Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/2055
datum
03-07-2002

onderwerp
Toezegging behandeling Financiële verantwoording LNV 2001 inzake agrarisch natuurbeheer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

In vervolg op mijn antwoord op schriftelijke vraag 44 die door uw Commissie is gesteld bij de behandeling van de Financiële Verantwoording van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het jaar 2001 (28 380, nr. 32), treft u bijgaand de toegezegde informatie aan. Het gaat hierbij om het overzicht van beschikte aanvragen in het kader van de Subsidie-regeling agrarisch natuurbeheer en geeft weer de gerealiseerde hectares agrarisch natuurbeheer in 2001, uitgesplitst over de verschillende beheerspakketten.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Financiële verantwoording LNV 2001 inzake agrarisch natuurbeheer (PDF-formaat, 121 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02229.htm .

---

Deel: ' Toezegging behandeling Financiële verantwoording LNV 2001 inzake agr.. '
Lees ook