Ministerie van Binnenlandse Zaken


Toespraak van staatssecretaris De Vries op de nieuwjaarsreceptie voor functionarissen op het terrein van openbare orde en veiligheid

U heeft het vast allemaal gezien en gehoord: vorige week stortte een militair tankvliegtuig neer, 400 meter buiten het Limburgse dorp Schinveld. Het had 10.000 liter kerosine aan boord. De bemanning kwam om, maar een verdere ramp werd op het nippertje voorkomen. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zouden zijn geweest als het vliegtuig ietsje anders was neergekomen. Alhoewel dergelijke ongevallen gelukkig weinig voorkomen, drukken zij ons wel met de neus op de feiten. Elke keer moeten wij ons afvragen: zijn wij voldoende voorbereid? Maar ook: kunnen wij, als er toch zoiets gebeurt, de kans op slachtoffers voldoende beperken? In zijn boek Kopstukken noteerde Godfried Bomans (in 1961) de volgende woorden van een, gelukkig fictieve, Brandmeester: "Wij spuiten alleen op de belendende percelen. De brand als zodanig interesseert ons niet. Die beschouwen wij als een gegeven grootheid, een speling der natuur, waarin berust moet worden." Zo is het zeker niet meer: het gaat bij branden en (andere) rampen zeker ook om preventie en pro-actie, bij de voorbereiding van de organisaties die betrokken zijn bij de rampenbestrijding maar ook bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Een dergelijke instelling stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie van de brandweerzorg en rampenbestrijding. In een onderzoek is recent aandacht besteed aan de houding van burgers ten aanzien van rampen en rampenbestrijding. De uitkomsten van dit onderzoek geven een boeiend beeld van het - ik zal maar zeggen - "rampenbewustzijn" van burgers.
Slechts 7% van de burgers is bezorgd over de mogelijkheid van een ramp. Dit staat in schril contrast met de angst voor criminaliteit, de eigen gezondheid en de gevaren van het verkeer. Over dat soort zaken maakt 25% van de respondenten zich zorgen. Dat de meeste mensen zich niet al te veel zorgen maken over de kans op rampen in ons land is misschien, hopelijk, een gevolg van onze aandacht voor preventie en goede voorbereiding. Maar té gerust is ook niet goed, want dat kan tot gevolg hebben dat men, als er dan toch iets gebeurt, onvoldoende paraat is. Ook andere uitkomsten van het onderzoek stemmen tot nadenken. 21% van de ondervraagden zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in de overheid bij rampen. 38% van de respondenten is van mening dat de overheid niet goed is voorbereid op een mogelijke ramp. We moeten er rekening mee houden dat de verwikkelingen rond de Bijlmerramp invloed hebben gehad op het beeld dat burgers hebben van de houding van de overheid bij rampen.
Duidelijk mag zijn dat we nog het nodige te doen hebben als het gaat om voorlichting en communicatie. Informatievoorziening blijft cruciaal voor de beleving van burgers over rampen en de betrouwbaarheid daarbij van de overheid.
Maar wij zullen ook de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie in ons land verder moeten vergroten. In Nederland zijn voor de gehele brandweerzorg en rampenbestrijding 40.000 vrijwilligers beschikbaar, waarvan 26.000 brandweerlieden. Vrijwilligheid is als een vorm van maatschappelijke betrokkenheid van zeer grote betekenis. De komende jaren vind ik het dan ook van groot belang om te zorgen dat deze mate van betrokkenheid kan blijven bestaan. We hebben nu in Nederland, internationaal gezien, één van de minst kostbare brandweer- en rampenbestrijdings-organisaties, vooral door het grote aantal vrijwilligers. Maar in deze organisatie en in de medewerking door vrijwilligers moet wel geïnvesteerd worden. Als wij dat nu niet doen zijn wij op langere termijn duurder uit. Een bedrag van - structureel - 27 miljoen is door mijn ambtsvoorganger en mij al beschikbaar gesteld. De komende maanden zal er overleg plaatsvinden over extra financiële middelen voor de brandweerzorg en rampenbestrijding. Met dit geld is een voor ons land hoogst noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de brandweer en rampenbestrijdings-organisatie mogelijk. Daarbij verwacht ik dat ook de gemeenten hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Op dit gebied geldt bij uitstek: de kost gaat voor de baat uit. De kwaliteit kan voor een deel verbeterd worden door de organisatorische versterking van de brandweer en rampenbestrijding. Door uitbreiding van de beroepcapaciteit wordt het mogelijk om de vrijwilligers beter te ondersteunen bij hun taken, een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de vrijwilligers.
Maar voor dat laatste moeten nog meer maatregelen worden genomen, zoals het vergroten van de beschikbaarheid van het personeel in kantooruren, het verruimen van de mogelijkheden om realistisch te oefenen en het versterken van de wervingskracht van de vrijwillige brandweer. Ik denk daarbij vooral aan vrouwen en allochtonen. Groepen die nu nog zwaar zijn ondervertegenwoordigd in het brandweerzorg- en rampenbestrijdingsveld.
Een extra impuls is vooral nodig op het terrein van de scholing. Op dit moment legt scholing een groot beslag op de schaarse tijd van de vrijwilliger, terwijl die hun tijd liever besteden aan de repressieve taken, zeg maar het blussen.
Bij zware ongevallen en rampen is goede en tijdige geneeskundige hulpverlening onmisbaar. Samen met de minister van VWS zal ik de komende jaren werken aan een verbetering van de kwaliteit van de samenwerking binnen en met het geneeskundige veld. We moeten uiteindelijk kunnen beschikken over een slagvaardige, volwaardige en herkenbare organisatie voor spoedeisende medische hulpverlening. Een organisatie die, onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur, naadloos is op te schalen van kleinschalig naar grootschalig optreden.
En dan nog het punt van de bestuurlijke samenwerking en aandacht voor brandweerzorg en rampenbestrijding. In de afgelopen jaren hebben wij belangrijke processen voor kwaliteitsverbetering en samenwerking in gang gezet. Daarbij zijn goede resultaten geboekt. Ik heb echter de indruk dat er nog een belemmering ligt op het bestuurlijke terrein. Ik denk daarbij aan onze bestuurlijke lappendeken van hulpverleningsregios.
In de memorie van toelichting bij de BZK-begroting is reeds aangekondigd dat de voordelen zullen worden onderzocht van het territoriaal afstemmen van de grootte van de brandweerregios en de geneeskundige regios op die van de politie. Ook met het oog op de ontwikkelingen binnen het aan het begin genoemde project Communicatie 2000 kan een dergelijke afstemming aangewezen zijn in termen van voortgang en kosten.
Op dit moment is het onderzoek naar de voor- en nadelen gaande. Sommigen onder u zullen waarschijnlijk zelf in het kader van dat onderzoek worden benaderd voor een interview. Eind februari hoop ik de uitkomsten beschikbaar te hebben. Deze uitkomsten zullen een belangrijke basis zijn voor de beleidsnota die ik in mei zal uitbrengen.
In die beleidsnota zal ik ook veel aandacht besteden aan de pro-actie en preventie, de eerste twee schakels van de veiligheidsketen.
Hulpverleningsdiensten als de brandweer moeten er vroeg bij zijn, dus al vóórdat er gebouwd wordt en vóórdat er grote infrastructurele ingrepen plaatsvinden. Denkt u maar aan de Hoge Snelheidslijn, de Haagse tramtunnel, een ondergronds winkelcentrum of een chemische fabriek, maar ook aan woningen en andere bouwwerken. Door BZK wordt, samen met anderen, hard aan verschillende initiatieven gewerkt.
Zo komt binnenkort als eerste product de Leidraad Ondergronds Bouwen uit en wordt een nieuw instrument, de
VeiligheidsEffectrapportage ontwikkeld.
Bij alle onderwerpen die hiervoor aan de orde zijn gekomen, hecht ik er aan iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid aan te spreken en elkaar bij de verschillende ontwikkelingen te blijven betrekken. Samen zullen we daarmee tot een belangrijke verdere verbetering van de brandweerzorg en rampenbestrijding kunnen komen. Met andere woorden: wij zijn elkaars belendende percelen! Ik dank u wel.

Deel: ' Toespraak staatssecretaris De Vries over openbare orde '
Lees ook