Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk ABG/DB/03/13574

Onderwerp Datum Tussenrapportage 'Van geluk gesproken' 26 februari 2003 Taskforce Ouderen en Arbeid

Hierbij doe ik u de tussenrapportage `Van geluk gesproken' van de Taskforce Ouderen en Arbeid ter kennisname toekomen. Tevens bied ik u aan de brochure `De gevoelige snaar raken'.

Op 4 februari jongstleden heeft de Taskforce Ouderen en Arbeid (TOA) mij de tweede Tussenrapportage `Van geluk gesproken' en de brochure `De gevoelige snaar raken' aangeboden. Dit als vervolg op de eerste Tussenrapportage `Liever honing dan azijn' die aan u op 3 juli 2002 door mijn ambtsvoorganger werd aangeboden.

Ik heb de TOA gecomplimenteerd met de tussenrapportage `Van geluk gesproken' en met de brochure `De gevoelige snaar raken'. Ik ben het eens met het uitgangspunt van de TOA dat ouderen in de toekomst langer zullen moeten doorwerken. Ik kan mij vinden in de benadering van de TOA die erop gericht is mensen te verleiden om langer te blijven werken. De TOA onderscheidt de volgende drijfveren die mensen kunnen stimuleren om langer door te werken, te weten geld, waardering, gezondheid, ontplooiing en vrijheid. De TOA beschouwt deze drijfveren als aanknopingspunten om een mentaliteitsverandering bij werkgevers en werknemers te bevorderen.
Ik heb de TOA aangegeven dat het bevorderen van de arbeidsdeelname van ouderen enerzijds maatwerk op het niveau van de arbeidsorganisatie vraagt en anderzijds deel zal moeten uitmaken van meerjarige afspraken met werkgevers en werknemers.

De eindrapportage van de TOA is voorzien in oktober 2003.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,2

(mr. A.J. de Geus)Deel: ' Tussenrapportage 'Van geluk gesproken' Taskforce Ouderen en Arbeid '
Lees ook