expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: TTP voor betrouwbaar zaken doen...

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
28 mei 1999

TTP VOOR BETROUWBAAR ZAKEN DOEN VIA INTERNET

Het kabinet heeft ingestemd met de beleidsnotitie Nationaal TTP-project.
Een Trusted Third Party (TTP) is een bedrijf, dat diensten aanbiedt om de betrouwbaarheid van elektronische uitwisseling van gegevens te garanderen. In die zin is een TTP een belangrijke randvoorwaarde om electronic commerce via Internet tot bloei te laten komen.

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn voorwaarden om grootschalig zakelijk gebruik van Internet te stimuleren. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het gebruik van een digitale handtekening en de encryptie (versleutelen) van gegevens.
Trusted Third Parties spelen hierbij een belangrijke faciliterende rol. Een TTP kan diensten aanbieden om de authenticiteit (oorsprong van het bericht), integriteit (volledigheid en juistheid van het bericht) en vertrouwelijkheid (vercijfering van het bericht) van elektronische gegevensuitwisseling te garanderen.

In Nederland zijn recent enkele bedrijven begonnen met het leveren van TTP-diensten en zijn andere nog bezig met de ontwikkeling ervan. De overheid wil deze ontwikkeling stimuleren. Daarbij dient niet alleen te worden gelet op het grote belang van TTP.s voor het vrije handelsverkeer in elektronische vorm, maar ook op de maatschappelijke belangen.

In het kader van het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken, met nauwe betrokkenheid van vertegenwoordigers van andere departementen en marktpartijen, een beleidsnotitie opgesteld waarin de noodzakelijke randvoorwaarden voor de commerciële exploitatie van TTP.s in Nederland zijn geformuleerd.

Deze randvoorwaarden worden in belangrijke mate door marktpartijen ingevuld. Hieraan wordt reeds invulling gegeven door de start van het project TTP.NL. Dit ingezette zelfreguleringsspoor is een initiatief van marktpartijen en wordt gestimuleerd door de overheid.

Met instemming van het kabinet stuurt staatssecretaris J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat, mede namens haar collega.s, de beleidsnotitie naar de Tweede Kamer.

RVD, 28.05.1999

28 mei 99 15:54

Deel: ' Trusted Third Party betrouwbaar zaken doen via Internet '
Lees ook