Omgaan met spanningsvolle situaties

LAD-bericht van 10 september 1999

Er doen zich veel veranderingsprocessen voor in de maatschappij. Deze hebben ook hun uitwerking op de gezondheidszorg. Zulke processen gaan vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, angst en irritatie. Hierdoor ontstaan weerstanden, zowel bij patiënten/cliënten als medewerkers, en deze hebben hun invloed op de effectiviteit en efficiency van individuele medewerkers en het team. De kans op spanning en agressie is dan erg groot.

Ook artsen worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met spanningsvolle situaties. Het Jubileumsymposium 'Geweld in de praktijk van de arts' dat de LAD in juni vorig jaar organiseerde, bevestigde het beeld dat werknemers in dienstverlenende beroepen in toenemende mate te maken krijgen met agressie van cliënten. Het artsenberoep vormt daarop helaas geen uitzondering. Als professional wordt van u verwacht dat u te allen tijde adequaat reageert op dergelijke situaties. Mede door factoren als motivatie, professionaliteit, ervaring, eigen inzicht, inventiviteit, creativiteit, flexibiliteit en collegialiteit wordt in de meeste situaties ook adequaat gereageerd. Verbale en non-verbale communicatie zijn hierbij belangrijke middelen om zowel voor, tijdens als na dergelijke situaties op een verantwoorde manier met deze spanning om te gaan. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder meer inzicht in eigen denken en handelen en dat van anderen, bewust zijn van de eigen kwaliteiten en die van anderen.

Training
Reframe advies- en trainingsburo verzorgt de training 'Omgaan met spanningsvolle situaties'. Deze training is erop gericht u bewust te maken van uw reactie, zowel verbaal als non-verbaal. Het is dan mogelijk een (agressieve) situatie onder controle te krijgen, zonder dat daarbij uw emoties een te grote rol spelen. De training bestaat uit een deel praktijkgerichte theorie en een deel praktijk. Voor het praktijkdeel wordt voornamelijk gebruik gemaakt van simulaties met acteurs en deelnemers. Op deze manier krijgt u praktische handvatten aangereikt die voor elke deelnemer anders zullen zijn, toegespitst op de individuele kwaliteiten.

Doel van de training
De training 'Omgaan met...' is zeer praktijkgericht. Er wordt gewerkt met situaties die de deelnemers aandragen. Op deze manier kunt u zich beter inleven in de oefeningen en simulaties en zal het leereffect groter zijn. Bovendien is het hierdoor mogelijk om zowel individueel als teamgerichte handvatten aan te reiken. Deze training heeft dan ook meerdere doelen:
Inzicht krijgen in eigen denken en handelen bij spanningsvolle situaties.
Tijdens spanningsvolle situaties effectief optreden en eventuele passende maatregelen nemen.
Eigen reactie tijdens spanningsvolle situaties onderkennen en onder controle houden.
Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en de mogelijkheden hiervan verder vergroten.
Een goede communicatieve cultuur bewerkstelligen (sociale vaardigheden, respectvol confronteren, luistervaardigheden, etc.). Doorbreken van negatief hiërarchisch denken (samenwerking vergroten).

Eén begrip speelt bij de training een centrale rol: bewustwording. Bewustwording van uw eigen reactie en kwaliteiten, die u vervolgens kunt inzetten bij het omgaan met agressie en geweld.

Belangstelling?
Reframe heeft deze training meerdere malen verzorgd voor onder meer de reclassering, politie en ambulancediensten. Belangstellende artsen/LAD-leden kunnen bij het LAD-bureau (030 - 282 33 48) een brochure met nadere informatie opvragen over inhoud en programma van de training 'Omgaan met spanningsvolle situaties'.

© copyright LAD 1999

Deel: ' Training voor artsen Omgaan met spanningsvolle situaties '
Lees ook