Provincie Groningen


Groningen, 7 januari 1999, Persbericht nr. 1

De toestand van natuur en landschap gaat nog steeds achteruit

De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen gaat nog steeds achteruit. Deze tendens komt overeen met de landelijke ontwikkelingen. Een uitzondering vormen de wadden en kwelders; deze vormen een type natuur van internationale betekenis met hoge natuur- en landschapswaarden.

Een en ander valt te lezen in het rapport "De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen" dat deze week door de provincie is uitgebracht. In het rapport wordt, op basis van onderzoeksgegevens, een beeld geschetst van de ontwikkelingen in natuur en landschap van de afgelopen twaalf jaar, samen met de oorzaken van de ontwikkelingen.

De provincie voert dit onderzoek uit om zicht te houden op de huidige toestand van natuur en landschap. Hiermee kan zij de effectiviteit van haar natuur- en milieubeleid meten.

De provincie zal in het jaar 2000 een Provinciaal Omgevingsplan (POP) uitbrengen dat het Milieubeleidsplan, het Streekplan, het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Mobiliteitsplan vervangt. "De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen" vormt een onderbouwing van het beleid dat voor natuur, landschap en milieu in het POP zal worden uitgezet.

De hoofdconclusie van het rapport is dat de toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen nog steeds achteruitgaat. Deze tendens komt overeen met de landelijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen verschillen per type natuur en er zijn ook lichtpuntjes te melden. De wadden en kwelders vormen bijvoorbeeld een type natuur van internationale betekenis met hoge natuur- en landschapswaarden. Deze natuur- en landschapswaarden zijn de afgelopen 12 jaar behouden. Hetzelfde geldt voor de houtwallen van het Zuidelijk Westerkwartier en Haren. In het grootste deel van de provincie, gekenmerkt door de open akkerbouwgebiedemn en graslanden, gaan de natuur- en landschapswarden wel achteruit. Het aantal voorkomende planten- en vogelsoorten is omlaag gegaan, wierden worden aangetast en de karakteristieke verkavelingspatronen verdwijnen. De belangrijkste oorzaken van deze overwegende achteruitgang zijn het intensieve karakter en de hoge dynamiek van het landgebruik en de te hoge milieubelasting. De afgelopen jaren is de milieubelasting weliswaar afgenomen, maar deze ontwikkeling blijkt nog te recent en te kleinschalig om op provinciaal niveau tot een verbetering van de natuurwaarden te leiden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Het rapport "De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen" is te bestellen bij het secretariaat van de afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164160

Deel: ' Toestand van natuur en landschap gaat nog steeds achteruit '
Lees ook