Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak staatssecretaris G. M. de Vries over 'Financiële dienstverlening van de Nederlandse Antillen en zakendoen via de Nederlandse Antillen'
Een toespraak bij het onderwerp Nederlands beleid. 7 december 1999
Beurs van Berlage, Amsterdam
De beurs die vanavond van start gaat, vindt plaats in een week die van bijzondere betekenis is voor de Nederlandse Antillen én voor de samenwerkingsrelatie tussen de Nederlandse Antillen en Nederland. In de komende dagen zal ik spreken met minister-president Pourier over het financieel, economisch en sociaal herstel van de Nederlandse Antillen. Ik zou echter nu reeds het belang willen benadrukken van het urgentieprogramma van het kabinet Pourier, waarin als doel is gesteld het herwinnen van vertrouwen en geloofwaardigheid.
Het is noodzakelijk om nu te kiezen voor een doortastende aanpak van de financieel-economische problematiek.
Daarnaast zal ik met de heer Pourier spreken over de samenwerkingsrelatie in het jaar 2000 en de prioriteiten die hierin zullen worden gesteld. Vanzelfsprekend zal Nederland de Antillen blijven steunen.
Ook de problematiek rond de Koraal Specht-gevangenis waarover reeds vier jaar lang is gesproken, komt aan de orde. Het is van wezenlijk belang voor zowel de Nederlandse Antillen als Nederland dat thans definitieve afspraken worden gemaakt.
Met deze beurs wordt een stimulans gegeven aan zowel het Antilliaanse als het Nederlandse bedrijfsleven. Bovendien wordt het bedrijfsleven in de gelegenheid gesteld om met de regering van de Nederlandse Antillen te praten over haar nieuwe beleidsvoornemens. Deze zijn van groot belang voor het bedrijfsleven, aangezien hiermee uitzicht wordt geboden op economisch herstel van de Nederlandse Antillen. Uitvoering van het door het kabinet Pourier voorgenomen beleid biedt perspectief op een aantrekkelijk investeringsklimaat.
Zoals in de nota Toekomst in Samenwerking is weergegeven, dient de relatie tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland bij te dragen aan vergroting van de zelfstandige kracht van de Koninkrijkspartners. Een samenwerkingsrelatie die wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke belangen en, bovenal, respect voor elkaar. Er zijn naar mijn mening drie beleidsvelden die
voorwaardenscheppend zijn voor de bestuurskracht en de maatschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze betreffen de kwaliteit van het bestuur (good governance), het onderwijsbeleid (investeren in human resources is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse Antillen en Aruba) en duurzame economische ontwikkeling (het realiseren van structurele economische groei met behoud van natuur en milieu). Op deze drie terreinen zullen samenwerkingsprogrammas worden ontwikkeld tussen de Nederlandse Antillen en Nederland waarmee wordt beoogd meer effectiviteit in de samenwerkingsrelatie tot stand te brengen. Hierbij zal hierbij gebruik worden gemaakt van de inzichten en ervaringen op dit terrein van de OESO, de Wereldbank en andere internationale organisaties.
Aan de vooravond van deze beurs, waar het Antilliaanse en het Nederlandse bedrijfsleven in de gelegenheid wordt gesteld elkaar te ontmoeten, wil ik vooral ingaan op de laatstgenoemde prioriteit in de samenwerkingsrelatie: het verwezenlijken van duurzame economische ontwikkeling.
Duurzame economische ontwikkeling is als een tweesnijdend zwaard, waarbij ontwikkeling van milieu en economie hand in hand gaan. Hoe is duurzame economische ontwikkeling te realiseren? Investeringen door de private sector vormen de basis van een economie. De overheid kan deze investeringen stimuleren door gunstige randvoorwaarden te creëren. Daarbij is vooral van belang dat de overheid voldoende investeert in de fysieke en kennisinfrastructuur van het land, dat er sprake is van transparant en betrouwbaar bestuur, en dat de wetgeving op het gebied van mededinging, arbeidsverhoudingen, handel en belastingen internationaal concurrerend is. Dit alles binnen de grenzen die internationaal gelden ter bescherming van natuur en milieu. Dit betekent voor de Nederlandse Antillen onder meer dat naast maatregelen ter versterking van de economische structuur (bijvoorbeeld een goede infrastructuur) ook deregulering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en handelsliberalisering van doorslaggevend belang zijn. Loondifferentiatie is noodzakelijk (zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid), waardoor arbeidsvoorwaarden kunnen worden geboden die in overeenstemming zijn met de arbeidsproductiviteit.
De private sector zal hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Door te investeren in opleiding en bijscholing van de werknemers kunnen bedrijven de arbeidsproductiviteit verhogen. Voor het investeringsklimaat op de Nederlandse Antillen is het essentieel dat de vestiging van buitenlandse werknemers wordt vereenvoudigd. Niet alleen voor hoog opgeleide werknemers in de offshore en voor directeur-eigenaren van ondernemingen (waartoe overigens gelukkig al door het kabinet-Römer is besloten), maar ook voor mensen in de handel en in de overige sectoren van de dienstverlening en de industrie.
Bij het terugdringen van marktbescherming kan de introductie van antikartelwetgeving een nuttige rol vervullen, evenals de invoering van een mededingingsautoriteit. Privatisering van overheidsdiensten en het aanpakken van inefficiënties in nutsvoorzieningen (als telecom, elektriciteit en water) kunnen leiden tot een algehele kostenreductie en daarmee tot versterking van de concurrentiepositie van het Antilliaanse bedrijfsleven. Waar marktwerking wordt geïntroduceerd ontstaan prikkels om de kwaliteit van de geboden diensten te vergroten en prijzen te verlagen.
Last but not least, is een vermindering van omvang en kosten van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Met de vrijvallende middelen kan de overheid haar schulden aflossen aan het lokale bedrijfsleven, zodat dit weer kan investeren en de economie weer kan groeien. Ook kan dan de rente dalen.
Het onlangs aangetreden kabinet Pourier erkent de noodzaak van ingrijpende beleidswijzigingen. Om de financieel-economische problematiek aan te pakken heeft de nieuwe regering een ambitieus regeerakkoord en urgentieprogramma opgesteld. Het urgentieprogramma biedt mijns inziens goede aanknopingspunten voor een herstel van openbare financiën en economie.
Ik heb waardering voor de regering van de Nederlandse Antillen, die in korte tijd een pakket ingrijpende maatregelen op tafel heeft gelegd en hiervoor een breed draagvlak in politiek en samenleving heeft weten te creëren. De noodzaak van de voorgenomen maatregelen wordt alom erkend. Het komt nu aan op een nadere uitwerking en concretisering, ook in budgettair opzicht. De regering van de Nederlandse Antillen zal de komende maanden in overleg met het Internationaal Monetair Fonds de nadere invulling van het programma vaststellen. Ook zal het IMF worden gevraagd de uitvoering van het programma te monitoren. De betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen van het IMF garandeert dat een programma wordt ontwikkeld dat voldoet aan de maatstaven die internationaal worden gesteld aan goed overheidsbeleid op financieel-economisch gebied.
Indien de Nederlandse Antillen en het IMF tot overeenstemming komen over het uit te voeren programma, is Nederland bereid, evenals in 1996, bovenop de reguliere hulpgelden een pakket aanvullende steunmaatregelen aan te bieden. De Nederlandse Antillen zullen uiteraard in de eerste plaats zélf activiteiten moeten ontplooien, maar Nederland wil de regering van de Nederlandse Antillen graag ondersteuning bieden in een periode waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen met ingrijpende consequenties. De urgentie van economisch herstel neemt steeds verder toe. De bevolking van de Nederlandse Antillen moet op korte termijn een perspectief op werkgelegenheid kunnen worden geboden, ook om de brain-drain die momenteel plaatsvindt een halt toe te roepen.
Het steunpakket dat in 1996 door Nederland was aangeboden, bestond uit een kredietlijn, concessionele herfinanciering van de schulden aan Nederland, middelen voor economische structuurversterking en middelen voor sociaal flankerend beleid. Deze week zal nader overleg plaatsvinden over hoe een steunpakket ook wat betreft de korte termijn mogelijk kan worden gemaakt, in de geest van de nader met het IMF overeen te komen programma.
In het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt stelt de Antilliaanse regering in het regeerakkoord voor om, zo mogelijk in samenwerking met Aruba, een vacaturebank op te zetten. Dit is een goed streven dat zeker ook vanuit Nederland ondersteuning verdient.
De eerste stap hiervoor wordt nu reeds op deze beurs gezet. Het Antillenhuis, dat ook aanwezig zal zijn op de beurs, beschikt over een bundel met vacatures die mogelijk interessant kunnen zijn voor Antillianen in Nederland. De Stichting Carrière Oriëntatie Dagen heeft deze vacaturebundel samengesteld en heeft een groot aantal Antilliaanse studenten in Nederland voor deze beurs uitgenodigd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren op de Antilliaanse arbeidsmarkt en eventueel direct in contact te treden met bedrijven. Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid dat vele Antilliaanse bedrijven zich hier nu in Nederland presenteren, waardoor deze beurs dus ook op het terrein van de arbeidsbemiddeling een toegevoegde waarde kan hebben. In het regeerakkoord van het kabinet Pourier wordt op korte termijn een verregaande afstoting van overheidstaken voorgesteld door middel van verzelfstandiging en privatisering van alle daarvoor in aanmerking komende diensten. De Antilliaanse regering kondigt aan dat reeds bestaande bedrijven alle binnen een periode van twee jaar worden geprivatiseerd.
Het kabinet Pourier heeft op het gebied van privatiseringen ambitieuze plannen. Dit beschouw ik als goed nieuws. Het is echter bekend dat privatiseringsprocessen ingewikkeld kunnen zijn. De kracht van het regeerakkoord zal dus moeten blijken uit tastbare resultaten.
Wellicht kan het Nederlandse bedrijfsleven hierbij een rol spelen. Ik zou hiervoor enkele ideeën willen aandragen. Allereerst zou ik graag gezamenlijk met VNO-NCW een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor het Nederlandse bedrijfsleven om te kijken of er in bredere kring belangstelling zou bestaan voor de voorgenomen privatiseringen op de Nederlandse Antillen. Hiervoor zouden Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld uit dezelfde sector als de te privatiseren onderneming, kunnen worden uitgenodigd, maar ook investeerders, banken en andere financiële tussenpersonen. Daarnaast is het mogelijk om binnen het kader van Samen in de Markt enkele gerichte bedrijfspresentaties te organiseren, waarvoor een beperkt aantal geïnteresseerde Nederlandse bedrijven kan worden uitgenodigd.
Voorafgaand aan een dergelijke bedrijfsgerichte benadering is het van belang vast te stellen welke Nederlandse bedrijven eventueel geïnteresseerd zouden zijn in een bepaalde Antilliaanse staatsonderneming.
Mogelijk zou het Programma Uitzending Managers in de beginfase van het privatiseringsproces hierbij een rol kunnen spelen. PUM-ers (met een bepaalde specialisatie en bijbehorend netwerk) zijn op basis van hun eerdere ervaringen in de Nederlandse Antillen in staat het te privatiseren bedrijf snel door te lichten en een bijpassende Nederlandse belangstellende te zoeken. Om bedrijfsactiviteiten op de Nederlandse Antillen te stimuleren heeft de Nederlandse regering in 1998 besloten het toepassingsgebied van enkele fiscale stimulansen uit te breiden naar de Nederlandse Antillen en Aruba. Het gaat hier om een aantal fiscale regelingen voor Nederlandse ondernemers, onder andere ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen, te weten de investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving en de fiscale groenregeling. Tot op heden was het investeringsklimaat op de Nederlandse Antillen echter onvoldoende aantrekkelijk, zodat van deze fiscale regelingen nog weinig gebruik is gemaakt.
Internationaal is in de laatste jaren veel kritiek gekomen op schadelijke belastingconcurrentie. Zowel de Europese Unie als de OESO willen dat schadelijke fiscale regimes liefst wereldwijd worden afgeschaft. Men is begonnen de tax havens en de lidstaten zelf hierop aan te spreken. De Nederlandse Antillen hebben aangegeven af te willen van hun reputatie als tax haven. De Nederlandse Antillen hebben daarom in de afgelopen jaren gewerkt aan een herziening van het belastingstelsel, het zogenaamde Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR). Met de invoering van het NFR wordt gepoogd om tegemoet te komen aan de internationale kritiek. Een van de doelstellingen van het NFR is het invoeren van een winstbelasting die naar internationale normen een aanvaardbaar heffingsniveau heeft en waarvan de uitvoering voldoende transparant is. Dit is zeer belangrijk voor de Nederlandse Antillen, want wanneer men erin slaagt om de internationale kritiek weg te nemen, dan wordt het voor de Nederlandse Antillen wellicht op langere termijn ook mogelijk om met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen te sluiten. En belastingverdragen hebben in de praktijk bewezen een belangrijke meerwaarde te kunnen bieden bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. Vanwege dit potentiële "positieve uitstralingseffect" is het niet onredelijk te veronderstellen dat de economie van de Nederlandse Antillen een impuls zou kunnen krijgen door invoering van een NFR dat aan die voorwaarden voldoet.
Indien een NFR wordt ingevoerd dat voldoet aan de eisen die internationaal worden gesteld, dan zullen er aanpassingen worden doorgevoerd in de huidige Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), dat "het belastingverdrag tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba" genoemd zou kunnen worden. Tijdens de parlementaire behandeling van een recente herziening van de BRK in 1995, heeft mijn collega, staatssecretaris Vermeend, al de bereidheid uitgesproken om de BRK af te stemmen op mogelijke nieuwe ontwikkelingen in het kader van het NFR. Het doel van een dergelijke aanpassing zal dan zijn om met het "samenspel" van het NFR en de BRK te komen tot een optimale fiscale begeleiding van internationale activiteiten op de Antillen. Een en ander wel binnen internationaal aanvaarde spelregels. Bovendien heeft Nederland als voorwaarde gesteld dat het NFR een structurele bijdrage moet leveren aan de verbetering van de
financieel-economische situatie van de Nederlandse Antillen. De aanpassing van de BRK zou dan ook deel kunnen uitmaken van de uitvoering van een met het IMF overeengekomen programma voor de aanpak van de financieel-economische problematiek. De belangrijkste uitdaging waar de overheid van de Nederlandse Antillen op dit moment voor staat is het herstellen van het vertrouwen van de private sector en van de bevolking in de politiek en in de economie van het land. Voor het realiseren van economische groei is de inzet van alle betrokken partijen echter noodzakelijk. Dit betekent dat een voortdurende dialoog moet plaatsvinden tussen overheden, bedrijfsleven, sociale partners en maatschappelijke organisaties van de Nederlandse Antillen en Nederland. Interactie tussen economische actoren uit zowel de private als de publieke sector is essentieel.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor private partijen en voor partnerships tussen de overheid en het bedrijfsleven en particuliere investeerders. In overleg tussen marktpartijen en de overheid kan bekeken worden of publiek-private samenwerking mogelijk is.
Ook bij het ontwikkelen van een samenwerkingsprogramma op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, zoals in de nota Toekomst in Samenwerking is weergegeven, is de inbreng van het bedrijfsleven in Nederland en de Nederlandse Antillen cruciaal. Ik nodig dan ook alle aanwezigen uit ideeën aan te dragen die een bijdrage kunnen leveren aan duurzame economische ontwikkeling. Investeringsprojecten die zowel voor u, het bedrijfsleven, uit oogpunt van het te verwachten rendement, als de overheid, vanuit haar eigen beleidsdoelen, aantrekkelijk kunnen zijn.

Relevante links:
Nota 'Toekomst in Samenwerking'

Deel: ' Toespraak staatssecretaris de Vries over de Antillen '
Lees ook