Gemeente Utrecht

Twee visies voor plannen referendum Stationsgebied

Burgemeester en wethouders van Utrecht starten op 26 september een informatie- en participatieronde over de plannen voor het Utrechtse Stationsgebied. Het college vraagt belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerde Utrechters mee te praten en te denken over wat er in het gebied tussen Jaarbeurs en Vredenburg moet gebeuren. De resultaten worden gebruikt bij het uitwerken van twee referendabele plannen voor het gebied. Zoals eerder bekend gemaakt kunnen inwoners van Utrecht in 2002 via een raadplegend referendum een definitieve keuze maken. De twee globale visies die het college nu voorlegt aan de stad voor de referendabele plannen hebben als voorlopige werktitels De uitnodigende Stad en De uitdagende Stad

Onderdeel van het collegewerkprogramma is dat het Stationsgebied wordt aangepakt en dat inwoners hierbij worden betrokken in de vorm van een referendum. Het Stationsgebied moet weer veilig worden, prettig om te verblijven, met een goed functionerende Openbaars Vervoer Terminal en een betere inpassing van de verschillende functies. De twee referendabele plannen hebben ook als uitgangspunt het opheffen van de barrierewerking van het spoor en van de scheiding tussen oost en west.

De centrale vraag die de komende maand aan de stad gesteld wordt is: Wat voor Stationsgebied past bij Utrecht? Tijdens een viertal wijkbijeenkomsten zal W. Lenting (wethouder Stationsgebied) de bestaande ideeën voor het gebied toelichten. Maar vooral krijgen bewoners de gelegenheid om aan de hand van de gepresenteerde visies hun ideeën en mogelijke zorgen over het Stationsgebied te uiten. Naast de wijkavonden zijn er ook speciale bijeenkomsten met experts en vertegenwoordigers van belangengroepen gepland.

Eén basis, twee visies

De twee referendabele plannen, die worden gemaakt, hebben een vast vertrekpunt: de zogenaamde basisambitie. Een aantal zaken moet sowieso worden aangepakt in het Stationsgebied, welke keuze er ook gemaakt wordt in het referendum. Deze basisambitie bevat onder meer een vernieuwd station voor trein, tram, bus en taxi, nodig om de groei van het drukste station van Nederland de komende jaren op te kunnen vangen. Daarnaast zit in de basisambitie in enigerlei vorm een verbetering en uitbreiding van de oost-west verbindingen, een opvang voor verslaafden, kinderopvang en de afspraken met private partijen en het rijk . Het herstel van de Catharijnesingel en de vernieuwbouw van Muziekcentrum Vredenburg (eventueel met Tivoli en SJU) komen mogelijk ook in de basisambitie. Over het Stadskantoor zal het college nog een besluit nemen.

De wijze waarop de onderdelen uit de basisambitie vorm krijgen kan in de uitwerking van de referendabele plannen wel verschillen.

Uitnodigende en uitdagende stad

Uitgaande van deze basisambitie zijn twee verschillende visies geformuleerd. De visie met de voorlopige titel De Uitnodigende Stad gaat uit van een stadscentrum dat zo veel mogelijk voortbouwt op bestaande sterke punten van de stad en de zwakke kanten ingrijpend verbetert tot een aangenaam gebied ontstaat dat uitnodigt om in te verblijven. In deze visie komt de bestaande mix aan functies -in sterk verbeterde vorm- terug. Veranderingen gaan organisch en stap-voor-stap. Het centrum van Utrecht blijft een logische vestigingsplaats voor (grote kantoren van) landelijke organisaties en instellingen en houdt een herkenbaar Nederlandse uitstraling.

De visie met de voorlopige titel De Uitdagende Stad kiest voor het ontwikkelen van een aantal sterke punten van de stad. Daarin past de nadruk op één of meer bepaalde thema's: bijvoorbeeld cultuur of kennis. Er wordt meer vernieuwd, veranderingen gaan in deze visie meer sprongsgewijs. Het centrum van Utrecht is in deze visie ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige campusachtige kantoren van internationale bedrijven, die in de buurt van Schiphol willen zitten. De ambitie in dit plan is om een uitstraling te krijgen die in Nederland en daarbuiten opvalt en die daardoor een trekpleister is.

De visies worden de komende weken bediscussieerd en aan de hand van de uitkomsten aangevuld of aangepast. Met een keuze voor de ene of de andere visie tijdens het referendum wordt een bepaalde richting gekozen voor de uitwerking van de plannen. De gemeenteraad zal zich hierover vervolgens uitspreken. Daarna vindt het feitelijk stedenbouwkundig en architectonisch ontwerpen plaats.

De komende weken kunnen belangstellenden terecht op het Stadsdebat op 26 september, op de internetsite www.stationsgebiedutrecht.nl , vanaf januari in het nieuwe informatiecentrum Stationsgebied op voormalige locatie van het VVV in Hoog Catharijne. Voor deskundingen en belanghebbenden/gebruikers (waaronder onder meer ook ROVER en ENFB) worden bijeenkomsten georganiseerd. Voor inwoners die om het gebied wonen zijn er ook bijeenkomsten: 17 oktober (Zuidwest), 18 oktober (Noordwest), 29 oktober (West) en 30 oktober (Binnenstad).

Deel: ' Twee visies voor plannen referendum Stationsgebied Utrecht '
Lees ook