Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toezicht op provinciale financiën wordt verbeterd

29 september 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verbetert zo spoedig mogelijk - met behoud van de structuur van de eigen verantwoordelijkheid van de provincies - de toezichtsfunctie van zijn ministerie. Het ministerie zal er strakker op toezien dat aan informatieverplichtingen en financiële normen die in de wet aan provincies en gemeenten zijn opgelegd, wordt voldaan. Bij de invoering van de Wet Financiering lagere overheid 2000 zullen bankachtige activiteiten door provincies en gemeenten worden verboden. Daarbij zal de toezichtsfunctie worden versterkt. De bewindsman komt tot dit voornemen na een uitgebreid intern en extern onderzoek naar het uitgeoefende toezicht. Dit staat in een brief waarin de Tweede Kamer nader wordt geïnformeerd naar aanleiding van de risicovolle bankachtige activiteiten van de provincie Zuid-Holland.
Minister Peper vindt de huidige verhoudingen tussen de bestuurslagen, waarbij gemeenten en provincies een grote beleidsvrijheid hebben bij de medebehartiging van publieke taken, een belangrijke verworvenheid. Nu te reageren met centraliserende maatregelen - bijvoorbeeld door herintroductie van preventief (financieel) toezicht - is voor de bewindsman dan ook geen optie. Geconcludeerd wordt dat het toezicht op de provincies in de dagelijkse praktijk goed functioneert waar het gaat om de verwezenlijking van het hoofddoel, een materiële evenwichtssituatie van de provinciale begroting. Daarnaast is echter geconstateerd dat in de praktijk van het toezicht de blik te zeer was gericht op het bereiken van dat ene hoofddoel. Het toezicht op de naleving van andere wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting tot het verschaffen van informatie, kreeg daardoor te weinig aandacht.
In overleg met de provincies zal daarom een nieuw beleidskader worden opgesteld, waarin de inhoud van de toezichtsrelatie tussen toezichthouder en provincies en de procedurele aspecten daarvan worden beschreven. Hoofddoelstelling van het financieel toezicht op de provincies blijft het sluitend zijn van de begroting. Daarnaast zal worden beschreven hoe het toezicht op de naleving van de andere wettelijke verplichtingen zal plaatsvinden en aan de hand van welke criteria die naleving inhoudelijk wordt beoordeeld. Ook het toezicht op de naleving van de normen in de nieuwe Wet Financiering lagere overheid 2000 (waarin het verbod voor provincies en gemeenten is opgenomen om bankachtige activiteiten te ontplooien) zal deel uitmaken van het beleidskader. Die normen hebben betrekking op transparantie (rapportage en publicatie) en op solide financieel beheer. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.
In het beleidskader worden voorts vastgelegd: de wijze waarop tot een oordeel wordt gekomen over de begrotings- en de rekeningspositie en de wijze waarop wordt getoetst of door de provincies wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Het geheel van deze aanpak en werkwijze van de toezichtsfunctie wordt tevens neergelegd in een nieuwe administratieve organisatie, waarbij ook de wijze waarop over een en ander zal worden gerapporteerd aan de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie wordt vastgelegd.
Het nieuwe beleidskader gaat in op 1 juli 2000; het zal voor het eerst worden toegepast bij de beoordeling van de rekeningen over 1999 en de begrotingen voor 2001.
De minister is verder van plan de jaarlijks verschijnende interprovinciale vergelijking (IPV) meer het karakter te geven van een (uitgebreidere) verantwoording over het uitgeoefende toezicht, onder handhaving van de functie van het inzichtelijk maken van financiële ontwikkelingen bij de provincies.

Deel: ' Toezicht op provinciale financiën wordt verbeterd '
Lees ook