Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dankwoord Minister van Boxtel bij ontvangst wijkontwikkelinkgsplan Kerkelanden (Almelo) te Den Haag

22 april 1999

Ik heb veel geleerd van mijn bezoek (21 oktober 1998) aan uw wijk Kerkelanden. Vooral hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren, om te zorgen dat iedereen weet wat je wil en vooral ook hetzelfde wil. Alleen op die manier kun je binnen een stad, maar ook binnen een veranderingen en verbeteringen echt van de grond krijgen.

Uw wijkontwikkelingsplan en zeker ook uw aanwezigheid hier is een duidelijk voorbeeld van hoe samenwerken moet en tot welke resultaten dat kan leiden. Ik vind het daarom heel leuk om uw wijkontwikkelingsplan in ontvangst te mogen nemen. Een uitzondering natuurlijk, want er zijn vele wijken in Nederland en er zullen de komende maanden vele plannen verschijnen. Die ga ik echt niet allemaal persoonlijk in ontvangst nemen. In het grotestedenbeleid noemen we het wijkontwikkelingsplan Kerkelanden een meerjarig ontwikkelingsprogramma, maar dan op wijkniveau. Een plan dat is gebaseerd op een gezamenlijke visie ("Er was eens een wijk...") en de komende jaren zal worden uitgevoerd door middel van vele projecten.
Wat ik vooral sterk vindt aan uw ontwikkelingsplan zijn de aandacht voor samenwerking (interactiviteit), beleidsmatige samenhang (integraliteit) en de resultaatgerichte uitvoeringsplannen. De samenwerking komt tot uiting in het convenant en in het communicatieplan. Ik zei het al: draagvlak is belangrijk en dat vindt u gelukkig ook. In uw plan is betrokkenheid van bewoners en instellingen een belangrijk aandachtspunt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uw eerdere ervaringen, uw eerdere inspanningen om Kerkelanden een betere positie te laten innemen ten opzichte van de andere Almelose wijken, een beleid dat toen niet is aangeslagen bij de doelgroepen.
Kerkelanden heeft veel en ook nog eens ingewikkelde problemen. Dat beschrijft u ook in uw ontwikkelingsplan. Ik ben het met het bestuur van Almelo eens dat dit plan nog maar het begin is van het proces om Kerkelanden krachtig te revitaliseren; een proces van lange adem op basis van dit strategisch beleidsdocument. Ik heb wel nog wat punten van aandacht:


* het geld dat nodig zal zijn om al uw plannen uit te voeren is er nog niet (helemaal): Het Rijk zal via GSB een bijdrage kunnen leveren (op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de financiële verdeling én het toetsingskader voor de stedelijke ontwikkelingsprogrammas). Maar er is zeker ook van de gemeente zelf een stevige bijdrage nodig om de wijk er weer bovenop te krijgen. Ook van de lokale convenantspartners en derden (bijvoorbeeld private partijen) mag een inzet worden verwacht.
* een belangrijk thema in het plan is economische bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de wijkbewoners. Als toekomstbeeld wordt gestreefd naar veel kleinschalige, commerciële bedrijvigheid, naar draagvlak en kwaliteit van het winkelbestand (juiste mix van levensvatbare Turkse en Nederlandse ondernemers) en naar afname van het grijze circuit. Opvallend is echter dat het lokale bedrijfsleven ontbreekt als een van de convenantspartners om via een intensieve en langdurige samenwerking het wijkontwikkelinsplan te kunnen uitvoeren. In GSB-kader wordt geprobeerd juist de private sector te betrekken bij de opstelling van de stedelijke ontwikkelingsplannen.
In dat kader zijn de regionale bijeenkomsten over "De ondernemende stad" zeker ook interessant voor Almelo. Het is misschien een aardig idee om één van die (negen) bijeenkomsten in Almelo te organiseren. Binnenkort zal ik een uitgewerkt voorstel over deze bijeenkomsten naar de bestuurders van de G25 sturen mét een verzoek om medewerking.

* Ik heb al vaak gezegd dat de doelstellingen in de ontwikkelingsplannen (voor stad én wijk) meetbaar moeten zijn. In uw plan moet op dat gebied nog een slag gemaakt worden gemaakt. U heeft in uw plan voor de verschillende themas toekomstbeelden geschetst, en op projectniveau zijn er indicatoren opgenomen bij de te bereiken doelen. Het gaat mij/het Rijk in het stedelijke ontwikkelingsprogramma echter om het bepalen van een concreet ambitieniveau, met een overall doelstelling voor alle wijken per stad: wat willen we bereiken, hoe gaan we dat aanpakken, wanneer willen we de eerste resultaten zien, wie moeten er allemaal meewerken? De meetbare doelstellingen zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de afspraken die we maken in het kader van het grotestedenbeleid.

Maar, ondanks mijn opmerkingen is uw plan een waardevol document waarvan wij zeker gebruik van zullen maken bij het nadenken over de vormgeving van het verdere traject. Ook al is Kerkelanden een wijk met grote problemen, zoals uit het NRC-onderzoek van 1997 bleek, ik ben het met het Almelose bestuur eens dat "de handdoek niet in de ring mag worden gegooit." Om van Kerkelanden een prettige, leefbare, veilige wijk te maken is er echter een integrale, gezamenlijke en resultaatgerichte aanpak nodig, met inzet van de gemeente, maatschappelijke instellingen en andere organisaties, wijkbewoners zelf èn bedrijfsleven. Ik heb er vertrouwen in dat u op de goede weg bent!

Deel: ' Toespraak Van Boxtel bij wijkontwikkelinkgsplan Almelo '
Lees ook