Een zorgplanmethodiek voor de GGZ en de verslavingszorg

In de onlangs verschenen Trimbos-brochure ‘Het zorgplan' wordt een methodiek voor een zorgplan beschreven voor de hele en de verslavingszorg. De methodiek is bedoeld als leidraad bij het opzetten en verbeteren van een eigen methodiek in een instelling. Ze is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit instellingen en cliënten, in opdracht van Nederland. Het zorgplan wordt gezien als het centrale plan voor de totale zorg aan de individuele cliënt. Door te werken met een zorgplan wordt de zorg doelgerichter en transparanter. Door de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij het opstellen van het zorgplan, kan het zorgaanbod beter worden afgestemd op zijn vraag. De zorgplanmethodiek kent een cyclische werkwijze. Eerst formuleren zorgverlener en cliënt aandachtsgebieden van zorg en prioriteiten. Dan stellen ze doelen vast, en vervolgens plannen ze activiteiten om tot die doelen te komen. Tijdens de uitvoering evalueren ze regelmatig of alles loopt zoals gepland en of de doelen gehaald worden. De evaluatie kan leiden tot bijstellingen. De brochure en het bijbehorende meer uitgebreide rapport met de titel Zorgplannen in de GGZ. Achtergronden en methodiek zijn te bestellen bij het Trimbos-instituut. De kosten bedragen respectievelijk fl 10,-- en fl 20,--.

Marianne van Ooyen-Houben (030) 297 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Trimbos zorgplanmethodiek voor GGZ en verslavingszorg '
Lees ook