expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Wetswijziging

Wijnand Stevens

070 370 6857


15.01.99

3751

Wetswijziging per 15 januari geeft duidelijkheid over geldigheid consulaire huwelijken
ALLEEN NIET-NEDERLANDERS KUNNEN RECHTSGELDIG TROUWEN OP BUITENLANDS

CONSULAAT IN NEDERLAND

Op een consulaat van een vreemd land in Nederland kan een huwelijk worden gesloten tussen onderdanen van dat land. Een dergelijk huwelijk is in Nederland rechtsgeldig. Dat is echter niet het geval wanneer een van de partners uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit heeft. In zo.n geval komt een huwelijk in Nederland slechts rechtsgeldig tot stand voor de burgerlijke stand. Dat is de strekking van een wetswijziging inzake consulaire huwelijken die op vandaag, 15 januari 1999, in werking is getreden (Stb1999,1).

De wijziging houdt verband met een uitspraak van de Hoge Raad van 13 december 1996. Daaruit bleek dat de bestaande Wet conflictenrecht huwelijk geen duidelijk antwoord geeft op de vraag wanneer een huwelijk rechtsgeldig op een in Nederland gevestigd consulaat van een vreemde staat kan worden voltrokken. Volgens een ruwe schatting werden op consulaten in Nederland jaarlijks 500 à 600 huwelijken voltrokken tussen personen waarvan de ene de Nederlandse nationaliteit uitsluitend of mede heeft. De nieuwe wet bepaalt nu dat zo.n consulair huwelijk alleen als er geen Nederlander bij betrokken is, rechtsgeldig kan worden voltrokken. Deze bepaling is in overeenstemming met het v¢¢r de uitspraak van de Hoge Raad door Nederlandse overheidsinstanties gevoerde beleid.

Een consulair huwelijk kan nodig zijn omdat een Nederlands huwelijk waarbij een onderdaan van een ander land partij is, niet altijd wordt erkend in het betreffende land. De nieuwe wet legt niets in de weg aan een plechtigheid op het consulaat indien zij plaatsvindt nadat het huwelijk ten overstaan van de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

In de wijzigingswet is een bepaling van overgangsrecht opgenomen voor consulaire huwelijken, voltrokken na 1 januari 1990 (de datum van de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht huwelijk) en voor 15 januari 1999 - de inwerkingtreding van de wijziging van de wet. Heeft een partij bij zo'n huwelijk uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit, dan kan dat huwelijk op verzoek van betrokkenen of een van hen als rechtsgeldig worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, tenzij het wordt geacht in strijd te zijn met de openbare orde. Van strijd met de openbare orde is onder meer sprake indien het een schijnhuwelijk betreft.

---------------


15 jan 99 15:56

Deel: ' Trouwen op buitenlands consulaat in Nederland aan banden '
Lees ook