zeker in Brabant wordt veel van de ROC's verwacht. Er is hier een meer dan gemiddelde economische groei.
Het Koning Willem I College maakt deel uit van een onderwijssector die belangrijk is voor de economische ontwikkeling van ons land; het beroepsonderwijs is hofleverancier voor beroepen in het Midden- en Kleinbedrijf.
Ik complimenteer het college met zijn oog voor de economische ontwikkeling in de regio. En dus ook met het innovatieve initiatief dat deze nieuwe school is. Dat het bedrijfsleven hierin participeert met geld, know how, ervaring en/of materialen, getuigt van vertrouwen in de rol die ROC's als kenniscentra kunnen spelen.

De gevarieerde elektronische leeromgeving die de School voor de Toekomst biedt, komt denk ik prima tegemoet aan de opleidingswensen van het bedrijfsleven. Het gebruik van de modernste methoden en technieken gaat vast en zeker het overdragen van de leerstof en het lerend vermogen van de deelnemers bevorderen. Het Koning Willem I College kan zich met deze school ontwikkelen tot een echt centrum voor leren in brede zin. Ik wil dit college en de in de nieuwe school participerende bedrijven dan ook van harte gelukwensen met deze school in dit nieuwe, moderne gebouw.

Een sterk punt van de School voor de Toekomst is het verzorgen van een scholingsaanbod op maat voor het midden- en kleinbedrijf. Het blijkt dat het scholingsaanbod op maat voor het MKB en zijn werknemers vaak onvoldoende transparant is. Ook blijkt dat het vaak moeilijk is om personeel vrij te maken voor opleiding en training; het kan wel eens ten koste gaan van de productie. Dus wordt er vaak afgezien van scholing. Terwijl juist het MKB ervoor moet waken niet achterop te raken in de kenniseconomie. Daarom is het erg goed dat bij deze school de cursist desgewenst op de eigen werkplek bijscholing kan krijgen.

De intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de regio kan hier de aansluiting tussen beide bevorderen. Het ROC krijgt een goed beeld van de veranderingen binnen het Midden- en Klein-bedrijf. Hierdoor kan het opleidingsaanbod goed aansluiten bij de eisen die de beroepspraktijk stelt.
Ook kan deze samenwerking een positieve bijdrage leveren aan de beschikbaarheid én de kwaliteit van beroepspraktijkvormingsplaatsen. Ik vind dat de uitwisseling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven ook moet neerslaan op de mobiliteit van het personeel. Dat is zowel kwalitatief als kwantitatief van belang. Het zou voor het onderwijs en voor de leraar heel goed zijn als er meer flexibiliteit in loopbanen komt. Een keuze voor het leraarschap betekent nog te vaak dat je daar je verdere leven aan vastzit.
Een tijdelijke onderbreking van de leraarsloopbaan kan heel goed zijn om de vaak snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk bij te benen en om burn-out verschijnselen te voorkomen. Ook zouden meer mensen uit het bedrijfsleven enthousiast kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een part-time baan in het onderwijs.

Ik hoop en verwacht dat initiatieven als deze hier in Den Bosch goed zijn voor de wervingskracht van het beroepsonderwijs. U weet ook dat bij nog te veel ouders een negatief beeld bestaat van het beroepsonderwijs en bij voorkeur hun kinderen algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs laten volgen. Als ouders die zelf geen beroepsonderwijs hebben gevolgd hun employability komen opvijzelen bij een bijdetijds ROC, dan ben ik ervan overtuigd dat dat hun beeld van het beroepsonderwijs positief beïnvloedt.
Het leveren van maatwerk aan bedrijven, de klanten, staat hier dus centraal. De ervaringen die hiermee worden opgedaan zijn ook voor het reguliere onderwijs van belang, al was het maar omdat het één van de belangrijkste uitgangspunten is in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
De deelnemer moet hierbij in het middelpunt staan. Hier is in algemene zin nog aardig wat winst te boeken; dat geeft de Onderwijsinspectie ook aan. Ik denk dat de School voor de Toekomst op dit punt kan bijdragen aan de noodzakelijke cultuuromslag.
(Het is mij overigens bekend dat het binnen het Koning Willem I College een belangrijk thema is, waaraan bij de professionalisering van docenten nadrukkelijk aandacht wordt besteed.) Actief leren en praktijksimulaties zijn voor deze nieuwe school de belangrijkste werkvormen. De ontwikkelde en nog te ontwikkelen nieuwe methoden en materialen - met een grote rol voor ITC - zullen ook binnen het beroepsonderwijs bruikbaar zijn. ICT biedt de mogelijkheden om een effectief en aantrekkelijk opleidings- en scholingsaanbod op maat te verzorgen. Ik dicht hier het onderwijslaboratorium van de School voor de Toekomst een belangrijke research- en development-functie toe, vooral wat het gebruik van nieuwe media betreft. De ontwikkeling van vernieuwende educatieve software is ook voor de bve-sector van belang. De beschikbaarheid van dergelijke software is in deze sector nog lang niet optimaal. De School voor de Toekomst kan ook wat betekenen voor de ict-nascholing van onderwijspersoneel; zowel het eigen personeel als leraren in het primair en voortgezet onderwijs in de regio. (En wellicht ook niet te vergeten de partners in deze onderwijsstraat (HBO en HAS).)

Dames en heren, Ik heb hier enkele verwachtingen uitgesproken die ik van de School voor de Toekomst heb. Ik koppel hieraan graag het vertrouwen dat deze worden waargemaakt. Dat betreft dan behalve een verbetering van het scholingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden, ook een bijdrage aan de vernieuwing en versterking van het initiële beroepsonderwijs door het beschikbaar stellen van faciliteiten en expertise. Veel succes toegewenst met dit nieuwe en mooie initiatief! Ik dank u voor uw aandacht.

Deel: ' Toespraak Hermans bij opening 'School voor de Toekomst' '
Lees ook