PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER LUC VAN DEN BRANDE

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

28 mei 1999

Toespraak door de heer Luc Van den Brande minister-president van de Vlaamse regering

Opening D+H Logistics
Heist-op-den-Berg
28 mei 1999

Dames en heren,

Ik wil Duracell en D+H Logistics van harte feliciteren met de belangrijke investering die ze hier in Heist-op-den-Berg hebben gerealiseerd. Door dergelijke omvangrijke investeringen tonen ondernemingen uit binnen- en buitenland dat ze er tamelijk gerust in zijn: de krachtige sociaal-economische dynamiek zal nog lang aanhouden in Vlaanderen.

Want inderdaad, de werkloosheid blijft dalen. Werkgelegenheid en welvaart blijven toenemen. De vooropgestelde halvering van de werkloosheid zal vroeger dan verwacht worden bereikt. Van de internationale groeivertraging is bij ons amper iets te merken. Er is zonder meer een « investerings- boom », zowel van binnenlandse als van buitenlandse ondernemingen.

Al die gunstige resultaten zijn de verdienste van zovele ondernemers, werknemers en onderzoekers. Ik ben er zeker van dat ook het Vlaams sociaal-economisch beleid die economische resultaten gunstig beïnvloedt.

Rechtstreekse investeringssteun blijft daarbij een nuttig instrument, maar subsidies overtuigen investeerders vandaag enkel nog, wanneer is voldaan aan andere, meer belangrijke criteria, zoals een optimale bereikbaarheid, de beschikbaarheid van goed geschoolde en gemotiveerde arbeidskrachten, een duidelijke en doordachte regelgeving, en performante overheidsdiensten.

We hebben vanuit de Vlaamse regering hard gewerkt aan zo'n positief investeringsklimaat.

1. In de eerste plaats hebben we volop geïnvesteerd in onderwijs en opleiding, in wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling. Zonder kennis en kunde zal Vlaanderen en zullen de Vlamingen er immers niet in slagen om stand te houden in de technologische, economische en maatschappelijke stroomversnelling waarin we zijn terechtgekomen. We hebben in deze regeerperiode een aantal ingrijpende maatregelen op dit vlak genomen. Denk maar aan het hefboomkrediet voor innovatie-opleidingen, de extra kredieten voor VDAB en VIZO, het PC/KD-actieprogramma voor internet en multimedia op school, de budgettaire inhaaloperatie voor wetenschap en technologie. Even noodzakelijk echter is een mentale ommekeer, waarbij we een grotere openheid voor het nieuwe en het internationale betrachten en het lef hebben om nieuwe dingen te doen en dingen op een vernieuwende manier te doen. Dat is de kern van de innovatiebeweging die ik onder het motto "Durf innoveren" heb opgestart.

2. Een tweede belangrijke bijdrage van de Vlaamse regering aan het investeringsklimaat, heeft te maken met onze strategische ligging aan de zee én in het hart van Europa. De maritieme toegankelijkheid van onze havens is gevoelig opgedreven. Een flink deel van ons autowegennet werd gemoderniseerd, onder meer de Boudewijnsnelweg die Antwerpen met Luik en Duitsland verbindt. Aan het Zeekanaal groeide een nieuwe industriële en logistieke dynamiek. De luchthaven van Zaventem floreert als nooit tevoren. Intermodale terminals brengen de voordelen van diverse transportmiddelen bij elkaar. De aanzet is gegeven tot de aanleg van de hogesnelheidsverbindingen van Brussel naar Nederland en Duitsland. En er zijn weer perspectieven voor de herwaardering van de Ijzeren Rijn, de kortste, vlakste en dus snelste goederenspoorlijn tussen Antwerpen en het Roergebied.

Maar het is niet allemaal rozengeur en manenschijn op dit vlak. De steeds langer wordende files zijn symptomatisch voor de knelpunten die zich op dit vlak stellen.

Zeker voor ondernemingen als D+H Logistics is het belangrijk dat Vlaanderen zijn logistieke roeping kan waarmaken. De prestaties van deze onderneming worden immers meebepaald door de kwaliteit en de capaciteit van de transportinfrastructuur.

In de komende periode moeten we op zoek gaan naar creatieve en haalbare oplossingen voor de mobiliteitsproblemen waarmee we kampen en tegelijk de logistieke mogelijkheden van Vlaanderen maximaal exploiteren.

3. De derde bijdrage van de Vlaamse regering aan de ondernemingsdynamiek heeft te maken met de kwaliteit van onze regelgeving en onze dienstverlening. In de voorbije periode is werk gemaakt van een grotere, onderlinge afstemming tussen de milieureglementering, de ruimtelijke ordening en het economisch beleid. Bovendien hebben we voor ondernemingen een internet-loket geopend, waar bedrijfsleiders dag en nacht vanuit hun kantoor terecht kunnen voor inlichtingen over en begeleiding bij het vervullen van alle administratieve formaliteiten die op hen

van toepassing zijn. Elektronische formulieren kunnen de interactie tussen ondernemingen en overheid sneller en gemakkelijker doen verlopen. Tegelijk vormen ze een aansporing voor de overheid om de administratieve verwerkingsprocessen efficiënter te doen verlopen.

Ten slotte, maar niet in het minst, wil ik hier ook uitdrukkelijk alle besturen en
overheidsdiensten bedanken die hebben bijgedragen aan de vlotte realisatie van deze investering. Steeds opnieuw stel ik vast dat het uitstekende samenspel tussen lokale, regionale en Vlaamse instanties (zoals de Dienst Investeren in Vlaanderen) een belangrijk, soms zelfs doorslaggevend argument is bij het nemen van een investeringsbeslissing. Door de krachten te bundelen bereiken we de beste resultaten. Op die weg moeten we straks verder gaan...

Dames en heren,

Sinds het aantrekken van nieuwe investeerders tot het takenpakket van de Vlaamse overheid behoort, zijn de buitenlandse investeringen in Vlaanderen zowel in aantal als in omvang exponentieel gestegen. Dat illustreert hoe een "beleid op maat van Vlaanderen" meer vruchten afwerpt dan een beleid dat in de totaal verschillende sociaal-economische context van noord en zuid toepasbaar moet zijn. We hebben kunnen bewijzen dat "regionalisering" niet ten koste hoeft te gaan van een doorzichtig en daadkrachtig bestuur.

Dames en heren,

Ik durf in deze omgeving de buitenlandse investeerders vergelijken met de modernste batterijen van Duracell (of - als u wil - van zijn concurrenten). Wie

niet beter weet, zou er alleen massieve metalen cilindertjes in zien, die hooguit kunnen dienen om papieren op hun plaats te houden. Maar de "rust" van de batterij is bedrieglijk. Binnenin is een massa energie opgestapeld. Het komt er op aan ervoor te zorgen dat deze energie kan vrijkomen en aangewend wordt om de motoren van onze economie nog sneller te doen draaien. D+H Logistics is een van die ondernemingen die voor economische drijfkracht zorgt. Ik hoop dat uw bedrijf vele succesvolle jaren, hier in Heistop-den-Berg tegemoet gaat.

Ik dank u.

Corpus persmededeling

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Toespraak Luc Van den Brande bij opening D+H Logistics '
Lees ook