VNAO

Turbulente tijden voor afvalondernemingen

2 februari 2000

p e r s b e r i c h t

'De Vesuvius borrelt en wij praten nog steeds over capaciteitsplannen, doelmatig-heidscriteria en exportverboden. De afvalsector staat aan de vooravond van een turbulent tijdperk, waarvan schaalvergroting, globalisering en specialisatie de spil vormen. Afvalondernemingen moeten groeien en zich ontwikkelen tot partners die slagvaardig, betrouwbaar en marktconform opereren. Er is geen plaats voor overheidsingrijpen en betutteling. Marktwerking binnen heldere randvoorwaarden is hét parool', aldus dr ir J.J.T.M. Geerards, voorzitter van de Vereniging Nederland-se Afvalondernemingen tijdens de Limburgse Afvaldag 2000 in Maastricht op 2 februari 2000.

Toetsen op uitvoerbaarheid
Tijdens deze Afvaldag, waarin de betrouwbare afvalverwijdering centraal stond, pleitte de heer Geerards onder meer voor een revisie van de huidige afvalregels. Er ligt weliswaar een nieuw wetsvoorstel voor in de Tweede Kamer maar daarin zit nog veel dood hout dat uit het weelderige bos moet worden gekapt. Geerards pleitte in dit verband voor een uitvoerbaarheidstoets voordat nieuwe afvalregels van kracht worden. Met name omdat afvalstofwetgeving specifiek en gedetailleerd is, laat de uitvoering ervan in de praktijk nogal eens te wensen over.

Herijking van beleid
Te pas en te onpas worden onderdelen van het afvalstoffenbeleid geëvalueerd, maar een totaalbeeld ontbreekt. We concentreren ons op de Ladder van Lansink, het scheiden en gescheiden houden van bepaalde afvalstoffen en gerealiseerde inzamelpercentages, zonder ons afvragen wat dat betekent in het licht van het totale milieubeleid. Juist met het NMP-4 in aantocht is het afvalbeleid aan herijking toe.

Pettenprobleem van de overheid
Overheden moeten in de uitvoeringstaken terugtreden daar waar dat niet strikt noodzakelijk is. Marktpartijen zijn in staat om efficiënt en doeltreffend afval in te zamelen en te be- en verwerken. Belangenverstrengeling belemmert de marktwer-king, die juist in de afvalsector noodzakelijk is. Marktwerking werkt niet alleen kwaliteitsverhogend en prijsverlagend maar biedt tevens ruimte aan initiatieven die in de huidige beschermde afvalmarkt geen of onvoldoende kansen krijgen.

De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen behartigt de belangen van circa 120 bedrijven die actief zijn op het gebied van integrale behandeling van huishoudelijk, bedrijfs- en gevaarlijk afval, rioolreiniging en aanverwante milieudiensten.

Niet voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: de heer A.P.P. Donders, telefonisch bereikbaar op kantoor: 076 549 37 77, privé: 076 503 31 85, mobiel: 06 532 90 199
Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen, Postbus 135, 4840 AC PRINSENBEEK

telefoon: 076 549 37 77, fax: 076 549 36 66, E-mail: info@vnao.nl

02 feb 00 10:41

Deel: ' Turbulente tijden voor afvalondernemingen '
Lees ook