Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Toespraken

23/06/99 Toespraak van Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van het officieel bezoek van de President van Georgië. Den Haag, 23 juni 1999, gesproken woord geldt.

Mijnheer de President,

Mijn man en ik heten U en Mevrouw Shevarnadze gaarne welkom op Uw officiële bezoek aan Nederland. Het is voor ons een bijzonder genoegen in U de vertegenwoordiger te kunnen begroeten van een land waarmee Nederland weer vrije en vriendschappelijke relaties kan onderhouden nadat de historie van ons werelddeel dit gedurende zeer vele jaren onmogelijk had gemaakt.

Het lot heeft Georgië een plaats op aarde toebedeeld met een wel zeer bewogen geschiedenis. De sporen hiervan zijn nog niet uitgewist. Zelfs binnen de eigen grenzen heeft Uw land te kampen met grote spanningen die hun wortels hebben in een soms ver verleden. In ons land bestaat veel waardering voor de inspanningen die Uw regering zich getroost om hiervoor, o.a. in samenwerking met de VN en de OVSE, oplossingen te vinden. Opvallend zijn de positieve opstelling van Uw regering ten aanzien van deze binnenlandse problemen en de wijze waarop in Uw land mensen van zeer verschillende herkomst trachten op vreedzame wijze samen te leven.

Het karakter van een land is niet alleen af te lezen aan zijn binnenlandse ontwikkeling, maar ook aan zijn betrekkingen met de buurlanden. Georgië is zich bewust van zijn belang voor de regio en wil daarin een constructieve rol vervullen. Velen in Nederland koesteren de hoop en verwachting dat Uw land met zijn bereidheid in conflicten elders te mediëren, in Uw deel van de wereld zal kunnen uitgroeien tot een stabiliserende en vredebevorderende factor.

De vermaarde zijderoute die ooit ook door Uw land liep, heeft sinds de laatste paar eeuwen aan belang ingeboet. Onveranderd bleef echter de strategische ligging van Georgië op een kruispunt tussen West en Oost en de brugfunctie die Uw land daardoor vervult. Sinds de herwonnen onafhankelijkheid is Georgië weer voor een veelheid van produkten een belangrijk doorvoerland geworden. Nederland noemt zich graag distributieland; het is duidelijk dat deze term evenzeer van toepassing is op Georgië en dat deze nuttige functie Uw land een belangrijk economisch voordeel biedt. Dit rechtvaardigt een groeiend vertrouwen in de toekomst.

Behoudens deze in het oog springende overeenkomst zijn er tussen onze landen waarschijnlijk meer verschillen dan gelijkenissen op te tekenenen. Gelukkig heeft dit in de afgelopen jaren het hernieuwd aanknopen van officiële - èn particuliere - banden niet verhinderd. Naast de officiële bezoeken die in het recente verleden zijn uitgewisseld, werden er ook op ander niveau vele vriendschapsbanden aangeknoopt, zoals de jumelage tussen de Georgische provincie Kvemo Kartli en de Nederlandse provincie Noord-Holland. Op Texel is al eerder een bijzondere band ontstaan doordat wij gezamenlijk Uw landgenoten herdenken die daar in de Tweede Wereldoorlog samen met opstandige bewoners van dit eiland het leven lieten. Dit soort contacten en samenwerking vergemakkelijken de regelmatige uitwisseling van mensen en van kennis die nodig is om twee landen die het lot langdurig gescheiden heeft gehouden, na een omslag in de geschiedenis weer tot elkaar te brengen.

Mijnheer de President,

Velen kennen het heldendicht De ridder in de panterhuid (The knight in the panthers skin) als het meest klassieke werk uit de Georgische literatuur. Een van de deugden die de dichter hierin bezingt, is de goede vriendschap (good comradeship). Hij doet daarmee een oproep die ook in onze tijd, acht eeuwen later, zijn dringend karakter niet heeft verloren. Wij beschouwen Uw bezoek aan ons land als een gebeurtenis waarmee tussen onze beide landen de goede vriendschap waarover de dichter sprak, wordt bevestigd en bevorderd.

Gaarne nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, Mijnheer de President, op die van Mevrouw Shevarnadze, en op de hernieuwde vriendschap tussen het Georgische en het Nederlandse volk.

Deel: ' Toespraak Koningin bij bezoek van president Georgie '
Lees ook