Algemene Onderwijsbond


Tussenschoolse kinderopvang moet professioneler

Utrecht 8 september 1999 -

Overblijven op scholen tussen de middag is
geen taak voor leerkrachten of vrijwilligers, maar moet in handen zijn van gekwalificeerd kinderopvangpersoneel. De FNV, de Vrouwen Alliantie en het Netwerk Schoolkinderopvang presenteren vandaag een plan van aanpak waarmee het overblijven op scholen over uiterlijk tien jaar aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als andere buitenschoolse opvang. Staatssecretaris van OC en W Karin Adelmund neemt het plan in ontvangst tijdens de conferentie Tussenschoolse Kinderopvang in Den Haag.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV lieten de staatssecretarissen van OCenW, SZW en VWS vorig jaar weten de situatie van het overblijven als steeds problematischer te beoordelen. In Nederland blijven 750.000 kinderen over tussen de middag: dat is de helft van alle leerlingen op 90 procent van de Nederlandse basisscholen. In de praktijk is de opvang van zeer wisselende kwaliteit: bij afwezigheid van voldoende geschikte ruimten worden klaslokalen gebruikt voor het overblijven; de grootte van de groepen en de begeleiding door vrijwilligers kunnen onrustige en ook onveilige situaties voor kinderen opleveren. Op dit moment is er geen financiële bijdrage van de overheid.

Het plan presenteert een traject waarmee over uiterlijk tien jaar sprake kan zijn van wettelijk verankerde kwaliteitseisen. Daarbij gaat het om de (mbo-)opleiding van de werknemers, normen wat betreft de oppervlakte van ruimten, de ratio leiding/kinderen, de hygiëne, de veiligheid en het pedagogisch plan. Tevens moet er op korte termijn een éénjarige basiscursus Tussenschoolse Opvang komen, ten behoeve van de huidige vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Een task force bestaande uit afgevaardigden van de ministeries van OCenW, SZW en VWS kan dit plan uitvoeren, in overleg met alle betrokken partijen.

Voor de financiering van de tussenschoolse opvang gaat de voorkeur van de betrokken organisaties uit naar een model waarbij overheid, werkgevers en ouders ieder een deel van de kosten voor hun rekening nemen; ouders betalen naar inkomen. Voor specifieke doelgroepen, zoals alleenstaande ouders in de bijstand of achterstandsgroepen, kan opvang volledig gesubsidieerd worden.

De medefinanciering van tussenschoolse opvang levert de overheid financiële voordelen op vanwege een dubbel werkgelegenheidseffect: ouders kunnen betaald werk verrichten en beoogde professionalisering van de leiding levert betaald werk op voor uitkeringsgerechtigden en herintreders.

Deel: ' Tussenschoolse kinderopvang moet professioneler '
Lees ook