TRIPLE P N.V.

Triple P: Financiële resultaten 2e kwartaal 2001


Investor Relations
contacts
Jan Bruinenberg/Peter van den
Oord
(31) 347.353.230/ (31) 347.353.204
Jbruinenberg@triple-p.nl
Poord@triple-p.nl

HOOFDPUNTEN TWEEDE KWARTAAL 2001


- Operationeel resultaat steeg met 14% in het eerste halfjaar van 2001;


- Cumulatief preferente aandelen (24 miljoen aandelen) zijn volledig ingetrokken op 1 augustus 2001;


- Triple P start voorbereidingen voor een beursnotering aan de Euronext Amsterdam;


- Voor geheel 2001 wordt een operationeel resultaat verwacht dat gelijk is aan het jaar 2000.

Vianen, 8 augustus 2001 - Triple P N.V. (NASDAQ: TPPP) rapporteert vandaag haar financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2001.

Algemeen

Ondanks de zwakke marktomstandigheden in de ICT-markt, is het operationeel resultaat van het tweede kwartaal gelijk aan vorig jaar.

De netto omzet daalde met 3,6% van EUR 28,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 27,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van het besluit van de onderneming het 'Independent Training Centre' (ITC) in Nederland te verkopen en de software call center business in de Verenigde Staten te staken met ingang van 1 januari 2001.

Daarnaast is de omzet uit software licentie verkopen gereduceerd tot nul als gevolg van de strategiewijziging in de Software & Systems Integration divisie: focus op consultancy en stopzetten van onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor software licentie producten. Gecorrigeerd voor deze effecten steeg de omzet van systemen en diensten met 2,3% van EUR 26,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 27,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001.

Het operationeel resultaat van EUR 1,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001 is gelijk aan het tweede kwartaal van 2000. De netto winst steeg met 7,3% van EUR 0,9 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar 1,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001. De netto winst beschikbaar voor gewone aandeelhouders daalde van EUR 0,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 0,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2001 als gevolg van de verwerking van een eenmalige premie van EUR 0,45 miljoen voor het intrekken van de cumulatief preferente aandelen. Gecorrigeerd voor deze eenmalige premie steeg de netto winst beschikbaar voor gewone aandeelhouders met 10,1%.

Op 1 augustus jl. heeft de onderneming de 24 miljoen cumulatief preferente aandelen volledig ingetrokken tegen betaling van EUR 11,35 miljoen: EUR 10,9 miljoen gestorte waarde aandelen en EUR 0,45 miljoen intrekkingspremie. Bovendien zijn hiermee de bijbehorende stemrechten en het onderpand op de belangrijkste dochteronderneming geëlimineerd. De onderneming financierde deze intrekking uit eigen kasmiddelen en uit de beschikbare kredietfaciliteit.

Na het intrekken van de cumulatief preferente aandelen zal de onderneming starten met de voorbereidingen voor een beursnotering aan de Euronext Amsterdam gepland eind 2001 dan wel begin 2002.

Gebaseerd op de huidige verwachtingen zal het geprognostiseerde operationeel resultaat van 2001 gelijk zijn aan dat van 2000.

Vergelijking van operationele resultaten - tweede kwartaal 2001 met tweede kwartaal 2000

Netto omzet
De netto omzet daalde met 3,6% van EUR 28,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 27,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van het besluit van de onderneming het 'Independent Training Centre' (ITC) in Nederland te verkopen en de software call center business in de Verenigde Staten te staken met ingang van 1 januari 2001. Daarnaast is de omzet uit software licentie verkopen gereduceerd tot nul als gevolg van de strategiewijziging in de Software & Systems Integration divisie: focus op consultancy en stopzetten van onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor software licentie producten. Gecorrigeerd voor deze effecten steeg de omzet van systemen en diensten met 2,3% van EUR 26,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 27,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2001.

Bruto marge
De bruto marge daalde van 19,7% in het tweede kwartaal van 2000 naar 17,3% in het tweede kwartaal van 2001. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de strategiewijziging binnen de Software & Systems Integration divisie zoals hiervoor aangegeven. Als gevolg hiervan daalden de omzet en bruto winst van software licenties tot nul, hetgeen een negatief effect heeft van 1,9% op de totale bruto marge. Bovendien heeft de lagere bruto marge op systemen, veroorzaakt door de huidige marktomstandigheden, een negatief effect op de totale bruto marge.

Verkoop- en marketingkosten
De verkoop- en marketingkosten daalden van EUR 2,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 2,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2001 hoofdzakelijk als gevolg van kostenbesparingen. Als percentage van de netto omzet, daalden de verkoop- en marketingkosten van 9,7% naar 8,5%.

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten daalden van EUR 0,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar nul in het tweede kwartaal van 2001 als gevolg van de gewijzigde strategie in de divisie Software & Systems Integration.

Algemene kosten
De algemene kosten daalden van EUR 1,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar EUR 1,3 miljoen in het eerste tweede kwartaal van 2001, hoofdzakelijk als gevolg van kostenbesparingen. Als percentage van de netto omzet, daalden de algemene kosten van 5,8% naar 4,9%.

Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat in het tweede kwartaal van 2001 bleef gelijk aan vorig jaar, op een niveau van EUR 1,0 miljoen. De lagere bruto winst (-EUR 0,9 miljoen) werd volledig gecompen-seerd door lagere operationele kosten (-EUR 0,9 miljoen).

Overige kosten
De overige kosten daalden van EUR 0,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2000 naar nihil in het tweede kwartaal van 2001. De netto rentekosten daalden als gevolg van een verbeterde kaspositie en minder factorkosten vanwege betere contractafspraken.

Vennootschapsbelasting
Vanwege het feit dat de onderneming beschikt over voldoende fiscaal compensabele verliezen is geen voorziening voor vennootschapsbelasting opgenomen in het tweede kwartaal van zowel 2000 als 2001. Per 31 december 2000 beschikte de onderneming over ongeveer EUR 27,8 miljoen aan fiscaal compensabele verliezen.

Balans
De financiële positie van de onderneming bleef krachtig. De onderneming had per 30 juni 2001 de beschikking over EUR 8,3 miljoen kasgeld en beschikbare kredietfaciliteiten van ongeveer EUR 10 miljoen. Het eigen vermogen steeg van EUR 12,6 miljoen per 31 december 2000 naar EUR 13,8 miljoen per 30 juni 2001 en respectievelijk als percentage van het totale vermogen van 31,5% naar 38,3%. Het pro forma eigen vermogen per 30 juni 2001, na intrekking van de cumulatief preferente aandelen, bedraagt EUR 2,5 miljoen en als percentage van het totale vermogen 8,8%.

Triple P is een vooraanstaand leverancier van ICT-infrastructuren en diensten in de mid- en grootzakelijke markt in Nederland en België. Triple P voorziet haar klanten van infrastructuur gerelateerde oplossingen en beheer. Deze oplossingen en diensten bevatten IT-consultancy, project management en implementatie diensten, operationeel beheer- en onderhoudsdiensten. Binnen deze oplossingen maken wij gebruik van de bewezen producten van Compaq, Toshiba, Sun, HP, Cisco, Nortel, IBM, Tivoli, Microsoft, Oracle en Citrix. In het jaar 2000, heeft de onderneming een omzet behaald van EUR 129,2 miljoen en had 573 medewerkers in dienst.

Deze publicatie bevat een aantal gegevens die betrekking hebben op de toekomst. Deze zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen. De daadwerkelijke resultaten kunnen hiervan afwijken als gevolg van een aantal factoren waaronder maar niet beperkt tot: de totale ICT-uitgaven en vraag naar ICT-diensten in Nederland en België; het moment waarop belangrijke orders worden geplaatst; het vermogen gekwalificeerd personeel in te huren, op te leiden en te behouden en hevige concurrentie. Zie voor een nadere toelichting op deze risico's en onzekerheden de documenten die Triple P heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, met name het meest recente jaarverslag op formulier 20-F.


- Tabellen: zie internet www.triple-p.com -

08 aug 01 15:02

Deel: ' Triple P Financiële resultaten 2e kwartaal 2001 '
Lees ook