Provincie Utrecht

Persbericht

Twee ton subsidie voor ontwikkeling van nieuwe natuur op landgoed Vollenhoven

16-07-2002 00:00:00
GS verstrekken ruim twee ton euro subsidie voor de omzetting van achttien hectare landbouwgrond in nieuwe natuur op het landgoed Vollenhoven in Zeist. De omzetting is mogelijk door het vertrek van de pachter van de landbouwgronden, die elders een nieuw bedrijf start. De provincie draagt met de subsidie bij aan de kosten van het vertrek van de pachter.

De provincie streeft er naar in de periode tot en met 2018 een samenhangend netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur, in de provincie Utrecht te realiseren. Deze ecologische hoofdstructuur bestaat uit de bestaande natuurgebieden in de provincie, aangevuld met tienduizend hectare landbouwgrond die in nieuwe natuur wordt omgezet. Bij de realisatie hiervan betrekt de provincie particulieren, waaronder landgoedeigenaren.

Ongeveer 750 hectare van de te realiseren nieuwe natuur is gelegen op landgoederen. Een probleem daarbij is dat de landbouwgrond waar het om gaat, vaak verpacht is aan boeren. Dit maakt dat de realisatie van de nieuwe natuur meestal pas mogelijk is na het vertrek van de pachter. Voor deze ontpachting zal de landgoedeigenaar vaak een vergoeding aan de pachter dienen te betalen. Hieraan draagt de provincie bij met de subsidie voor het landgoed Vollenhoven. Voor de daadwerkelijke omzetting van de gronden in nieuwe natuur en het beheer daarvan ontvangt de landgoedeigenaar subsidie van het ministerie van LNV.

De subsidie voor het landgoed Vollenhoven betreft het eerste geval waarin de provincie bijdraagt aan een ontpachting ten behoeve van de realisatie van nieuwe natuur. De provincie is voornemens dit in de toekomst vaker te gaan doen. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar in provinciale staten beslist de provincie over een voorstel om vanaf 2003 jaarlijks 300.000,- ter beschikking te stellen voor de subsidiëring van toekomstige ontpachtingen op onder meer landgoederen ten behoeve van de realisatie van nieuwe natuur.

Om de realisatie van de nieuwe natuur op het landgoed mogelijk te maken zal de provincie ook in de komende maanden het natuurgebiedsplan Kromme Rijn aanpassen. In dit plan is aangegeven waar in het Kromme Rijngebied nieuwe natuur zal worden gerealiseerd. De provincie zal in aanvulling op de reeds begrensde elf hectare, nog eens zeven hectare begrenzen op het landgoed.

Meer informatie: Irene Groeneveld, telefoon 030 258 26 23 of Irene.Groeneveld@Provincie-Utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Twee ton subsidie voor ontwikkeling van nieuwe natuur op landgoed Vo.. '
Lees ook