Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 30-11-1999

Toespraak

Toespraak van drs. L.M.L.H.A. Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe zalencomplex 't Aljemint van de Fryske Akademy 27 november 1999 te Leeuwarden

Dames en heren,

Met de opening van het nieuwe zalencomplex van de Fryske Akademy, 't Aljemint, viert Friesland vandaag een beetje feest. Ik wil dan ook openen met u allen te feliciteren. 't Aljemint is een mooi en functioneel zalencomplex geworden. Dat is een goede zaak, voor de Fryske Akademy in het bijzonder maar vooral ook voor de Fries taal- en cultuurgemeenschap.

Een opvallend gegeven daarbij is de totstandkoming van het zalencomplex. Toen bekend werd dat de -nota bene naast de Fryske Akademy gelegen- Noorderkerk te koop werd aangeboden, waren ook de financiën al gauw in orde. Eigen middelen van de Akademy werden aangevuld met vele donaties van particulieren en instellingen. Kijk: dat is nu wat de overheid bedoelt met marktwerking. Tegelijk is hiermee gedemonstreerd wat voor unieke en ook prominente plaats de Akademy inneemt in het Friese.

Wat aan de oneerbiedige kant, maar dat zult u mij wel kunnen vergeven, zou je kunnen stellen dat we ons hier in het grootste buurthuis van Friesland bevinden. Daarmee zou ik echter de Friese Akademy te kort doen. Wij spreken immers, wanneer wij het over de Fryske Akadeny hebben, over een unieke werkgemeenschap.

Een werkgemeenschap waarin zo'n 60 wetenschappers en honderden vrijwilligers elkaar treffen en met elkaar samenwerken. Een
-werkgemeenschap die haar naam eer aandoet: vanochtend wordt er feest gevierd, vanmiddag wordt er alweer gewerkt. Immers de jaarvergadering staat vandaag eveneens op het programma, en vervolgens wordt er gewerkt in "workshops".

Wat dat laatste betreft, die "workshops", is daar nu geen goed Fries woord voor? Jawel hoor, in het Friestalige programma vond ik een prima woord dat wij niet hoeven te lenen uit het angelsaksische. Daar heten ze gewoon "wurkwinkels".

En dan kom ik meteen op wat ik bij deze opening aan de orde wil stellen. Of liever, zoals dat in de uitleg van de zo toepasselijk gekozen naam voor dit zalencomplex zo treffend is verwoord, "op 't aljemint" wil brengen. Namelijk, de positie van kleine talen in de Europese context.

Onlangs is er vanuit grote taalgebieden als het Frans geklaagd over "het Babylon van talen" binnen de Europese Unie. Deze discussie is ongetwijfeld ingegeven vanuit financiële motieven. Denk maar eens aan de kosten van vertaling en van tolken. Ik vind het echter een non-discussie. Babylonische spraakverwarringen ontstaan immers alleen daar waar men elkaar niet wil verstaan.

Die onwil om elkaar te begrijpen en met elkaar te communiceren vindt zijn oorsprong in taalfanatisme. Dat kan overigens zowel het fanatisme van grote taalgebieden betreffen als het fanatisme van de kleinere. Uit de term taalfanatisme kunt u terecht concluderen dat ik daarvan geen voorstander ben.

Wie elkaar wil verstaan kan elkaar ook verstaan. Degenen onder u die jonge kinderen hebben, of deze hebben gehad, kennen ongetwijfeld uit eigen waarneming de prachtige vormen van nonverbale, soms ook verbale, communicatie die hen in staat stelt juist heel goed met hun leeftijdgenoten te communiceren.

De verscheidenheid aan talen en culturen binnen de Europese Gemeenschap kleurt juist die Europese cultuurgemeenschap. Verscheidenheid kan immers ook een louterend tegenwicht bieden: tegen de vervlakking, tegen de eenheidsworst. Ik ben dan ook van mening dat de inbreng van vele talen en van vele taalgemeenschappen een extra verworvenheid kan betekenen binnen de context van het Europese proces van internationalisering.

In ons land bevinden wij ons wat dat betreft in een unieke situatie. Waar in een land als Zwitserland sprake is van vier gescheiden taalgebieden, kennen we in ons land een provincie, Friesland, die tweetalig is. Die tweetaligheid is bovendien nog eens neergelegd in een bestuursovereenkomst tussen het rijk en de provincie. Deze overeenkomst bestrijkt alle terreinen van mijn ministerie: onderwijs, cultuur en wetenschappen.

De Friezen eten dus "van twee walletjes", of: tweetaligheid biedt een extra rijkdom. Een geheel eigen, Friese, taal- en cultuurgemeenschap, die tegelijkertijd is ingebed in de grotere Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap.

Wanneer ik als minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen dus stelling neem tegen opvattingen zoals die vanuit de grote taalgebieden doorklinken, dan doe ik dat zowel voor "grote broer" het Nederlands als voor "kleine broer" het Fries.

Overigens valt er vanuit het Europese ook zeker wat goeds te melden. Zo is met Europese gelden een stimuleringsprogramma opgestart over de meertalige informatiemaatschappij. Dit programma laat zien dat je ook naar de voordelen van meertaligheid kunt kijken.

Met die informatiemaatschappij tenslotte, kom ik dan nu aan de officiële openingshandeling. Naar ik heb begrepen gebeurt dat met een muisklik. Dat laatste is opvallend. Waar immers de informatie- en communicatietechnologie steeds meer ruimte biedt voor virtuele ontmoetingen, heeft u nu juist de keuze gemaakt niet voor een virtuele, maar voor een fysieke ontmoetingsruimte. Een keuze die ik overigens, en dan kom ik nog eens terug op het unieke karakter van de werkgemeenschap die de Fryske Akademy is, onderstreep.

Nogmaals mijn felicitaties met dit prachtige gebouw.

Dank.

Deel: ' Toespraak Hermans bij opening zalencomplex Fryske Akademy '
Lees ook