Registratie in de jeugdzorg

Om de jeugdzorg adequaat aan te sturen, hebben beleidsmakers informatie nodig die hen inzicht geeft in wie gebruik maakt van de hulp, welke hulp wordt gegeven en wat die hulp oplevert. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In het geheel van de jeugdzorg zijn drie beleidssectoren betrokken (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-GGZ) die elk eigen registratiesystemen gebruiken. Er wordt dus wel informatie over de jeugdzorg verzameld maar die is niet eensluidend en bovendien ontbreken belangrijke rubrieken zoals de problematiek van de cliënten en de resultaten van de hulp. Onder leiding van het ministerie van VWS heeft een stuurgroep de afgelopen jaren de registratiesystemen van de drie beleidssectoren al op elkaar afgestemd. Dit systeem heet Intersectoraal Informatiesysteem (ISIS). Twee belangrijke onderwerpen - problematiek van de cliënten en resultaten van de hulpverlening ontbreken in dit systeem en een derde onderwerp - culturele achtergrond van de cliënt- zijn aan revisie toe.

Het Trimbos-instituut heeft, in samenwerking met het NIZW, de opdracht gekregen om voor de drie onderwerpen: problematiek, resultaat en cultuur, voorstellen te maken over de wijze waarop deze in het ISIS zouden kunnen worden opgenomen. Medewerkers van het Trimbos-instituut en het NIZW maken momenteel op basis van literatuur en reeds beschikbare registratiesystemen (minder officiële systemen maar ook die in andere zorgsectoren) voorstellen voor manieren van registratie. Deze voorstellen worden besproken met beleidsmakers waarbij vooral zal worden besproken welke beleidsvragen zij beantwoord willen hebben. De op basis hiervan herziene voorstellen worden besproken in een expertmeeting. Begin april 1999 zal het eindrapport gereed komen.

Carolien Konijn en Karin Boelhouwers (030) 297 11 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Trimbos-Instituut onderzoekt registratie in jeugdzorg '
Lees ook