Jaarresultaten - 18/03/2003

TRUSTCAPITAL PARTNERS - Resultaten boekjaar 2002

Geconverteerd vanuit PDF bestand. Zie het origineel http://www.beurs.be/pc/nlc00....Id=50&language=NL .

embargo tot dinsdag 18/03/2003 - 16.30 uur


- persbericht TRUSTCAPITAL PARTNERS - p. 1/4 - 18/03/2003
- Mocht u dit bericht niet volledig ontvangen hebben, bel dan 056/249 511 -
PERSBERICHT
Kortrijk, 18/03/2003

RESULTATEN BOEKJAAR 2002

1. ALGEMEEN
Net zoals de meeste van haar branchegenoten in de private equity en meer in het bijzonder in de technologiesector, heeft TRUSTCAPITAL PARTNERS in 2002 een uiterst moeilijk jaar gekend.
2. RESULTATEN
Het netto resultaat van de groep vertoont voor 2002 een verlies van 58.868.670,67 . Dit negatief resultaat is het gevolg van afboekingen en afwaarderingen op participaties in de technologiesector (26,1 mio ), aanpassing van de waarderingsregels voor de LAMITREF participatie (24,1 mio ) en minwaarden op beursbeleggingen (7 mio ). RESULTATEN (in ) 31/12/2002 31/12/2001
Recurrent resultaat 1.252.808,84 503.058,93
Werkingskosten -1.298.151,81 -1.209.465,73
Latente minwaarde geldbeleggingen -7.005.965,76 -368.632,61 Resultaat uit kapitaalverrichtingen -50.266.020,52 - 23.063.923,07
- gerealiseerde meerwaarde Fin. Vaste Activa 11.170,54 2.013.557,53
- gerealiseerde minwaarde Fin. Vaste Activa -4.311.586,9 -1.745.325,75
- waardeverminderingen -45.965.604,16 - 23.332.154,85 Afschrijving consolidatiegoodwill (integrale
consolidatie)

- 219.476,23 - 219.476,23
Netto-aandeel in het resultaat van de
ondernemingen waarop de
vermogensmutatie is toegepast (*)

-1.331.865,19 228.901,54
Resultaat vr belastingen -58.868.670,67 - 24.129.537,17 Netto Resultaat (aandeel groep) -58.868.670,67 - 24.136.453,15 (*) inclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen ontstaan n.a.v. de toepassing van de vermogensmutatie GEGEVENS PER AANDEEL (in ) 31/12/2002 31/12/2001
Geconsolideerd netto resultaat -7,96 - 3,26
Geconsolideerd eigen vermogen 11,02 19,99
embargo tot dinsdag 18/03/2003 - 16.30 uur

- persbericht TRUSTCAPITAL PARTNERS - p. 2/4 - 18/03/2003
- Mocht u dit bericht niet volledig ontvangen hebben, bel dan 056/249 511 - 3. EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN
3.1. Technologiesector
De activiteiten in de technologiesector kenden in 2002 wereldwijd verder een ongunstige ontwikkeling. Dit had een belangrijke impact op de resultaten van TRUSTCAPITAL. Drie vennootschappen waarin TRUSTCAPITAL participeert hebben definitief hun activiteiten stopgezet, namelijk: COVAN VISION, REEF en R+ TECHNOLOGY. Dit leidde tot een afboeking van 3,6 mio .
Daarenboven werden verdere waardeverminderingen op participaties toegepast, enerzijds voor vennootschappen waarvan de toekomst onzeker is en anderzijds voor vennootschappen waarvan de huidige waardering niet overeenstemt met de boekwaarde. Deze waardeverminderingen belopen in totaal 21,8 mio . In 2002 werd n exit gerealiseerd, namelijk in VIRCO/TIBOTEC, wat resulteerde in een minwaarde van 0,7 mio .
Overeenkomstig haar strategie neemt TRUSTCAPITAL momenteel geen nieuwe participaties in vennootschappen actief in de technologiesector; wel worden follow-on investeringen gedaan in vennootschappen waarvan TRUSTCAPITAL meent dat er voldoende winstpotentieel bestaat.
In 2002 werd 2 mio genvesteerd, voornamelijk in PEAKTIME (F), ALBERT INC (CH), CRESCENDO IV (USA), CAPRICORN VENTURES (B) en BIG BANG VENTURES (B). Op 31.12.2002 bedroeg de portefeuille in technologieparticipaties 23,9 mio , gespreid over 26 vennootschappen of fondsen.
3.2. Klassieke sectoren
TRUSTCAPITAL maakt voor haar participaties in klassieke sectoren een onderscheid tussen vennootschappen waarin zij een minderheidsparticipatie heeft en vennootschappen waarin zij opereert als referentieaandeelhouder.
TRUSTCAPITAL wenst in beide domeinen actief te blijven, maar verkiest in de toekomst veeleer het accent te leggen op grotere participaties zowel qua omvang als qua aandeelhoudersschap. Verder opteert zij er voor om te participeren in vennootschappen waarin zij een belangrijke input kan geven ter ondersteuning van het management en de referentieaandeelhouder(s).
Er zal in de toekomst meer uitgegaan worden van een lange termijn perspectief met een verhoogde aandacht voor een recurrent rendement, zonder evenwel de meerwaarden bij exits uit het oog te verliezen.
3.2.1. De vennootschappen actief in de klassieke sectoren waarin TRUSTCAPITAL een minderheidsparticipatie behoudt, kenden meestal een gunstige evolutie. Gedurende het boekjaar 2002 werden geen exits gerealiseerd. Op n participatie (Lessius) werd een minwaarde van 2,3 mio geboekt. Per 31.12.2002 behield TRUSTCAPITAL participaties in 30 vennootschappen voor een totaal bedrag van 40,3 mio .
Na balansdatum werd de participatie die TRUSTCAPITAL behield in PASSAGE FITNESS (32,7%) verkocht aan de referentieaandeelhouder FITNESS FIRST PLC (UK). Bij deze transactie realiseerde TRUSTCAPITAL een IRR van 38%. embargo tot dinsdag 18/03/2003 - 16.30 uur

- persbericht TRUSTCAPITAL PARTNERS - p. 3/4 - 18/03/2003
- Mocht u dit bericht niet volledig ontvangen hebben, bel dan 056/249 511 - 3.2.2. De vennootschappen actief in de klassieke sectoren waarin TRUSTCAPITAL behoort tot de referentieaandeelhouders zijn: VITALO, LAMITREF, de BELGISCHE BETONMAATSCHAPPIJ en HMZ.
VITALO
VITALO is actief in de kunststofsector en is onder andere een belangrijk producent van speciale verpakkingen voor de technologiesector. In VITALO behoudt TRUSTCAPITAL onrechtstreeks een participatie van 51%. VITALO heeft in 2002 een moeilijker jaar doorgemaakt, ondermeer door de negatieve evolutie in de technologiesector.
Een nieuwe CEO werd medio 2002 aangesteld en men verwacht dat VITALO snel terug een gunstige evolutie zal kennen.
LAMITREF
LAMITREF is n van de belangrijkste Europese producenten van halffabrikaten in koper.
Zoals de meeste bedrijven actief in de kopersector heeft LAMITREF in 2002 een zeer moeilijk jaar gekend.
Positief is dat een belangrijke vooruitgang werd gerealiseerd in de ontwikkeling van de Conti-M toepassing, een unieke technologie die het mogelijk maakt om via een continu gietproces koper te vervaardigen.
Zoals reeds eerder medegedeeld ligt het in de bedoeling van de referentieaandeelhouders van LAMITREF om deel te nemen aan het concentratieproces dat in de koperindustrie zal plaatsvinden en derhalve af te zien van hun positie als referentieaandeelhouders.
In het kader van deze strategie werd besloten om de participatie in LAMITREF, die voorheen geboekt was op basis van de vermogensmutatie, vanaf het boekjaar 2002 op te nemen op basis van de waarde van de converteerbare obligatielening die uitgegeven werd medio 2002. Door de uiterst moeilijke kapitaalmarkt werd deze obligatielening aan lage voorwaarden uitgegeven. Deze wijziging van waarderingsregels had een belangrijke negatieve impact op de waardering van LAMITREF, met een minwaarde van 21,8 mio als gevolg. Per 31.12.2002 bedroeg de boekwaarde van de participatie van LAMITREF 12,6 mio . BELGISCHE BETONMAATSCHAPPIJ (BBM)
BBM is genoteerd op EURONEXT in Brussel en is de belangrijkste Belgische aannemersgroep.
In BBM behoudt TRUSTCAPITAL een participatie van 16,9%; zij opereert in gezamenlijk overleg met haar referentieaandeelhouder KOCERAM NV, die een bijkomende participatie aanhoudt van 7,1%.
De participatie van BBM is geboekt bij TRUSTCAPITAL voor een waarde van 6,1 mio .
Op basis van de beurskoers per 17.03.2003 heeft de participatie een latente meerwaarde van 3,8 mio . Op basis van de equity (geconsolideerd) van BBM per 31.12.2001 heeft de participatie een potentile meerwaarde van 21 mio . HMZ
Medio 2002 werd de vennootschap HMZ in Sint-Truiden overgenomen. HMZ is gespecialiseerd in de productie van special racks (systemen voor het vervoeren en aanleveren van componenten in de automobielassemblage). HMZ stelt ca 80 mensen tewerk, realiseerde in 2002 een omzet van ca 11 mio en boekte een licht verlies.
embargo tot dinsdag 18/03/2003 - 16.30 uur

- persbericht TRUSTCAPITAL PARTNERS - p. 4/4 - 18/03/2003
- Mocht u dit bericht niet volledig ontvangen hebben, bel dan 056/249 511 - Na de overname door TRUSTCAPITAL werd een business plan uitgewerkt dat voorziet in een verdere uitbouw van de vennootschap.
4. WERKINGSKOSTEN
TRUSTCAPITAL streeft ernaar om haar werkingskosten beperkt te houden en te dekken met recurrente inkomsten.
Het voorbije boekjaar zijn de werkingskosten quasi stabiel gebleven (1,3 mio in 2002 t.o.v. 1,2 mio in 2001).
In 2002 bedroegen de recurrente inkomsten (dividenden, bestuursvergoedingen, intresten en fees) 2,5 mio .
5. FINANCIELE POSITIE
De schuldpositie ten aanzien van de financile instellingen is in het voorbije jaar lichtjes gestegen en bedraagt 22,2 mio op 31.12.2002, tegenover 20,2 mio per 31.12.2001. De financile lasten zijn gedaald van 1,6 mio in 2001 tot 1,2 mio in 2002. 6. BELEGGINGSPORTEFEUILLE
TRUSTCAPITAL beschikt over een beleggingsportefeuille in beursgenoteerde vennootschappen. Op 01.01.2002 was de waarde van deze portefeuille 12,7 mio . Ingevolge de negatieve beursevolutie gedurende het jaar 2002 werden per 31.12.2002 voor 7 mio minwaarden geboekt.
7. VOORUITZICHTEN
In de huidige marktomstandigheden is het onmogelijk om gefundeerde vooruitzichten te formuleren.
TRUSTCAPITAL zal in een eerste fase verder haar bestaande participaties blijven beheren, de nodige follow-on investeringen realiseren in bedrijven met toekomstpotentieel en op een voorzichtige wijze haar portefeuille aan participaties verder uitbouwen. 8. VERKLARING VAN DE COMMISSARIS
De commissaris heeft bevestigd dat de in het persbericht opgenomen boekhoudkundige informatie geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud van zijn kant en overeenstemt met de door de raad van bestuur vastgestelde jaarrekening.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
TRUSTCAPITAL PARTNERS
Ter Bede Business Center 8500 Kortrijk tel 32/(0)56/24 96 00 fax 32/(0)56/22 86 99 De heer Christian DUMOLIN, Mevrouw Katrien MATTELAER, Voorzitter & CEO Bestuurder & CFO
tel 32/(0)56/24 96 00 tel 32/(0)56/26 43 11
christian.dumolin@TRUSTCAPITAL.be katrien.mattelaer@TRUSTCAPITAL.be

Bron: TRUSTCAPITAL PARTNERS Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Trustcapital Partners - Resultaten boekjaar 2002 '
Lees ook