Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier Klassieke vogelpest - regeling nr. 007 - 3 maart 2003 - Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 dd. 04-03-2003 00:00 uur

Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 dd. 04-03-2003 00:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Op een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei en in Laren heerst een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee. In verband met deze verdenking zijn verschillende maatregelen getroffen. In de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 is onder meer een algeheel verbod opgenomen om binnen Nederland pluimvee te vervoeren.

Ingevolge de onderhavige regeling wordt een tweetal uitzonderingen gemaakt op het algehele vervoersverbod voor pluimvee.

Vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders mogen rechtstreeks ter slacht worden afgevoerd naar een slachthuis. Deze uitzondering is alleen toegestaan indien de partij vergezeld gaat van een door een dierenarts ondertekende gezondheidsverklaring als bedoeld in Bijlage 1 bij de regeling.

Tevens wordt het mogelijk gemaakt eendagskuikens rechtstreeks af te voeren naar een bedrijf waar geen ander pluimvee aanwezig is, onder de voorwaarde dat aflevering geschiedt aan de openbare weg en na aflevering de eendagskuikens elke 7 dagen klinisch worden onderzocht op Aviaire Influenza.

De vervoerder van vleeskuikens, eenden, kalkoenen, parelhoenders en eendagskuikens of de bestuurder van een vervoermiddel, kennelijk bestemd voor het vervoer van vleeskuikens, eenden, kalkoenen, parelhoenders en eendagskuikens is verplicht een inzichtelijke administratie bij te houden en deze tot nader order te bewaren.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 opgenomen verboden voor de aangewezen gebieden in stand blijven. De onderhavige uitzonderingen zijn slechts op de rest van Nederland van toepassing.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 wordt als volgt gewijzigd.

A

Na artikel 3 worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 3a

1. Artikel 3, onderdeel a, is, buiten de ingevolge de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 aangewezen gebieden, niet van toepassing op vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders die rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis buiten die gebieden.
2. Het eerste lid is slechts van toepassing indien een gezondheidsverklaring als bedoeld in bijlage I, door een dierenarts ondertekend, bij aankomst bij het slachthuis is afgegeven aan de keuringsdierenarts.
3. De vervoerder van vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders of de bestuurder van een vervoermiddel, is verplicht een inzichtelijke registratie bij te houden en tot nader order te bewaren, waarin in elk geval de volgende gegevens worden opgenomen:
- adres en plaats van de bezochte bedrijven; - de hoeveelheid vervoerd pluimvee;
- de gereden route en;
- datum en tijdstip van laden en lossen.

Artikel 3b
1. Artikel 3, onderdeel b, is, buiten de ingevolge de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 aangewezen gebieden, niet van toepassing voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een bedrijf buiten die gebieden waar geen ander pluimvee aanwezig is, mits het afleveren plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.
2. Na aankomst bij het bedrijf van bestemming dient de eigenaar, houder of hoeder van de eendagskuikens deze elke 7 dagen klinisch te laten onderzoeken door een dierenarts op aviaire influenza. De dierenarts meldt terstond eventuele symptomen van aviaire influenza aan de Voedsel- en Warenautoriteit. 3. De vervoerder van eendagskuikens of de bestuurder van een vervoermiddel is verplicht een inzichtelijke registratie bij te houden en tot nader order te bewaren, waarin in elk geval de volgende gegevens worden opgenomen:
- adres en plaats van de bezochte bedrijven; - de hoeveelheid vervoerd pluimvee;
- de gereden route en;
- datum en tijdstip van laden en lossen.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1' geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

2. Het eerste lid, onderdelen a en c, zijn niet van toepassing op vervoermiddelen die worden gebruikt ten behoeven van vervoer, bedoeld in de artikelen 3a en 3b.

Artikel II

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 4 maart 2003 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage 1

GEZONDHEIDSVERKLARING

Voor dieren gehouden buiten beschermings- en toezichtgebieden en geslacht worden buiten deze gebieden in Nederland.

In te vullen door de pluimveehouder.

Naam pluimveehouder :
Laadadres bedrijf :
UBN :

Betreft pluimveesoort : vleeskuiken/eend/kalkoen/parelhoen Aantal :

Adres slachterij :
Kenteken vrachtauto of aanhanger :

---

In te vullen door de dierenarts.

Ondergetekende verklaart :
- Alle pluimvee op bovenstaand bedrijf klinisch geïnspecteerd te hebben op
Datum : en tijd :

- Bij deze dieren geen klinisch verschijnselen te hebben geconstateerd die wijzen op Aviare Influenza of enige andere aangifteplichtige besmettelijke dierziekte.

- Het onderzoek direct voorafgaand aan het laden van het pluimvee te hebben uitgevoerd.

Naam dierenarts : Handtekening:
Adres :
Woonplaats :
Telefoonr. Praktijk :
Datum :

Regeling


---

Deel: ' Twee uitzonderingen op algeheel vervoersverbod voor pluimvee '
Lees ook