Nieuwe functie internationalisering

Het Trimbos-instituut heeft zijn verschillende internationale activiteiten onder de regie gebracht van de instituutsbrede functie internationalisering. Doel van deze functie is om op de kerngebieden van het instituut - ontwikkeling, onderzoek, toepassing en informatie-uitwisseling - de internationale activiteiten te versterken. Prioriteit krijgen activiteiten in de Europese Unie en Oost-Europa. De instituutsbrede functie wordt uitgevoerd door Franz Trautmann en Julietta Tiemeijer, met ondersteuning door Daniëlle Branderhorst.

De laatste jaren is het aantal grensoverschrijdende projecten van het Trimbos-instituut gestaag toegenomen. In het recente verleden zijn samen met partners uit andere landen enkele internationale congressen georganiseerd en werd een aantal grootschalige projecten uitgevoerd, zoals het project 'HIV-preventie voor druggebruikers in Oost-Europa'. Voor dat de functie internationalisering werd ingesteld, had het Trimbos-instituut van het ministerie van VWS al opdracht gekregen om het veld te ondersteunen bij het plegen van acquisitie van Europese projecten. Daarvoor is een brochure over Europese subsidiestromen geschreven en worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het initiatief van het Trimbos-instituut past in een bredere tendens die ook bij andere instellingen is waar te nemen zoals GGZ Nederland, NIZW, NIGZ en de Stichting Soa-bestrijding. Hetzelfde geldt voor instellingen zoals de Jellinek, Novadic en een aantal RIAGG’s. Het ministerie van VWS ondersteunt de trend naar internationalisering, hetgeen onder andere blijkt uit de eerder genoemde opdracht. Bovendien wil VWS de Nederlandse aanpak in het buitenland goed over het voetlicht wil brengen. Hierbij ligt in eerste instantie de nadruk op het drugsbeleid waarover in het buitenland, zoals bekend, veel misverstanden bestaan. De functie internationalisering is vooral gericht op de acquisitie en uitvoering van internationale projecten binnen het Trimbos-instituut. Een eerste taak daarbij is om een systematische aanpak te ontwikkelen. Daarnaast zullen de medewerkers Nederlandse instellingen ondersteunen bij het verwerven van projecten in het kader van het programma 'Preventie van drugsverslaving' van de Europese Commissie.

Hoewel de subsidiemogelijkheden op het gebied van drugs ruimer zijn dan op het gebied van de GGZ, is een van de doelstellingen van de nieuwe functie ook om evenwicht te brengen tussen aandacht voor drugsproblematiek en aandacht voor de problemen op het gebied van de GGZ.

De subsidiewijzer Europees Actieprogramma Drugpreventie 1996-2000 is nog verkrijgbaar bij de Helpdesk van de Landelijke Steunfunctie Preventie verslaving en middelengebruik, (030) 297 11 51, dagelijks bereikbaar vanaf 13.00 uur.

Franz Trautmann, Julietta Tiemeijer en Daniëlle Branderhorst, (030) 297 11 49

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Trimbos-instituut nieuwe functie internationalisering '
Lees ook