Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 994254
datum
24-11-1999

onderwerp
Tuberculosebesmetting op rundveebedrijf
(TRC 1999/5162) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee dat op een rundveebedrijf te Agelo (gemeente Denekamp) tuberculose bij runderen is aangetoond. Met deze brief informeer ik u over de besmetting en de vervolgmaatregelen.

up

datum
24-11-1999

kenmerk
VVM. 994254

bijlage

Aanleiding

De verdenking van tuberculose ontstond op 3 november jl. bij de keuring in het slachthuis van een rund afkomstig van het bedrijf te Agelo.
Op 5 november is het bedrijf te Agelo bezocht en is de veehouder op de hoogte gebracht van de verdenking van rundertuberculose. Op het bedrijf waren 146 runderen aanwezig.

Maatregelen op het besmette bedrijf

Het bedrijf is direct geblokkeerd conform de maatregelen die in een dergelijke situatie van verdenking gelden. Dit houdt in dat het bedrijf geen dieren mag afvoeren.
Op zaterdag 13 november jl. bleek dat 103 runderen positief waren. Er is dus sprake van een omvangrijke en ernstige besmetting. Op maandag 15 november zijn alle runderen gedood en zijn de kadavers afgevoerd voor destructie. Het bedrijf is daarna ontsmet.

Aangezien rundertuberculose een op mensen overdraagbare ziekte (zoönose) is, zijn de maatregelen steeds in overleg met het Ministerie van VWS genomen.

Nadere maatregelen

1. Tracering
Het bedrijf heeft sinds 1990 geen runderen aangevoerd. Uit de tracering tot 1½ jaar terug blijkt dat er 101 runderen naar 52 bedrijven is afgevoerd. Deze contactbedrijven zullen zo snel mogelijk worden onderzocht op tuberculose.
Gelet op aard en omvang van de besmetting op het bedrijf is besloten de tracering van gebruiksvee tot ongeveer 1991 uit te voeren. Gegevens over deze nog uit te voeren tracering zijn op dit moment nog niet bekend.
Contactbedrijven krijgen de status verdacht. Dit houdt in dat ze geen dieren van het bedrijf mogen afvoeren totdat het onderzoek van de aanwezige runderen met gunstig resultaat is afgesloten. Dergelijke contactbedrijven zullen naar verwachting minimaal 50 dagen geen runderen mogen afvoeren.
De betreffende ondernemer heeft in ieder geval voor de afgelopen 1½ jaar de afvoer van runderen correct gemeld aan het I&R-systeem. 2. Buurtonderzoek
Gezien de aard en omvang van de besmetting worden de bedrijven binnen een straal van2 kilometer rondom het besmette bedrijf preventief onderzocht. Het gaat hierbij om 58 bedrijven. Deze bedrijven krijgen geen status verdacht. Er gelden zodoende geen bedrijfsbeperkende maatregelen voor de afvoer van dieren, tenzij er op deze bedrijven bij het onderzoek positieve dieren gevonden worden.
De aangegeven onderzoeken zullen uitgevoerd worden door praktiserend dierenartsen onder toezicht van de RVV.

Volksgezondheidrisico's

1. Melk
Via rauwe melk is overdracht van tuberculose naar de mens mogelijk. Deze wetenschap heeft geleid tot het pasteuriseren van melk. De melk van het besmette bedrijf is steeds gepasteuriseerd. Daarmee zijn de eventueel in de melk aanwezige tuberculose bacteriën gedood. Gevaar voor besmetting van de mens via de melk van het besmette bedrijf is zodoende niet aanwezig. 2. Vlees
Voorzover dieren afkomstig van het bedrijf zijn geslacht, zijn deze onderworpen geweest aan de vleeskeuring op het slachthuis. 3. Tracering
Door de GGGD wordt onderzoek gedaan naar mogelijke besmetting bij mensen die met de besmette veestapel in direct contact zijn geweest.

Communicatie

Na het eerste signaal over de besmetting is via het basisoverleg met het bedrijfsleven over de te treffen maatregelen overleg gevoerd. In de komende periode zal deze aanpak worden voorgezet.

Gezien het grote aantal bij het onderzoek betrokken bedrijven is tevens besloten om in de regio een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor de direct betrokken veehouders, particulieren en dierenartsen. Deze bijeenkomst heeft woensdag 17 november plaatsgevonden.

Resultaten nader onderzoek

De eerste ronde van onderzoeken zal minimaal drie weken duren. Niet eerder dan over twee maanden zal de totale omvang van de besmetting bekend worden, omdat het totale onderzoek minimaal 50 dagen duurt. Eerste indicaties kunnen half december verwacht worden.

Kosten en schadevergoeding

Krachtens de bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWvD) ontvangt de getroffen veehouder een schadevergoeding (marktwaarde) van de runderen, materialen en producten die in het kader van bestrijding zijn geruimd.

De schadevergoedingen worden door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gefinancierd uit het fonds politionele dierziektebestrijding.

EU-status

Nederland is door de EU officieel erkend als vrij van rundertuberculose. Sporadisch komt deze aandoening voor; 1996 één bedrijf, 1997 drie dieren in een dierentuin en in 1998 wederom één bedrijf. De EU-status zal door deze besmetting niet in direct gevaar komen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Tuberculosebesmetting op rundveebedrijf Agelo '
Lees ook