Partij van de Arbeid


Toespraak Melkert bij slotbijeenkomst PvdA-campagne in Haarlem

1 maart 1999 PvdA-voorlichting

De afgelopen weken heeft de PvdA zich in alle provincies aan tienduizenden gepresenteerd, met hen gesproken en naar hen geluisterd. Aan het slot van deze intensieve weken zijn er twee dingen die mij nog van het hart moeten: opkomst en zorg.

Over de opkomst hebben we inderdaad zorgen. In de provincies leven belangrijke vraagstukken. Vraagstukken waar mensen een antwoord op vragen. De provincies leveren een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van die vragen. Ze doen belangrijk werk, die ons dagelijks leven raken. Den Haag en de provincies kunnen niet zonder elkaar. Wie sterk is in de Tweede Kamer maar zwak in de provincie heeft een probleem. Net zoals je een probleem hebt als je zwak staat in de Eerste Kamer. De inbreng van de PvdA heeft meer effect als we kunnen rekening op samenwerking in de provincies en de Senaat. Woensdag hopen we een uitslag te realiseren die die samenwerking mogelijk maakt.

Maar daarom is het wel nodig dat alle kiezers opkomen. En in het bijzonder allen die zich vorig jaar op 6 mei aangesproken voelden door Wim Kok en zijn motto 'sterk en sociaal'. Al diegenen vragen wij op woensdag a.s. opnieuw de gang naar de stembus te maken. Wij mogen het stemmen niet overlaten aan degenen die uit behoud van hun eigen belang wel zullen opkomen. Het is altijd makkelijker op te komen voor behoud dan voor verandering. Vertrouwen te hebben in het vermogen tot verandering. In de kracht ook van een partij die wil veranderen om welvaart om te zetten in kwaliteit.

Voor iedereen en niet alleen voor degenen die er het eerst bij zijn. De Partij van de Arbeid zet zich in voor die verandering. We hebben daarvoor iedere stem hard nodig. Niet-stemmen brengt eenzijdigheid in de vertegenwoordiging. Wel-stemmen betekent eerlijk delen van invloed. Dit voorrecht, nog deze eeuw door onze grootouders en overgrootouders bevochten, moet ons ook op 3 maart veel waard blijven. Zegt het dus voort, zelfs als het regent: op woensdag allemaal stemmen.

Is de opkomst dus een zorg, de zorg zelf is in opkomst.

Gisteren was ik in Bergen op Zoom en Vlissingen. Zomaar een zondag met veel ouderen die gezamenlijk zelfstandig wonen, op een verzorgingshuis zijn aangewezen of in een verpleeghuis verblijven.

Ouderen die zo lang mogelijk meester willen blijven van hun eigen bestaan. Maar steeds meer zijn aangewezen op wachten. Wachten op de plaats die hen het beste past. Wachten op de zorg die het leven nog plezierig of rustgevend maakt.

Wachten, wachten.

Ik heb me gisteren enorm geërgerd.

Geërgerd natuurlijk aan die ontoelaatbare lange wachtlijsten. Maar daarvan weten we ze in de komende jaren kunnen wegwerken. Dat staatssecretaris Vliegenthart er net zo lang aan zal sjorren totdat ouderen wel een beroep kunnen doen op de thuiszorg die ze nodig hebben.

Maar ik heb me vooral geërgerd aan de kilheid van Hans Dijkstal. Goedlachs als altijd vertelde hij dit: voor de keuze gesteld te bezuinigen op defensie of de zorg zal het met de zorg maar wat minder moeten.

Voor de PvdA is dit onbegrijpelijk. En ik vraag hem dit: "Goede Hans, durf je echt? Durf je echt met mij terug te gaan naar Bergen op Zoom? En aan die mevrouw die al 2 jaar wacht op haar plaats in een verzorgingshuis, waar ze zo naar verlangt, te zeggen dat dat nog wel een jaartje of wat langer kan duren? Wees een vent, en kom ook op dit punt terug op je woord! Laten we samen de onzekerheid van zoveel ouderen wegnemen dat de thuiszorg te lang uitblijft. Laten we samen vaststellen dat er geen twijfel kan bestaan over de ruimte voor extra zorg waar we vorig jaar samen voor tekenden!"

We zijn de afgelopen jaren sterker geworden. De economische groei is enorm geweest. Zeker in vergelijking met de ons omringende landen. Groeiende welvaart is belangrijk. Voor de portemonnee van mensen. Van alle mensen. Maar er is meer. Want het gaat ook om de kwaliteit van de samenleving. De kwaliteit van het bestaan. En dan praten we over zaken als de zorg, het onderwijs, de arbeidsomstandigheden van mensen en de veiligheid op straat. De afgelopen jaren hebben we met de groeiende welvaart daarvoor de ruimte geschapen.

Als PvdA willen we die ruimte benutten. Als het met de economie even iets minder voorspoedig lijkt, is het belangrijk om goed te kijken naar de prioriteiten. En als PvdA willen we de ambities die in het regeerakkoord zijn verwoord waar het gaat over de zorg realiseren. Dat zijn we verplicht aan onze kiezers. We zijn het verplicht aan al die mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen om Nederland economisch weer sterker te maken.

In de zorg gaat het om meer geld. Dat is heel belangrijk. We kunnen niet achterover leunen. Het kan niet een onsje minder, zoals Dijkstal suggereert. Want we weten dat de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar zal toenemen. De investering die het kabinet doet op het terrein van de zorg staan daarom voorop. Het terugdringen van de wachtlijsten èn de groeiende vraag vereisen eerder meer, dan minder extra ruimte. Als PvdA staan we in dit opzicht lijnrecht tegenover de opstelling die de VVD gisteren heeft ingenomen.

Geld is belangrijk voor de zorg. Maar met alleen geld zijn we er niet. De organisatie van de zorg moet goed zijn. Daaraan moeten we aandacht blijven schenken. Daarom ben ik ook blij met het initiatief dat afgelopen zondag door ons Kamerlid Arib is gepresenteerd aan onze staatssecretaris Vliegenthart. In dat initiatief is duidelijk gemaakt dat de organisatie van de zorg moet inspelen op de problemen die er zijn in de zorg. Organisatie volgt de vraag, zoals Arib terecht stelt. Nog te vaak is het andersom.

Om de wachtlijsten aan te pakken is het in dit kader belangrijk om rekening te houden met de verschillen die er bestaan in Nederland. In Limburg heeft de zorg andere problemen dan in Groningen. De vraag naar zorg is anders. En de wachtlijsten zien er anders uit. Dit betekent dat een effectieve aanpak van de wachtlijsten vraagt om maatwerk. De regio's moeten in de gelegenheid worden gesteld om dat maatwerk te leveren. De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat regio's die op een onorthodoxe manier hun wachtlijsten aanpakken, moeten worden gestimuleerd.

Om de regio's te stimuleren, moeten voorwaarden worden geschapen. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat de wet- en regelgeving wordt aangepast. Zodat er ruimte ontstaat voor de creativiteit van de patiënten- en cliëntenorganisaties en de zorgverzekeraars om gezamenlijk de problemen in de zorg over de schotten heen, aan te pakken.

Naast meer geld en goede organisatie, is het personeel de derde pijler van een succesvolle aanpak van de wachtlijsten. Het tekort van het personeel in de zorg is immers één van de belangrijkste problemen die men bij de uitvoering van allerlei plannen tegen komt. Sommige regio's hebben wel geld, maar geen personeel. Hierdoor moeten ook in die regio's mensen vaak te lang wachten op goede zorg.

Om snel tot meer personeel voor de zorg te komen, is het belangrijk om te komen tot taak-differentiatie in de verplegende beroepen. Op dit moment duurt het voor vrijwel alle beroepen in de zorg drie tot vier jaar voordat men daadwerkelijk aan het bed mag staan. Voor hoogwaardige, verpleegkundige zorg is het ook belangrijk dat mensen een uitgebreide, kwalitatieve scholing krijgen. Maar er is ook veel behoefte aan veel basale zorg (zoals: verschonen, wassen, eten geven van patiënten). Hiervoor dienen korte, intensieve cursussen worden geboden, zodat mensen snel aan de slag kunnen. De duizenden Melkert-medewerkers die inmiddels aan de slag zijn, kunnen zo werkervaring en opleiding binnen de kortste keren productief maken.

De inzet van dit type zorgend personeel heeft nog een ander belangrijk effect. Deze mensen kunnen een deel van het werk overnemen van verpleegkundigen. Op deze manier kan de werkdruk van deze laatste groep worden verlicht.

Deel: ' Toespraak Melkert slotbijeenkomst PvdA-campagne in Haarlem '
Lees ook