Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 23/08/2001Twee nieuwe leerstoelen aan de Faculteit der Godgeleerdheid

Media, Religie en Cultuur

De faculteit der Godgeleerdheid van de VU stelt per 1 september 2001 een leerstoel Theologie en Communicatie in. Deze leerstoel vormt een essentieel onderdeel van de vernieuwingsplannen van de faculteit om meer afstudeervarianten voor theologiestudenten te ontwikkelen. Dankzij de nieuwe leerstoel wordt de theologie geconfronteerd met kennis en inzichten vanuit de communicatiewetenschap. Verder moet de moderne, openbare communicatie nu kunnen worden geanalyseerd vanuit godsdienstwetenschappelijk en theologisch perspectief.

Prof. dr. Cees J. Hamelink (1940) zal de leerstoel gaan bezetten. Nu is hij hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een grote reputatie op het gebied van mensenrechten en internationale communicatie, ondermeer als adviseur van de UNESCO, UN Centre for Human Rights en de ´Truth and Reconciliation Commission´ in Zuid Afrika. Hamelink studeerde Godgeleerdheid aan de UvA en promoveerde in 1975 bij prof. dr. K. Strijd op het proefschrift Perspectives for Public Communication: A study of the churches´ participation in public communication. Van 1983 tot 1993 was hij bijzonder hoogleraar Internationale Communicatie aan de UvA, vanaf 1995 hoogleraar Communicatiewetenschap. Recente publicaties zijn Digitaal Fatsoen (1999), Preserving Media Independence (2000) en The Ethics of Cyberspace (2000).

Geschiedenis der Reformatie

Ook per 1 september 2001 wordt de bijzondere leerstoel Geschiedenis der Reformatie gevestigd aan de Vrije Universiteit. De Stichting Leerstoel Geschiedenis der Reformatie heeft deze leerstoel ´Calvinistica´ nu nog ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. Willem Balke (1933), thans bijzonder hoogleraar Calvinistica aan de UvA, zal de leerstoel aan de Vrije Universiteit voor tenminste twee jaar bezetten. Balke studeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1973 promoveerde hij cum laude bij prof. dr. S. van der Linde op het proefschrift Calvijn en de doperse Radikalen. Van deze dissertatie zijn vertalingen verschenen in het Engels, Duits en Portugees. Sinds 1991 was Balke via de UvA gedetacheerd als gasthoogleraar aan de Karelsuniversiteit te Praag. In 1996 volgde zijn benoeming als bijzonder hoogleraar Calvinistica aan de UvA. Samen met prof. dr. C. Burger (kerkhistoricus aan de VU) organiseert Balke de Europese Calvijnsymposia in een samenwerkingsproject met de universiteit van Bern en de Kirchliche Hochschule in Wuppertal.

Balke is medewerker aan de serie Supplementa Calviniana en verzorgde samen met dr. W.H.Th. Moehn de uitgave van Calvijns preken over Handelingen. Hij publiceerde zowel over de reformatie (Omgang met de reformatoren) als over de 19de eeuw (Heel het Woord en heel de Kerk en Johannes Wichelhaus. Vriend van Kohlbrugge). Een werk over Calvijn en de bijbel en een deel over Eduard Böhl in de Kohlbrugge-serie zullen spoedig verschijnen.

De vestiging van de bijzondere leerstoel Geschiedenis der Reformatie betekent een versterking van de theologisch-historische inbreng in het International Reformed Theological Institute (IRTI), een mondiaal samenwerkingsverband van gereformeerde theologen dat sinds een jaar aan de VU is gevestigd. Ook zal de leerstoel het werk dat aan de Vrije Universiteit geschiedt op het gebied van de gereformeerde theologie, de kritische uitgave van de correspondentie van Calvijn en het Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme ondersteunen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over de nieuwe leerstoelen kunt u terecht bij de volgende personen:

Prof. dr. C.J. Hamelink 020-4480460

Prof. dr. W. Balke 035-622 0651

Prof. dr. M.E. Brinkman, decaan 020-4446640 / 030-2201161

Prof. dr. A. van de Beek (IRTI) 020-4446648 / 0318-565088

Mw. drs. Rianne Lindhout, voorlichter VU 020 4445662; aj.lindhout@dienst.vu.nl2001-08-23 / pb 1.051.0 / RL

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Twee nieuwe leerstoelen Faculteit Godgeleerdheid Amsterdam '
Lees ook