8 maart 1999

Training Capital Markets/Treasury speelt in op actualiteiten

Allerlei ontwikkelingen in de financiële markten verplichten tot (verdieping in) kennis van financiële- en afgeleide instrumenten (derivaten) en risicomodellen. Recent zijn de invoering van de kwartaalrapportages beleggingen pensioenfondsen en de Richtlijn voor de jaarrekening 1.10 'Presentatie van financiële instrumenten' definitief geworden.

De kwartaalrapportage heeft betrekking op de vermogensverdeling, de economische posities (exclusief en inclusief derivaten), de mate van beleggingsactiviteit en de beleggingsprestaties met betrekking tot het belegd vermogen van een pensioenfonds. De kwartaalrapportage is primair bedoeld voor fondsen waarvoor het beleggingsrisico door de pensioenfondsen zelf wordt gedragen. Fondsen met een beperkte omvang van het belegd vermogen kunnen volstaan met een beknopte rapportage. De Verzekeringskamer heeft in haar 'Aanwijzingen kwartaalrapportage beleggingen pensioenfondsen' aangegeven hoe pensioenfondsen hun beleggingen en bijbehorende (markt)waarderingen en risico's moeten rapporteren.

Deze richtlijn geldt reeds voor de jaarrekening over het boekjaar 1998, tenzij dit op praktische gronden niet meer mogelijk blijkt te zijn. Alsdan is navolging voor de boekjaren daarna voorgeschreven. Kenmerkend voor deze richtlijn is dat het begrip financiële instrumenten zeer breed is gedefinieerd. De richtlijn zal leiden tot een forse uitbreiding van de informatievoorziening omtrent financiële instrumenten in de toelichting op de jaarrekening en onder meer het opnemen van de marktwaarden van de betreffende financiële instrumenten. Zowel voor opstellers als controlerend accountants heeft deze richtlijn vergaande consequenties.

Moret Ernst & Young Academy heeft de training Capital Markets/Treasury ontwikkeld. Tijdens deze training zal onder meer worden ingegaan op de praktische aspecten van de toepassing van de genoemde aanwijzingen en richtlijn. De training wordt gegeven op 21, 22 en 23 april 1999. De kostren bedragen 2.950,- per persoon inclusief cursusmateriaal, exclusief arrangementskosten. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd.

Deel: ' Training Capital Markets/Treasury speelt in op actualiteit '
Lees ook