Cito

Top Cito-unit Primair onderwijs compleet

Persbericht 7 juli 1999

Met de benoeming van dr Cor Sluijter tot projectleider Leerlingvolgsysteem is de managementtop van de unit Primair onderwijs van het Cito (Instituut voor Toetsontwikkeling) in Arnhem compleet. Drs Paul van Dam werd op 1 januari jl. benoemd tot unit-manager. Daarna volgden de benoemingen van dr Henny Uiterwijk tot projectleider Eindtoets basisonderwijs, drs Frank van der Schoot tot projectleider PPON (Periodiek peilingsonderzoek naar het niveau van het basis- en speciaal onderwijs) en dr Jef van Kuyk tot leider van het Piramideproject dat zich richt op heel jonge kinderen.

Het Cito is het expertisecentrum in Nederland dat toetsen, examens en examensystemen ontwikkelt die gebruikt worden voor het beoordelen van leerlingen, cursisten, onderwijsleerprocessen en onderwijssystemen. Daarnaast biedt het instituut een breed scala aan cursussen op het gebeid van toetsing en evaluatie. Het Cito werkt voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en voor branche- en bedrijfsopleidingen. Het instituut werkt niet alleen in Nederland, maar verricht werkzaamheden in een groot aantal landen binnen en buiten Europa.

Paul van Dam

Paul van Dam (1943) behaalde na zijn gymnasiumopleiding zijn onderwijsbevoegdheid en studeerde vervolgens onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Na een aantal jaren als onderwijzer en directeur aan enkele basisscholen verbonden te zijn geweest, kwam Paul van Dam in 1971 in dienst van het Cito. Hij was toetsconstructeur binnen enkele projecten, projectleider Eindtoets basisonderwijs en Leerdoelgerichte toetsen en later hoofd van de afdeling Basis- en speciaal onderwijs. Ook werkte hij als consultant voor de Wereldbank. Paul van Dam is lid van de commissie Primair onderwijs van de Onderwijsraad

Zijn nieuwe functie is die van unit-manager Primair onderwijs.

Henny Uiterwijk

Henny Uiterwijk (1944) behaalde na zijn onderwijzersopleiding de aktes MO-A en -B Pedagogiek, slaagde in 1984 voor zijn doctoraal examen onderwijskunde en promoveerde in 1994 aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift naar de bruikbaarheid van de Eindtoets basisonderwijs voor allochtone leerlingen.

Uiterwijk was na zijn onderwijzersopleiding verbonden aan scholen voor lager en middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf 1975 tot eind 1979 was hij als schoolbegeleider werkzaam bij de Schooladviesdienst Oost-Gelderland in Doetinchem. Sinds 1979 is hij werkzaam bij het Cito, eerst als onderwijskundige en vanaf medio 1982 als projectleider Eindtoets basisonderwijs, één van de bekendste Cito-producten. Van dat project is Henny Uiterwijk in de nieuwe organisatie herbenoemd als projectleider.

Frank van der Schoot

Frank van der Schoot (1943) behaalde na zijn onderwijzersopleiding de akte MO-A Pedagogiek en studeerde daarna psychologie met specialisaties leerpsychologie en onderwijspsychologie. Momenteel is hij bezig met een promotieonderzoek.

Van der Schoot was werkzaam in het basisonderwijs en met een korte onderbreking vanaf 1979 werkzaam bij het Cito. Hij was onder meer projectleider van toetsen voor 4-8 jarigen, Ondersteuning Pabo en evaluatie Zorgverbreding. In dat laatste project ging het om onderzoek naar de effecten van zorgverbredingsbeleid van de overheid voor lezen.

In de nieuwe organisatie is Frank van der Schoot benoemd tot projectleider PPON (Periodiek peilingsonderzoek naar het niveau van het basis- en speciaal onderwijs).

Jef van Kuyk

Jef van Kuyk (1941) studeerde na zijn onderwijzersopleiding Nederlands en onderwijskunde. Hij werkte als onderwijzer en als leraar Nederlands. Aan de Universiteit van Nijmegen nam hij op het instituut voor orthopedagogiek het project overgangsklassen van prof. Dumont over. Bij de schooladviesdienst Nijmegen zette hij dit project voort in samenhang met het project integratie kleuterschool-basisschool.

Sinds 1979 werkt Jef van Kuyk bij het Cito. Hij ontwikkelde er observatie- en hulpprogramma's voor kleuters in de basisschool. In
1985 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit van Brabant op het onderwerp Ruimtelijke Oriëntatie. Hij ontwikkelde de toetsen voor het Cito-Leerlingvolgsysteem voor jonge kinderen en in het begin van de jaren negentig ontwierp hij een nieuw educatief programma voor 3 - 6 jarige kinderen: het Piramideprogramma. Dit programma wordt met subsidie van VWS en OCW in experimentele vorm beproefd op speelzalen en scholen in achterstandswijken. De voorlopige resultaten ervan zijn bemoedigend. Na het experiment wordt het programma op grote schaal in de praktijk gebracht. Jef van Kuyk is in de nieuwe organisatie projectleider Piramide.

Cor Sluijter

Cor Sluijter (1960) studeerde na zijn gymnasiumopleiding in 1985 cum laude af in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1998 promoveerde hij aan diezelfde universiteit.

Na een onderzoeksbetrekking aan de Universiteit Twente, trad Cor Sluijter in 1986 in dienst van het Cito. Hij was onder meer projectleider Eindtoetsen brugklas en Plaatsingstoetsen eerste fase voortgezet onderwijs. Sinds eind 1994 was hij verbonden aan de afdeling Onderzoek en psychometrische dienstverlening van het Cito. Hij hield zich daar onder meer bezig met onderzoek rond de afsluitingstoetsen basisvorming en periodieke peilingen van het onderwijsniveau en met het ontwikkelen van instrumenten voor advisering over de doorstroming van leerlingen naar de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Cor Sluijter is in de nieuwe organisatie projectleider Leerlingvolgsysteem. Binnen dat project worden voor alle jaren van de basisschool toetsen en materialen ontwikkeld waarmee leerkrachten de voortgang van hun leerlingen op de voet kunnen volgen en indien noodzakelijk handelend kunnen optreden.

Cor Sluijter is secretaris van de Stichting Solberg Verlinden. Deze stichting schrijft eens per twee jaar een wedstrijd uit voor instellingen of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van beoordelen in het onderwijs. Aan deze wedstrijd is een prijs van ƒ 10.000,- verbonden.

Deel: ' Top Cito-unit Primair onderwijs compleet '
Lees ook