expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/184
25 oktober 1999

Staatssecretaris Hoogervorst spreekt op Nationale Drogistendag over ziekteverzuim.

Staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens de Nationale Drogistendag op 25 oktober in de RAI in Amsterdam een pleidooi gehouden voor samenwerking van branches bij het bestrijden van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In zijn toespraak ging Hoogervorst in op .de neiging tot nostalgie. van MKB-voorzitter De Boer. Hij wees het midden- en kleinbedrijf erop dat terugkeer naar .de goede oude tijd van de Ziektewet. voor het mkb zou leiden tot zo.n 750 miljoen aan extra kosten door oplopend ziekteverzuim.
Hoogervorst toonde zich ingenomen met het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond de handen ineen te slaan bij het bestrijden van ziekteverzuim. Hij zei te hopen dat het initiatief van de KNDB navolging zal vinden.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de Nationale Drogistendag op 25 oktober 1999 in de RAI in Amsterdam.

Als ik spreek over het thema vermindering van het ziekteverzuim, ben ik er altijd zeker van dat de toehoorders het met mij eens zijn dat streven naar een kleiner aantal zieken een goede zaak is. Maar vanmiddag, in uw gezelschap, heb ik toch wat aarzelingen. Want u zou kunnen denken dat ik met mijn betoog de aanval open op uw omzet aan poeders, pillen en druppeltjes. Laat ik u meteen geruststellen: daar is het mij niet om te doen.

Waar gaat het me wel om?

Ik wil vanmiddag onder meer proberen de vorige spreker, voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland, af te helpen van zijn neiging tot nostalgie.Van zijn heimwee naar het verleden, naar de tijd van de Ziektewet. Hij spreekt dikwijls en bloemrijk over dat verleden. Maar, ligt het niet in de menselijke aard dat we ons het verleden vaak rooskleuriger herinneren dan het in werkelijkheid was?

Het is zonder meer een feit dat het ziekteverzuim in uw deel van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf, zowel nu als in het verleden gunstig afsteekt tegen dat bij uw ondernemende grote broeders. Het MKB verdient daarvoor een compliment. Want het duidt erop dat u een aantal zaken beter op orde hebt dan veel grote bedrijven. Dat lagere verzuim maakt duidelijk dat u zich als werkgevers nauwer betrokken voelt bij het wel en wee van uw personeel. En dat omgekeerd de werknemer zoveel hart heeft voor uw onderneming dat hij of zij zich niet lichtvaardig ziek meldt. Dat wijst op een goede werksfeer, op gezonde arbeidsverhoudingen en natuurlijk ook op sociale controle.

Dus begrijp ik ook wel - en dat verklaart tegelijk iets van de hang naar het verleden van Hans de Boer - dat u als kleinere ondernemingen niet echt zat te wachten op privatisering van de Ziektewet. De wereld zag er voor die privatisering overzichtelijk uit. U betaalde premie voor de Ziektewet en daarmee was de kous af.

Begin 1996 is dat veranderd met de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Sindsdien krijgt u te maken met de kosten die voortvloeien uit ziekte van uw medewerkers. En u moet u zich aansluiten bij een arbodienst. Enerzijds is dat lastig, dat geef ik toe. Maar aan de andere kant: verzuimbestrijding is onderdeel van het ondernemen geworden. Wie het als ondernemer goed doet bij verzuimbestrijding, heeft lagere productiekosten en behaalt daarmee een hoger rendement dan zijn concurrent.

Die marktwerking sorteert effect. In 1993, in .die goede oude tijd., kenden we in Nederland een ziekteverzuim van 6,2%. In 1997, onder het nieuwe stelsel, was het verzuim gedaald tot 4,6%. Een tot dan toe ongekend scherpe daling. Ruim een kwart van de mensen die zich in 1993 nog ziek meldden, deed dat in 1997 niet meer.

Die cijfers slaan op het bedrijfsleven als geheel. Kijken we naar het midden- en kleinbedrijf, dan zien we over die zelfde periode een daling van 5,4% naar 4,1%. En bij de allerkleinste bedrijven een daling van 3,8% in 1993 naar 2,6% in 1997. Voordat u mij ervan gaat betichten dat ik de tegenwoordige tijd door een te roze bril beschouw, geef ik onmiddellijk toe dat het verzuim vorig jaar weer licht is opgelopen, voor het hele bedrijfsleven tot 5%.

Maar die stijging moet wel in perspectief worden gezien. We zien namelijk in bijna alle periodes van sterke economische groei dat het ziekteverzuim sterk toeneemt. Zo ook in de hoogconjunctuur van het begin van de jaren negentig. Nu is de arbeidsmarkt nog aanzienlijk krapper dan destijds. Toch blijft het verzuim binnen de perken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we het probleem van het ziekteverzuim sinds de privatisering van de Ziektewet blijvend beter beheersen.

En daarvan plukt juist u, het midden- en kleinbedrijf, de vruchten. U betaalt immers niet langer mee aan het veel hogere verzuim van de grote bedrijven.

Stel nu eens dat we de kosten van het ziekteverzuim weer helemaal zouden laten betalen door het collectief. Dan geef ik u op een briefje dat het ziekteverzuim tenminste weer oploopt tot ver boven de zes procent. Maar bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt zou het mij niet verbazen als we dan uitkomen op een recordcijfer als de 7,4% uit 1990. Nogal een verschil met die vijf procent van nu.

Ik kan niet precies voor u uitrekenen hoe hoog de rekening voor u zou zijn als we terug zouden keren naar de oude Ziektewet, maar u moet als midden- en kleinbedrijf toch wel rekenen op zo.n 750 miljoen hogere kosten. Want u krijgt als midden- en kleinbedrijf echt niet alleen de rekening voor het verzuim in uw eigen ondernemingen, maar ook die voor het hogere verzuim bij grote ondernemingen gepresenteerd.

En daar doet u niets tegen. U kunt als ondernemer immers alleen het verzuim in uw eigen bedrijf beïnvloeden en niet in dat van een ander. Daarom vind ik dat u er geen enkel belang bij hebt dat we terugkeren naar welke vorm van gedwongen collectiviteit dan ook. Dat leidt alleen maar tot het oplopen van de rekening. Een rekening, waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt, maar die de ondernemers wel moeten betalen.

Daarmee wil ik niet betogen dat het altijd onverstandig is dingen collectief te doen. Het initiatief van uw branche om te komen tot één loket voor sociale zekerheid en gezondheid maakt duidelijk dat het vaak heel verstandig is om de handen ineen te slaan. Er zijn nu eenmaal zaken die je beter gezamenlijk kunt regelen dan ieder voor zich. Zaken die je beter in handen kunt geven van mensen die daar elke dag mee bezig zijn.

Grote bedrijven hebben vaak alle deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbestrijding in eigen huis. Bedrijven als Akzo en ABN Amro hebben daarvoor tientallen mensen in dienst, die als dat nodig is ook snel deskundigen van buiten de eigen onderneming in kunnen schakelen. Daarmee slagen ze erin zowel met het ziekteverzuim als met arbeidsongeschiktheid behoorlijk beter te scoren dan het landelijk gemiddelde.

Die weelde kunt u zich als individuele drogisten niet veroorloven. Daarom is het goed dat u nu terecht kunt bij Remedium met uw vragen over de vaak best ingewikkelde regelingen op het gebied van sociale verzekeringen of arbeidsmarkt. U kunt via Remedium zorgen voor deskundige begeleiding van uw zieke werknemer. En u kunt een hoop administratieve rompslomp uit handen geven. Ik vind dat u als KNDB met dit initiatief de goede weg in bent geslagen.

U maakt op deze manier gebruik van de voordelen van de grote schaal van uw bedrijfstak, maar zonder dat uw individuele verantwoordelijkheid voor verzuimbestrijding wordt aangetast. Dat is een uitstekende zaak. Ik hoop dat het initiatief dat u als drogisten hebt genomen navolging zal krijgen.

Want dat betekent niet alleen dat u goedkoper uit kunt zijn, het betekent bovendien dat we effectiever omgaan met het bestrijden van ziekteverzuim en dat we er beter in slagen te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden. En dat is natuurlijk bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt ook heel prettig.

Remedium past in de tendens van een groeiende markt voor reïntegratie. Steeds meer bedrijven specialiseren zich in methoden om mensen op de arbeidsmarkt vast te houden of ze daar heen te geleiden. Ik denk dat we nog niet aan het einde zijn gekomen van alle creatieve plannen op het gebied van reïntegratie.

Als ik een bijdrage mag leveren aan die plannen: waarom zou je niet het beginsel van .no cure less pay. of wellicht .more cure more pay. introduceren in contracten met arbodiensten of reïntegratiebedrijven? U slaagt erin voor mij iemand uit de WAO te houden, dan krijgt u een bepaald percentage van het bedrag dat ik als werkgever daarmee bespaar.
Al die initiatieven hebben alleen kans van slagen als we niet toegeven aan het nostalgische verlangen naar de Ziektewet. En ik hoop dat het mij vanmiddag gelukt is de voorzitter van MKB-Nederland ervan te overtuigen dat het beter is die defensieve houding te laten varen. Laten we liever kijken naar de mogelijkheden die de privatisering van de Ziektewet biedt en daar positief op inspelen, zoals we gewend zijn van MKB-Nederland en zoals ook de KNDB met zijn initiatief om Remedium op te zetten heeft gedaan. Ik wens u veel succes toe met Remedium.

25 okt 99 15:56

Deel: ' Toespraak Hoogervorst Nationale Drogistendag '
Lees ook