Ingezonden persbericht


Persbericht 4 maart 2003

Toltarief Westerscheldetunnel voor motoren te hoog!

Als op 14 maart de Westerscheldetunnel officieel wordt geopend zal blijken dat motorfietsen voor een passage net zo veel moeten betalen als personenauto's en minibusjes.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft, in samenwerking met de Motorrijders Actie Groep (MAG) getracht de directie van de NV Westerscheldetunnel op andere gedachten te brengen en beargumenteerd dat het niet redelijk en billijk is om een (2 meter lange) motorfiets, waarop maximaal twee personen kunnen worden vervoerd, het zelfde bedrag aan tol te berekenen als voor een zes meter lange minibus waar acht personen in kunnen plaats nemen. Daarnaast weegt een motorfiets gemiddeld tweehonderd kilo tegenover duizend kilo of meer voor een personenauto of minibus.

De tunneldirectie verschuilt zich achter de Tunnelwet Westerschelde, omdat daarin is opgenomen dat het te heffen toltarief niet gekoppeld mag worden aan het aantal te vervoeren personen. Echter in die zelfde Tunnelwet Westerschelde staat ook duidelijk omschreven dat een verschillend tarief voor motoren en personenauto's wordt beoogd. Door personenauto's en motoren even zwaar te belasten voor een doortocht handelt de NV Westerschelde Tunnel niet in de geest van voornoemde wet. Immers, als de wetgever een zelfde tarief voor personenauto's en motoren voor ogen zou hebben, was dit wel op deze manier in de wet geformuleerd.

Op grond hiervan zal de KNMV actie ondernemen en deze kwestie bij het Ministerie van Verkeer en waterstaat en de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat aan de orde te stellen.


---
De van toepassing zijnde wetteksten uit de Tunnelwet Westerschelde: § 4. Tarieven
Artikel 5
lid 3. De tarieven kennen geen tarief waarvan de hoogte wordt bepaald naar gelang het aantal inzittenden. Artikel 6
1. De hoogste vergoeding voor een rit met een personenauto bedraagt ten hoogste twee keer het referentietarief. 2. De hoogste vergoeding voor een rit met een motorrijwiel bedraagt ten hoogste het referentietarief. 3. De hoogste vergoeding voor een rit met een ander motorrijtuig dan een personenauto of een motorrijwiel bedraagt ten hoogste vijf keer het referentietarief.


---
NOOT REDACTIE:
Voor algemene informatie over de KNMV kunt u contact opnemen met: Hans van Loozenoord 026 - 35 28 514 fax 026 35 28 510 e-mail h.vanloozenoord@knmv.nl

Voor meer informatie over de Westerscheldetunnel kwestie kunt u contact opnemen met: Harry Beugelink 0228 - 520126 fax 0228 513580
e-mail h.beugelink@knmv.nl


---- --

Deel: ' Toltarief Westerscheldetunnel voor motoren te hoog '
Lees ook