Gemeente Breda


TWEE MILJOEN VOOR (WATER)BODEMSANERING BREDA

De provincie Noord-Brabant heeft het jaarlijks provinciaal (water)bodemsanerings programma naar de gemeentebesturen gezonden. Hierin zijn de bodemonderzoeken opgenomen die volgens de wet uitgevoerd moeten worden. De onderzoeken variëren van een eerste globaal onderzoek tot het opstellen van een saneringsplan. In het programma is het opstellen van een saneringsplan- en bestek voor de Hoornwerkstraat en omgeving opgenomen. Het College doet de gemeenteraad het voorstel dit bedrag te financieren uit het reserve bodemsanering. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om een bedrag van ƒ 1.851.325,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het Provinciaal Jaarprogramma Bodem 1999. Het grootste deel hiervan, een bedrag van ƒ 1.557.875,- bestaat uit bijdragen van het Rijk en de provincie Noord-Brabant. De resterende ƒ 293.450,- komt voor rekening van de gemeente. Het collegevoorstel komt aan de orde in de commissies Milieu en Onderwijs op 29 juni en de commissie Middelen op 6 juli. Daarna komt het op de agenda van de gemeenteraad.

Het programma 1999 geeft voor de gemeente Breda 12 onderzoeken aan. Deze variëren van een eerste historisch (archief) bodemonderzoek tot een meer concreet saneringsonderzoek. Daarnaast staan in het programma het opstellen van een saneringsplan en bestek voor de woonlocatie Hoornwerkstraat en omgeving en voor de Zonnebloemstraat.

Tegelijkertijd heeft het College kennis genomen van de stand van zaken van het historisch onderzoek. Hiermee brengt de gemeente meer planmatig en tijdig de bodemsituatie in beeld op terreinen waar bedrijfsactiviteiten zijn of in het verleden zijn geweest Resultaten van een inventarisatie geven aan dat van de 6258 locaties die uit het archief zijn gelicht er in ongeveer 70% van de gevallen een kans op verontreiniging bestaat. De kans op en mate van bodemverontreiniging is hiermee niet aangegeven. Het onderzoek gaat de basis vormen voor een Breda’s bodemprogramma.

Voor 1999 staat nog eens ƒ 60.000,- geraamd voor historisch onderzoek naar locaties die liggen op dempingen of ophogingen van onder andere voormalige stadsgrachten.

In 2000 verandert de wijze van financiering van bodemverontreinigingen in stedelijk gebied.

Het Rijk stort dan een deel van de bodemsaneringsgelden direct in het Gemeentefonds. Dit wordt dan Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing genoemd. In verband met deze veranderingen treft de gemeente voorbereidingen tot het opstellen van een gemeentelijk bodembeheersplan. Op basis van kwaliteitskaarten wordt de Bredase bodem in beeld gebracht. Het plan gaat naar verwachting eind 1999 naar de gemeenteraad. Dit wordt gekoppeld aan een bodemprogramma.

De gemeenten zijn vanaf 2004 verplicht de bodemkwaliteit van de hele gemeente in beeld te brengen.

Breda, 16 juni 1999

Deel: ' Twee miljoen voor (water)bodemsanering Breda '
Lees ook