RAI VERENIGING

Inleiding door drs. H.C.R. van de Coolwijk

AutoRAI 99

Inleiding door drs. H.C.R. van de Coolwijk,
voorzitter RAI Vereniging afdeling Auto's en
voorzitter Tentoonstellingscomité AutoRAI 99

ter gelegenheid van de persconferentie AutoRAI 99 op maandag 11 januari 1999 in Amsterdam RAI

Dames en heren,
Hartelijk welkom op deze bijeenkomst t.g.v. de AutoRAI 99. Ik wil vandaag in kort bestek een paar thema's bij u toelichten


- overheid en mobiliteit

- van BPM naar MRB

- de positie van de merkdealer

Allereerst ter voorkoming van misverstanden: we hebben volgende maand niet de honderdste AutoRAI maar het is dan 100 jaar geleden dat we voor het eerst een autotentoonstelling hadden. In totaal hebben we tot nu toe 50 exposities gehad waarop personenauto's te zien waren en 25 tentoonstellingen die uitsluitend aan de personenauto waren gewijd. Er zijn vroeger, met name in de periode v--r de Tweede Wereldoorlog nog al eens wat jaren geweest, dat er in het geheel geen RAI tentoonstellingen waren. En ook die eerste tentoonstelling van 1899 moet ik wat relativeren. Het was eigenlijk een fietsententoonstelling waar ook een paar auto's stonden.

Uren zou ik kunnen uitweiden over wat er in die honderd jaar allemaal gebeurd is.
Ik zal dat niet doen en ik hoef dat ook niet te doen want dat is allemaal opgeschreven en afgebeeld. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt het boek 'MemoRAIbilia', een helder geschreven en prachtig vorm gegeven boek over hoe het allemaal zo gekomen is. Het boek is op de tentoonstelling te koop en zal bij de opening onder de aandacht worden gebracht.

RAI op de televisie
Die opening is een verhaal apart maar het is juist geen verhaal, u moet het zien. Vanwege de feestelijke aanleiding wilden we afwijken van het gebruikelijke protocol. Daarom krijgt de opening nu de vorm van een grootse openingsshow, waarvan, grotendeels live, een televisieregistratie wordt gemaakt. Dat evenement wordt gehouden op de avond van de persdag, dinsdagavond 2 februari. Het wordt vervolgens uitgezonden op woensdagavond, op TV2. Passend bij deze zender krijgt die televisie-avond het karakter van een amusementsprogramma maar dan wel met heel veel informatie. En om het niet te eenzijdig te laten worden, komt niet alleen de autobranche aan bod maar ook de minister van Verkeer en Waterstaat. Mevrouw Netelenbos zal de tentoonstelling openen, op een wat andere manier dan door het uitspreken van een redevoering.

Daarmee, dames en heren, ben ik bij de politiek beland en opnieuw moet ik me inhouden. Ik probeer kort te zijn.

Toch geld voor wegen
Even heeft het er op geleken heeft dat het onderwerp verbetering van de wegen en opheffing van knelpunten uit de meerjarenprogramma's geschrapt zou worden. Een groot aantal instellingen, waaronder de RAI, heeft daartegen geageerd. Het resultaat van dit alles is, dat er weer middelen gevonden zijn om een aantal projecten aan te pakken.

Er is meer. Het lijkt er op dat er nu eindelijk serieus werk gemaakt gaat worden van samenwerking tussen de overheid en particuliere financiers, iets wat wij al jaren hebben bepleit. Wij zijn ook warme voorstander van betaalstroken: aparte rijstroken naast de bestaande weg waar tegen betaling de mogelijkheid gegeven wordt om de file te ontwijken en door te rijden. Wij hebben dit al geruime tijd naar voren gebracht en constateren tevreden dat de huidige minister met dat idee aan de gang gaat.

Géén rekening rijden
Waar we echter beslist tegen zijn, dat is rekening rijden. Dat is inmiddels wel bekend maar ik ga er toch even op in. Rekening rijden beoogt automobilisten naar andere vervoerswijzen te laten overstappen. Dan zouden er voldoende alternatieven moeten zijn. Die zijn er eenvoudig niet. Natuurlijk, er wordt ons nu meer 'light rail' in het vooruitzicht gesteld maar het duurt nog vele jaren voor die projecten zijn gerealiseerd.

Op langere termijn komen er technieken die het ons mogelijk zullen maken de bestaande wegcapaciteit nog veel beter te gebruiken. Nadat autofabrieken en onderzoeksinstituten al jaren bezig waren geweest met automatische voertuiggeleiding, bleek vorig jaar ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat belangstelling te hebben. Op een afgesloten weggedeelte bij Zoeterwoude werd een grote groep genodigden getoond dat het concept bestaat en dat het werkt. Nu wisten we dat eigenlijk wel en het gaat er dus om dit ook in de praktijk op te zetten. Daarvoor zullen nogal wat hindernissen genomen moeten worden. De auto-industrie werkt in ieder geval verder aan de voertuigkant: de eerste auto met cruisecontrol die ook automatisch afstand houdt, is op de RAI te zien.

Beïnvloeden
Bouwen, benutten en beïnvloeden, dat zijn de factoren die ons verder moeten helpen bij het bevorderen van de bereikbaarheid. Ja, ook beïnvloeden want we weten natuurlijk heel goed dat de automobilist wel heel graag zijn auto gebruikt, zelfs als er alternatieven zijn. Maar dat 'bekeren' moet wel reële inhoud hebben. Het gaat er om de alternatieven op een goede manier naar voren te brengen zoals bij voorbeeld onze collega's van de fietsenafdeling van de RAI doen. Ik wijs ook op het succes van carpoolen dat een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem levert.

Van BPM naar MRB
Ik ga nu, dames en heren, van de wegen naar de auto's, beter gezegd naar de prijzen van auto's en nog preciezer naar de opbouw van die prijzen.
De komst van de euro leidt o.a. tot een veel grotere transparantie van prijzen van goederen en diensten in de Europese Unie. Dit kan weer leiden tot vergroting van de concurrentie en dat komt ongetwijfeld de consument ten goede.
Dat is allemaal heel mooi als het prijzen zijn die onder vergelijkbare omstandigheden tot stand komen maar bij auto's is dat nu juist niet het geval. Voor auto's zijn er grote verschillen in belasting in de diverse EU-landen. In de meeste landen is er alleen BTW maar wel met verschillende tarieven. Maar in Nederland, Denemarken en Griekenland is er ook nog eens een speciale aanschafheffing. Niets wijst er op dat de Europese Commissie of de Raad van ministers van plan is aan deze grote ongelijkheid nu eens iets te doen. Harmonisatie is mooi maar het moet niet te gek worden, zo is kennelijk de gedachte.

Voor de autobranche in Nederland kan dit schadelijke gevolgen hebben. We moeten immers de prijzen ook exclusief belastingen vermelden. Als we dat straks in euro's gaan doen, zal blijken dat die nettoprijzen in ons land tot de laagste van Europa behoren. Omdat de belasting hier zo hoog is, nemen de fabrikanten immers met een kleine tot zelfs negatieve marge genoegen zodat de eindprijs inclusief die belastingen niet prohibitief wordt. Dat is natuurlijk al jaren zo, maar nu wordt het voor iedereen in Europa heel zichtbaar.

De reactie hierop laat zich gemakkelijk raden. Duitsers en Belgen zullen aangelokt worden om hier een auto te kopen. Z¡j hoeven immers die Nederlandse aanschaf- heffing niet te betalen maar alleen de BTW in eigen land. Fabrikanten zien dus een verschuiving van hun verkopen naar een land met een lage opbrengst. Zo'n tendens roept weer actie bij de auto-industrie op. De automerken zullen ertoe over gaan hun nettoprijzen voor Nederland te verhogen om deze grensoverschrijdende verkopen te ontmoedigen. Het gevolg daarvan is weer dat de prijzen voor de Nederlandse consument nog hoger zullen worden dan ze nu al zijn.
Hogere prijzen zijn nooit bevorderlijk voor de afzet en we vrezen dus dat aan het eind van het verhaal er in Nederland minder auto's verkocht zullen worden dan thans het geval is.
De oorzaak van dit alles is de belastingdruk in Nederland en dan met name de BPM. We moeten daarvan af, die BPM past helemaal niet in een Europa met één muntsoort en een open economie. De staatssecretaris van Financiën vindt dat misschien ook wel maar hij heeft een ander probleem: hij kan het geld niet missen. Dit jaar zal de BPM naar raming 5,1 miljard gulden opbrengen en dat is nog al wat.

Wij zijn realistisch genoeg om te beseffen dat afschaffing van de BPM voor de overheid zal betekenen dat er een andere mogelijkheid moet worden gevonden om zo'n bedrag in de schatkist te brengen. Onze suggestie is nu om hiervoor de
Motorrijtuigenbelasting/houderschapsbelasting(MRB) te gebruiken. Als de tarieven daarvan wat worden verhoogd kan er een overgang plaats vinden die budgettair neutraal is en die vanzelfsprekend over een aantal jaren zou moeten worden gespreid.

Zo'n overgangstermijn is ook om een andere reden beslist noodzakelijk, namelijk de waarde van gebruikte auto's. De waarde van een gebruikte auto hangt immers af van de afschrijving vanaf de nieuwprijs en die nieuwprijs wordt mede bepaald door de extra belastingdruk van de BPM. Als dus op een gegeven datum zo maar ineens de BPM zou vervallen, worden de catalogusprijzen van nieuwe auto's een stuk lager. Dezelfde dag zullen ook de prijzen van gebruikte auto's dalen. De Nederlandse autobezitter, en ook de branche, zou ineens met een grote waardevermindering worden geconfronteerd worden en dat is zowel voor de consument als voor de branche nadelig. Bij branche moet u dan niet alleen aan autobranche zelf denken maar ook aan de leasemaatschappijen met hun grote wagenparken en de verhuurbedrijven.

Ons voorstel heeft nog een bijkomend voordeel, namelijk dat het goed is voor milieu en veiligheid. Afschaffen van de BPM met daardoor lagere autoprijzen zal een impuls geven aan de autoverkoop en dus leiden tot snellere vervanging van oudere auto's door de nieuwste, voorzien van de schoonste technologie, de Europese 2000 eisen. Die auto's zijn bovendien zuiniger en veiliger.

Ook past de BPM niet in het concept van variabilisatie. De MRB doet dat in zeker zin wel. Bij overgaan van BPM naar MRB wordt immers een eenmalige heffing vervangen door een belasting die ieder jaar weer terugkomt.

Binnenkort begint een brede discussie tussen het ministerie van Financiën en de betrokken organisaties over het onderwerp 'auto en fiscaliteit in de 21e eeuw'. Met het ministerie is afgesproken dat ons voorstel daar aan de orde zal komen. Ons idee van overgang van BPM naar MRB heeft overigens ook nog een praktisch aspect. Het voortbestaan van de BPM betekent het voortduren van een zware administratieve last op de importeurs en dealers. Opheffen ervan zal leiden tot een sterke vermindering hiervan bij het bedrijfsleven en overigens ook bij de overheid.

Verkopen op hoog niveau
Economie en autoverkopen, dames en heren, hebben een zekere relatie tot elkaar, dat is het afgelopen jaar weer gebleken. In totaal zijn er 543.110 nieuwe personenauto's op kenteken gezet en dat is een heel hoog cijfer. Het is 13,6 procent meer dan in 1997. Laat ik er meteen bij zeggen, dat het geen record is. In het midden van de jaren zeventig werden hogere cijfers bereikt, in 1978 zelfs een totaal van 581.000.

Nu zitten we, voor het eerst sinds 1990 (503.000) weer boven het half miljoen.Zoals u weet, hebben sommige merken levertijden en het resultaat had dus nog hoger kunnen zijn als alle bestelde auto's ook beschikbaar waren geweest. Het goede resultaat van 1998 roept uiteraard meteen de vraag op naar de verwachting voor het nu begonnen jaar. Wij gaan ervan uit dat het verkoopcijfer in 1999 iets lager zal zijn. Dat is dus gemakkelijk, de kop voor uw stukje heeft u al: 'RAI verwacht dalende autoverkoop.' De werkelijkheid is genuanceerder. Na een hoog niveau komt er meestal een lager want de bomen groeien niet tot in de hemel. We verwachten een cijfer van zo'n 510.000 en dat vinden we als branche zeer bevredigend. Dit geldt te meer als we erbij betrekken hoe goed auto's tegenwoordig zijn. Als importeurs en dealers vinden we bijna dat ze té goed zijn want ze komen nauwelijks meer in de werkplaats en daar moet de branche het toch in belangrijke mate van hebben.

Merkdealer blijft
Het is logisch dat deze technische ontwikkeling zijn invloed heeft op de distributie. De meesten van u zullen wel van het rapport van Coopers & Lybrand gehoord hebben, dat vorig jaar op het NDA congres zo veel belangstelling kreeg. Wat daarin staat, is echter niet zo revolutionair als wel werd aangenomen. Al veel langer zijn bij verschillende merkenorganisaties beleidswijzigingen in gang gezet die er in alle gevallen mede toe hebben geleid dat het aantal verkooppunten verminderde met behoud van de service-mogelijkheden. We weten inmiddels wel dat een klant best bereid is om 20 of 30 kilometer te rijden als hij een nieuwe auto wil kopen, de meesten gaan trouwens toch al shoppen tegenwoordig.

Wat in onze ogen echter niet veranderen zal, is de exclusieve merken- vertegenwoordiging. Er worden weer nieuwe initiatieven genomen om te komen tot een concentratie van de verkoop van meer merken op een punt, dit keer vanuit de onroerend goed sector. Wat deze ondernemer wil, is niets anders dan de dealers die nu in eigen panden langs autoboulevards gevestigd zijn, in één gebouw verenigen. Eigenlijk is er dus niet zo veel nieuws aan dit concept en het voordeel is niet erg duidelijk.

Dames en heren,
tot slot een paar woorden over de tentoonstelling zelf. Al een aantal jaren geleden hebben we het idee van alleen 'auto's kijken' verlaten voor een breder concept. Dat is weer verbeterd want we moeten het publiek steeds meer bieden.
Gezien alles wat Amsterdam RAI in gang heeft gezet, hebben we er echter alle vertrouwen in en rekenen op een bezoekcijfer van omstreeks 450.000.
Ja, de auto heeft nog niets van zijn magie verloren, dat zal ook nu weer blijken.


11 jan 99 16:36

Deel: ' Toespraak Van de Coolwijk bij opening AutoRAI 99 '
Lees ook