---

Brieven aan de Kamer
---

Toespraak van de Algemeen Voorziter van de ACOM

12-07-2002

De heer Van der Linden, Algemeen Voorzitter van de ACOM, heeft 30 mei jl. een toespraak gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de ACOM. Met uw brief van 30 mei 2002 (49-def-2002) verzocht u mij te reageren op zijn opmerkingen over tekorten aan munitie, financiële tekorten en gevaren die bij uitzendingen zouden bestaan.

In mijn toespraak op dezelfde dag heb ik reeds kort gereageerd op de opmerkingen van de heer Van der Linden. Naast mijn teleurstelling over het feit dat de voorzitter van de ACOM voorbijging aan afspraken die in het kader van de Agenda voor de toekomst zijn gemaakt over het uitwisselen van kritiekpunten, heb ik in mijn reactie gepleit voor een evenwichtiger benadering. Hierin zou, bijvoorbeeld, niet moeten worden voorbijgegaan aan het feit dat Defensie de tweede plaats inneemt in een recent overzicht van de beste vijftig overheids- en non-profit werkgevers in ons land en aan het feit dat in vier jaar tijd de loonsom bij Defensie met meer dan twintig procent is gestegen.

Over de financiële situatie bij de Koninklijke landmacht is de Kamer onlangs bij de volgende gelegenheden geïnformeerd:

De memorie van toelichting van de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (Wijziging samenhangend met de Voorjaarsnota) 28 302 nr. 2, beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht.

De antwoorden op de vragen inzake de wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (Wijziging samenhangend met de Voorjaarsnota) 28 302 nr. 3 van 19 april 2002, vraag 6, 17, 18, 19 en 20.

De antwoorden op de vragen over de financiële verantwoording over het jaar 2001 28 380 nr. 70 van 18 juni 2002, vraag 9, 10, 11, 12, 13 en 21.

De antwoorden op de vragen van de leden Kortenhorst en Van Ardenne - Van der Hoeven van 30 mei 2002 inzake het tekort aan munitie bij het leger . De antwoorden op deze vragen zijn op 4 juli verzonden.

Zoals ik u in antwoord op vragen van de leden Kortenhorst en Van Ardenne - Van der Hoeven heb gemeld, krijgen alle parate eenheden voldoende munitie om de noodzakelijke schietprogramma's uit te voeren en de vereiste kwaliteit te behalen. De militairen die naar crisisgebieden worden uitgezonden, zijn dus voldoende geoefend. Op dit belangrijke punt worden geen concessies gedaan. In beleidsartikel 02 (Koninklijke landmacht) van de Eerste Suppletore begroting van Defensie bent u geïnformeerd over een overheveling van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget, teneinde op korte termijn een tijdelijke voorziening te treffen voor de dekking van hogere exploitatiekosten bij de Koninklijke landmacht. Indertijd werd geconcludeerd dat de uitvoering van de Defensienota hiermee geen gevaar loopt, omdat geen taken worden afgestoten. Wel zijn de investeringen sterk beperkt. Conform mijn toezegging in de antwoorden op schriftelijke vragen over de Voorjaarsnota 28302 nr. 3 van 19 april 2002 zal de Kamer in het begrotingsvoorstel voor 2003 nader worden geïnformeerd over de meerjarige doorwerking van de aangepaste planning van de Koninklijke landmacht.

De Minister van Defensie

mr. F.H.G. de Grave

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Toespraak van de Algemeen Voorziter van de ACOM '
Lees ook