Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Tweede evaluatie wet BOPZ

De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet BOPZ) is begin 1994 van kracht geworden. De wet zelf bepaalt dat het functioneren van de wet voor het eerst na drie jaar en vervolgens om de vijf jaar moet worden geëvalueerd. Overeenkomstig deze bepaling is er eind 1996 een eerste evaluatierapport uitgebracht. Het tweede evaluatierapport moest uiterlijk begin 2002 op tafel liggen. Het Trimbos-instituut is betrokken bij deze evaluatie. Ter voorbereiding van de tweede evaluatie zijn negen onderwerpen betreffende het functioneren van de wet BOPZ wetenschappelijk onderzocht. De negen onderzoeken werden grotendeels in het jaar 2001 uitgevoerd en zijn aan het einde van dat jaar met negen rapporten afgesloten. In de daarop volgende maanden heeft een onafhankelijke commissie op basis van deze rapporten een overkoepelend evaluatieverslag samengesteld met een aantal aanbevelingen. De commissie heeft het verslag begin april 2002 aangeboden aan de minister van VWS, die het vervolgens heeft doorgezonden aan de Staten-Generaal.
De volgende stap in het evaluatietraject zal zijn dat de minister een standpunt bepaalt ten aanzien van de door de commissie gedane aanbevelingen. Vervolgens zal de minister haar/zijn standpunt met de Tweede Kamer bespreken. Daaruit zal naar voren komen op welke punten de wet BOPZ moet worden gewijzigd of aangevuld en welke andere maatregelen moeten worden genomen om het functioneren van de wet te verbeteren.
Van de genoemde negen onderzoeken heeft het Trimbos-instituut er drie voor zijn rekening genomen. In het rapport Interne rechtspositie in de psychiatrie werd de rechtspositie van in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen patiënten onderzocht door mr. dr. Hanneke van de Klippe en drs. Sylvia Huwaë en mr. Ada Blok. Het functioneren van de procedure tot opname in psychogeriatrische verpleeghuizen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten (Externe rechtspositie in de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptensector) werd onderzocht door mr. Paul van Ginneken. Het functioneren van de wet BOPZ in de kinder- en jeugdpsychiatrie (De Wet BOPZ in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie) werd onderzocht door mr. Caroline de Groot. De rapporten waarmee deze onderzoeken werden afgesloten, zijn uitgegeven door ZonMW en aldaar te bestellen (070) 349 51 72 of er@zonmw.nl.
* Paul van Ginneken pginneken@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Tweede evaluatie wet BOPZ '
Lees ook