Provincie Overijssel

Zwolle, 7 juni 1999

Oostelijk statement provincies Gelderland en Overijssel

TWEE INTERNATIONALE ASSEN IN OOST-NEDERLAND

De provincies Gelderland en Overijssel hebben het concept "statement" van Oost-Nederland over de ruimtelijke ontwikkeling vanaf 2010 voorlopig vastgesteld. Dit voorlopige stuk wordt in de komende weken nog uitgebreid besproken met provinciale staten, de steden en het bedrijfsleven. Het statement dat als titel "Oost-Nederland; kwaliteit in alle richtingen" heeft meegekregen, onderscheidt twee belangrijke internationale ontwikkelingsassen, te weten de Randstad/Knooppunt Arnhem-Nijmegen/Ruhrgebied as én de Randstad/Twente/Berlijn as. Beide assen hebben een belangrijke transportfunctie. De eerste as, bestaande uit de A15 en de Waal- en Betuwelijn richt zich op de zuidvleugel van de Randstad. De tweede as, bestaande uit de A1, de Berlijnlijn, de toekomstige Noordoosttak van de Betuwelijn en het toekomstige Twente-Mittellandkanaal richt zich vooral op de noordvleugel van de Randstad. Beide assen zijn van groot belang voor het internationale goederenverkeer. Het "Oostelijk statement" vormt het vertrekpunt voor de Gelders/Overijsselse reactie op de Startnota ruimtelijk ordening van het kabinet. De provinciebesturen bespreken op 30 juni 1999 het statement met minister Pronk van VROM.

Oost-Nederland wordt in het statement omschreven als een kansrijke regio. De intermediaire ligging in Noordwest-Europa schept kansen voor de sectoren dienstverlening, handel en industrie. "Oost-Nederland onderscheidt zich van andere regio’s in Noordwest-Europa door de combinatie van grote steden, unieke concentraties aan natuur, compacte kernen in het landelijk gebied, het evenwicht tussen economische en groene kwaliteiten, grote economische mogelijkheden, forse goederenstromen en mogelijkheden voor het realiseren van model shift (spreiding van goederenstromen)", zo stelt het statement.

A1 blijft slagader

Uit het statement blijkt dat de A1 de slagader is en blijft voor het gebied Deventer en voor Twente. Beide provincies vinden dat de vervoerscapaciteit op de A1 tenminste gegarandeerd moet blijven en weten zich hierbij gesteund door verkenning zoals die recent door Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Uit de verkenning blijkt dat zonder adequate maatregelen de A1 dichtslibt. Op basis van de verkenning heeft de rijksoverheid inmiddels besloten om zowel voor het westelijk als voor het oostelijk deel van de A1 tracéwetprocedures te beginnen. De studies van de rijksoverheid passen uitstekend in het streven om de vervoerscapaciteit op de A1 tenminste te garanderen, zo menen beide provinciebesturen.

A15/A18

In het kader van het opstellen van het statement hebben Gelderland en Overijssel gediscussieerd over mogelijkheden om de bestaande druk met name van de Zuidvleugel van de Randstad van de Veluwe af te leiden naar de Randstad/Ruhr as. Overijssel en Gelderland hebben gezamenlijk de conclusie getrokken dat dit vraagt om een versnelde aanleg van de A15/A18 richting Twente. Deze weg scoort nu nog bijzonder laag in het MIT. De A15/A18 is belangrijk voor Twente, met name als verbinding met de Randstad/Ruhr as. Niet alleen vanwege de economische belangen; ook verkeerstechnisch worden er met een versnelde aanleg problemen opgelost. De gemeente Haaksbergen en ook andere kernen langs de Twenteroute worden verlost van doorgaand verkeer door bebouwde kommen.

A28

De A28 en de Veluwespoorlijn vormen de verbinding tussen de Randstad - via Zwolle - naar Noord-Nederland. De nieuw aan te leggen Hanzespoorlijn (Lelystad-Zwolle) vormt hierbij een belangrijke schakel. De Hanzespoorlijn is van grote betekenis voor de ontwikkeling van Zwolle als landsdelig stedelijk knooppunt met een omvangrijk verzorgingsgebied. Tevens kan met de Hanzelijn de verkeersdruk op de Veluwe via de A28 en de Veluwespoorlijn worden verminderd.

Landelijk gebied

In het statement kiezen beide provincies voor een verstedelijkingsstrategie en voor ontwikkeling van vitaal platteland. De volgende aspecten spelen een hoofdrol: kwaliteit en kansen voor de landbouw;

het bestrijden van wateroverlast en versterken van de functies van water en koesteren en ontwikkelen van landschap, natuur en cultureel erfgoed.

Agenda

Overijssel en Gelderland roepen de rijksoverheid om het gezamenlijke statement te onderschrijven. Concreet vragen de provincies het kabinet om meer aandacht te schenken aan de internationale positionering van Oost Nederland. Ook vragen de provincies om zelf de regie te mogen voeren in het gebied. Overijssel en Gelderland willen ook dat grote steden in het gebied in staat worden gesteld om actief te werken aan de ruimtelijk, economische en sociale structuur versterking.

Overijssel en Gelderland willen binnen een jaar met het rijk een regiocontract afsluiten met een daarbij passend financieel meerjarenkader.

Deel: ' Twee internationale assen in Oost-Nederland '
Lees ook