Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Trendrapporten Openbaar Bestuur

Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 20 april 1999 het eerste Trendrapport Openbaar Bestuur uitgebracht. Het rapport 'Bewegend bestuur' geheten - is toegezonden aan onder meer de Tweede en Eerste Kamer, gemeente- en provinciale besturen en wetenschappers.
Doel van de rapportage is een debat op gang te brengen over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en ontwikkelingen te signaleren die van belang kunnen zijn voor het BZK-beleid op langere termijn.
Het Trendrapport dat ieder jaar zal worden uitgebracht, is opgebouwd uit een drietal onderdelen. Het eerste deel geeft een beschrijving van trends in de omgeving van het bestuur (onder meer de invloed van informatie en communicatietechnologie op het bestuur), trends binnen het bestuur (onder meer meervormig bestuur), betrokkenheid bij het democratisch
besluitvormingsproces, het publieke domein en de prestaties van de overheid.
In deel twee ('De gemeente als lokale democratie') wordt ingegaan op een aantal thema's die voor het functioneren van het openbaar bestuur relevant zijn. In de eerste rapportage gaat het om de volgende onderwerpen: politieke partijen in de lokale democratie, de inzet van informatie- en communicatie-technologie(ICT) bij de dienstverlening aan de burger en de functie van de beleidsmonitor in het interbestuurlijke verkeer.
In de beschouwing over lokale democratie wordt ingegaan op onderwerpen als de dalende opkomst bij lokale verkiezingen, de positie van lokale politieke partijen, het aandeel van vrouwelijke raadsleden, wethouders en burgemeesters, de deelname van etnische minderheden en de beroeps- achtergrond van raadsleden en wethouders.
Bij ICT en dienstverlening wordt onder meer ingegaan op de vraag van het gericht benaderen van burgers die recht hebben op een bepaalde voorziening of het automatisch uitvoeren van regels. In het derde onderdeel van het Trendrapport wordt een aantal kengetallen van het openbaar bestuur gepresenteerd.

Deel 1 van het Trendrapport Openbaar Bestuur: 'Bewegend bestuur'


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Trendrapporten Openbaar Bestuur '
Lees ook